Zwycięstwo

Czytaj Dalej

ZWYCIĘSTWO

Biada zwyciężonym! zob. Brennus. Bogowie byli po stronie zwycięzcy, ale Kato-po stronie zwyciężonego, łac. vitrix causa diis placuit, sed victa Catoni,z epopei hist. Farsalia, 1, 128, Lukana z Korduby; o Katonie, który pozostał wierny Pompejuszowi pokonanemu przez Cezara. Nie chcę kradzionego zwycięstwa...

PRZYCZYNY ZWYCIĘSTWA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Historyk ma prawo zastanowić się, dlaczego właściwie chrześcijaństwo odniosło zwycięstwo, i to w tej swojej formie, którą nazywamy ortodoksyjną albo katolicką.

Okoliczności zewnętrzne odegrały, zdaje się, większą rolę w wyeliminowaniu arianizmu, którego walka z ortodoksją nicejską...

Służba Zwycięstwu Polski

Służba Zwycięstwu Polski. Jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa wyszła od gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który w chwili kapitulacji Warszawy miał gotową koncepcję organizacji podziemnej i zalążek jej sztabu. Po konsultacjach z przedstawicielami głównych partii politycznych, zwłaszcza opozycyjnymi, powstał projekt tajnej, wojskowo-politycznej organizacji pod nazwą Służba Zwycięstwu ...

Przyczyny zwycięstwa chrześcijaństwa

Zwycięstwo Kościoła za Konstantyna Wielkiego stanowi stale jeszcze dyskutowany problem, co do jegoprzyczyn. Chrześcijaństwo, religia mniejszości obywateli cesarstwa, krwawo prześladowane, stało się wciągu kilkunastu lat religią uprzywilejowaną. Odniosło niebywały sukces nad pogaństwem.

W...

Kozacy - WOJNA ZWYCIĘSTW I KLĘSK

Ugoda zborowska miała uspokoić dwie strony tylko na nie cały rok a nawet przez ten okres zdarzały się pewne konflikty pośrednio łączące się z powstaniem Chmielnickiego (bunt Kostki-Napieralskiego). W 1651 roku wojna pomiędzy Kozakami a Rzeczpospolitą wybuchną na nowo. Tym razem 30 czerwca wojska Korony...

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska (bilans zysków i strat)

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska ? ( bilans zysków i strat) Maj 1945 był rokiem zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami a jeśli chodzi o Polskę to pozbyliśmy się jednego wroga ,a przybył nowy może bardziej groźniejszy . Kraj nasz został pozbawiony dwóch trzecich terytorium głównie chodzi o ziemie wschodnie Ukrainę i Litwę z Wilnem . Kraj nasz został poddany zdecydowanej sowietyzacji przez ``niby sojusznika`` ZSRR. Odzyskaliśmy w prawdzie ziemie zachodnie i północne ...

SPRAWA OŁTARZA BOGINI ZWYCIĘSTWA

Gracjan, który po śmierci Walentyniana jeszcze jako młodzieniaszek rządził Zachodem pod opieką swego stryja Walensa, starał się z początku kontynuować politykę równowagi i oficjalnej neutralności, jaką prowadził jego ojciec. Z czasem jednak zaczął się osobiście interesować zagadnieniami...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - WCZEŚNIEJSZE ZWYCIĘSTWA

Wacław Potocki Transakcja wojny chocimskiej - w epopeji przedstawione są przykłady męstwa i ofiarnej słóżby ojczyźnie, przypomniane są wcześniejsze zwycięstwa, miłość do Boga i Polski.

Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

Śmierć jest sama przez się związana z grzechem (por. Rz 5,12). W tym sensie śmierć Chrystusa stanowi szczytowy wyraz Jego uczestnictwa w naszym ciele grzechu; jest śmiercią spowodowaną niesprawiedliwością świata, a więc znakiem najwyższego sprzeciwu ludzi wobec Boga. Gdyby Chrystus pozostał w...

Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych - ZWYCIĘSTWO UNII

Przewaga militarna wojsk Północy stawała się coraz większa , pod koniec wojny były one dwa razy silniejsze niż oddziały konfederacji. Jeszcze wyraźniejsza była przewaga gospodarcza Unii. W takiej sytuacji klęska Południa była nieunikniona.

Nie pomógł talent wojskowy dowódcy Konfederacji Roberta Lee...

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI ZWYCIĘSTWA ABBASYDÓW

 

Upadek Omajadów spowodował doniosłe zmiany. Do nich zaliczyć wypadnie przede wszystkim zrównanie w prawach wszystkich wyznawców islamu, a co za tym idzie — pozbawienie Arabów ich uprzywilejowanego stanowiska w państwie. Przestało ono być odtąd państwem arabskim, a stało się państwem...

Polska - zwycięstwo Solidarności

W Polsce, tak jak w innych krajach wschodnioeuropejskich, niezadowolenie społeczne wydawało się nie mieć znaczenia wobec siły komunistycznego reżymu, popieranego przez Związek Radziecki. Jednak w 1980 roku niezależny związek zawodowy Solidarność rozpoczął swoją działalność, która w efekcie...

Zwycięstwo szóstej koalicji. Pierwszy pokój paryski 1814 roku

 

28 luty 1813 – podpisanie w Kaliszu układu Prus z Rosją, tym samym Fryderyk Wilhelm III przeszedł na stronę rosyjską

Działania wojenne po klęsce w Rosji: + mimo rozbicia Napoleona w Rosji, w 1813 pojawił się on nad Łabą z nową armią + wygrane Francji pod Lutzen i pod Budziszynem + następnie...

KAROLA WIELKIEGO ZWYCIĘSTWO NAD DE-ZYDERIUSZEM 773-774

Za panowania Pe-pina Krótkiego (714?-768) Frankowie z po­wodzeniem bronili Rzymu przed atakami Longobardów (754, 756). Odebrane Lon-gobardom ziemie Pepin przekazał papieżowi jako „darowiznę Pepina" (stały się one podstawą Państwa Kościelnego). Później Dezyderiusz (wzmian. 756-774), książę Tos­kanii i...