Zwierzęta

Zwierzęta

Czytaj Dalej

Zwierzęta

Zdumiewający swą różnorodnoś­cią świat zwierząt na Ziemi został podzielony przez zoologów na wiele grup. Klasyfikacja ta ma na celu usystematyzowanie naszej wiedzy o zwierzętach i jest próbą określenia jak one powstały i jak są ze sobą spokrewnione. Ile gatunków zwierząt żyje na Ziemi? Milion...

Terapie dzieci niepełnosprawnych ze zwierzętami

Pod wpływem zwierząt stajemy się spokojniejsi i bardziej otwarci. Pod koniec osiemnastego wieku zaczęto podejmować nieśmiałe próby wykorzystania obecności zwierząt do leczenia chorych. William Tuke - dyrektor jednego z angielskich szpitali psychiatrycznych -jako pierwszy pozwolił na wprowadzenie do zakładu królików, kóz i kurcząt. Był przekonany, że pacjenci, opiekując się mniejszymi i słabszymi od siebie istotami, znacznie szybciej nauczą się panowania nad swoimi ...

Czy zwierzęta są niebezpieczne?

Zwierzęta są piękne, wiele wśród nich gatunków pożytecznych, jednak mogą być dla człowieka niebezpieczne. Niektóre gatunki zwierząt są po prostu dokuczliwe, inne zagrażają zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Medycyna, weterynaria, parazytologia i epidemiologia są naukami, które zajmują się...

Jedzenie i picie zwierząt

Wszystkie zwierzęta potrzebują do Życia pokarmu i wody. Pokarm za­pewnia im energię oraz substancje, z których budują swe ciała, a woda gwarantuje utrzymanie prawidło­wego uwodnienia komórek i jest ośrodkiem, w którym zachodzą ważne reakcje biochemiczne. Zdobywanie pokarmu i wody wymagało...

Określanie możliwości pobierania pasz przez zwierzęta.

Pobranie paszy U zwierząt domowych pobieranie pokarmu odbywa się za pomocą warg, języka i zębów. Sposób pobierania jest charakterystyczny dla poszczególnych gatunków, np. świnie chwytają karmę zębami i językiem, równocześnie charakterystycznie poruszając głową; konie chwytają paszę wargami i od wewnątrz podtrzymują językiem; krowa w sposób charakterystyczny zrywa trawę językiem. Ilość pobranej paszy ma podstawowe znaczenie dla pokrycia zapotrzebowania ...

Układy oddechowe u zwierząt

Wszystkie zwierzęta potrzebują do życia tlenu. Jest on niezbędny w procesach chemicznych do przekształcenia pokarmu w energię użyteczną. Głównym produktem ubocznym tej przemiany jest dwutlenek węgla. Ponieważ zwierzęta potrzebują stałego dopływu energii, muszą one nieustannie po­bierać tlen i...

Tresura zwierząt

Woły ciągną pług, psy pasterskie zaganiają owce, lwy występują w cyrku, a konie wykorzystuje się podczas kręcenia westernów. Wszystkie te zwierzęta muszą być wcześniej przygotowane przez człowieka, aby mogły spełniać określone zadania. C złowiek wykorzystuje zwierzęta w różno­rodny sposób...

Poruszanie się zwierząt

Ruch jest jedną z głównych cech charakteryzujących organizmy zwierzęce: jeśli zwierzę się rusza to znaczy, że żyje, Ruch niektórych zwierząt ogranicza się do wykony­wania minimalnych skurczów, inne zaś wykształciły mechanizmy ruchu, dzięki którym mogą przemieszczać się niezwykle szybko i...

Migracje zwierząt

Kiedy lato przechodzi w zimę i coraz trudniej znaleźć pokarm, zwierzęta często zapadają w sen zimowy albo przenoszą się na zimę do cieplejszych krajów. W ciągu tysięcy lat wiele gatunków wykształciło zachowania migracyjne, które umożliwiają im przemieszczanie się do obszarów, gdzie znajdą...

Uczenie się i porozumiewanie się zwierząt

Każde zwierzę przychodzi na świat Z zespołem określonych instynktow­nych wzorców zachowań, które są częścią genetycznej spuścizny jego przodków. Już same instynkty mogą wystarczyć do przetrwania. Jednak u wielu gatunków instynkt stanowi bazę procesu uczenia się poprzez nabywanie doświadczenia...

ZWIERZĘTA

Dla pierwotnego łowcy, dla starożytnego pasterza i rolnika-hodowcy były (dla pierwszego - dzikie, dla drugich - dzikie i oswojone) nosicielami tajemniczych sił, często o charakterze demonicznym, które mogły działać na korzyść lub niekorzyść człowieka. Usiłowano wpływać na te moce przy pomocy...

Ochrona zwierząt bezkręgowych

Bezkręgowce - organizmy nie posiadające kostnego szkieletu -są pod względem liczby gatunków i liczby osobników największą grupą zwierząt na świecie. Szacuje się, ze istnieje ich od 10 do 80 milionów gatunków. Wciąż jednak niewiele o nich wiemy. Ochrona wszystkich bezkręgowców świata jest...

Narządy zmysłów u zwierząt

Świat w jakim żyje dane zwierzę zależy od jego narządów zmysłów. Na przykład kret, który większość Życia spędza węsząc w ciemnym tunelu, żyje w krainie zapachu i dotyku. Choć najczęściej dominuje jeden zmysł, większość zwierząt jest zalewana informacja­mi przekazywanymi jednocześnie...

Wkład badań prowadzonych z udziałem zwierząt w rozwój psychologii

 

Badania przeprowadzane na zwierzętach przyczyniają się do wzrostu rozumienia fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka. Dzięki nim zdobywamy wiedzę pomocna np. w leczeniu chorób. Na zwierzętach testuje się np. nowe leki zanim zaczną stosować je ludzie ale także, zwierzęta biorą udział w badaniach...

Główne etapy ewolucji zwierząt - TRZECIA RADIACJA

Rozwój mezodermy u pierwotnych trój-warstwowców był bez wątpienia bardzo po-zytywnym czynnikiem w przystosowywaniu się tych zwierząt. Pozwolił on mianowicie na szerszy podział funkcji ciała pomiędzy większą liczbę tkanek, a to z kolei umożli-wiło prawie całkowitą specjalizację każdej funkcji. Na...

Zęby i szczęki zwierząt

Zęby i szczęki zwierząt są bardzo zróżnicowane ze względu na przystosowanie do zjadanego pokarmu. Często zęby i szczęki zwierząt wykazują też inne szczególne przystosowania. Wiemy, że higienie jamy ustnej należy co­dziennie poświęcać szczególną uwagę. Zęby - wytrzymałe struktury w każdym...

Związki pomiędzy zwierzętami - pasożyty i partnerzy

Związki pomiędzy zwierzętami należącymi do różnych gatunków są częste w przyrodzie. Większość z nich jest oparta na odnoszeniu korzyści przez jedną ze stron, ale niektóre są przejawem rzeczywistej współpracy. Komensalizm Żarłacz tygrysi jest drapieżnym rekinem wzbudzającym grozę i...

Zwierzęta - kamuflaż, mimikra, blef

W każdym środowisku, gdzie po­lują drapieżniki, toczy się cicha wojna pomiędzy nimi, a ich ofia­rami. Orężem są barwy i kształty ciała. Strategią wykorzystywaną przez obie strony jest kamuflaż. Przez miliony lat następował równoległy postęp sztuki kamuflowania się zwierząt oraz rozwój...

Klasyfikacja świata zwierząt

Klasyfikacją zwierząt zajmuje się systematyka taksonomia, Ha podstawie podobieństwa budowy i rozwoju poznane gatunki (a jest ich ponad milion) zgrupowane zostały w wielkich jednostkach taksonomicznych. Naturalny system klasyfikacji opiera się przede wszystkim na analizie filogenezy, podczas gdy...

Główne etapy ewolucji zwierząt - DRUGA RADIACJA

Ogólny schemat

Czy liczne typy wielokomórkowych zwierząt, żyjące dzisiaj, wytworzyły się ja-ko oddzielne, niezależne linie pochodzące od blastei? Czy też blastea dała początek tylko niektórym gromadom, a te z kolei wytworzyły inne? Ponieważ brakuje do-wodów w postaci skamieniałości, znowu biolodzy...