Związek zawodowy

Czytaj Dalej

Związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Związek zawodowy powstaje na podstawie uchwały o jego założeniu podjętej przez co najmniej dziesięciu członków uprawnionych do tworzenia związków zawodowych, osoby które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie 3 do 7 osób.

Związki zawodowe, renta gruntowa, ekonomiczna, quasi renta

W wielu krajach spotyka się różne formy dyskryminacji pracy, wspierane w sposób jawny lub ukryty przez niektóre związki zawodowe. Związek zawodowy dąży do utrzymania płacy na poziomie „W2”, podejmując jednocześnie działania, aby liczba oferujących pracę przekroczyła „L2”.

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Prawo reprezentowania i obrony interesów pracowników upoważnia związki zawodowe do reprezentowania i obrony zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych interesów wszystkich pracowników objętych zakresem działania danego związku zawodowego, niezależnie od tego, czy są członkami związku.

Scharakteryzuj wolność zrzeszania się w związki zawodowe pracowników i organizacje pracodawców. Rejestracja

Związki zawodowe powołane są w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników objętych sferą ich działania.

Rola związków zawodowych w firmie

Pracownicy mogą tworzyć związki zawodowe według swego wyboru - tzn, że decydują o tym, jakie związki zawodowe chcą utworzyć lub do jakich przystąpić, jaki będzie zakres działania związków zawodowych, jego struktura, cele, zadania - wszystko to prowadzi do pluralizmu związkowego.

Związki zawodowe

Zobacz więcej w zawodowe|kategorii poświęconej związkom zawodowym. Związek zawodowy może zostać założony przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.

Uprawnienia związków zawodowych w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i w zakresie indywidualnych i zbiorowych sporów pracy

4 ustawy o związkach zawodowych stanowi, że związki zawodowe reprezentują pracowników (i inne osoby uprawnione do zrzeszania się w związkach zawodowych), a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Związki zawodowe (1914 - 1978)

W Holandii organizacje chrześcijańskie robotników pomogły urządzić w Hadze(1920) kongres związków zawodowych i odnowić istniejący przed wojną Międzynarodowy SekretariatChrześcijańskich Związków Zawodowych.

Związki zawodowe

, że: ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa, a także ogólnokrajowy związek zawodowy reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy mają prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

Strategie związków zawodowych

Pierwsze dwie płaszczyzny dają związkom zawodowym wyobrażenie tego, jakie wymagania zarząd jest skłonny zaakceptować. Związki zawodowe powinny zdawać sobie sprawę z preferencji swoich członków.

Prawa związków zawodowych

Charakterystyka Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Wyjaśnij pojęcie związek zawodowy. Do czego organizacje związkowe mają prawo, jakie mają obszary zainteresowań i w jaki sposób realizują swoje interesy?

Związki zawodowe maja trzy zasadnicze obszary zainteresowań: Wysokość płac, stawek godzinowych, umów zbiorowych itd.

Związki zawodowe i spadek ich znaczenia

W 2001 roku 7% ogółu mieszkańców deklarowało przynależność do związków, wśród aktywnych zawodowo 13%, pracowników najemnych 18%.

Jakie wyróżniamy w Polsce główne związki zawodowe i z czego wynikają różnice między nimi?

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Różnice między nimi mają charakter historyczny i ideowy.

Jakie są ekonomiczne skutki istnienia związków zawodowych?

Walka monopsonów ze związkami zawodowymi może spowodować obniżenie efektywności produkcji bo coraz więcej zasobów będzie przeznaczonych na organizowanie związków zawodowych.

Rola związków zawodowych a zawieraniu układu zbiorowego pracy

Jeśli chodzi o tworzenie aktów z zakresu prawa wewnątrzzakładowego: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, czy regulaminów korzystania z usług i świadczeń socjalnych, to związki jedynie uczestniczą w wydawaniu tych aktów przez pracodawcę. Brak z ich strony akceptacji propozycji pracodawcy uprawnia...

Związek zawodowy a odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania

Stosunek pracy ulega rozwiązaniu na skutek odwołania ze stanowiska. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy albo rozwiązaniem bez wypowiedzenia. Nie mają do niego zastosowania przepisy kodeksu określające tryb postępowania przy rozwiązaniu umów o pracę. Nie jest wymagana...

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

Kwasy karboksylowe są to związki organiczne pochodne węglowodorów, które zawierają jedną lub więcej grup karboksylowych -COOH.

Przykłady: CH3-COOH,     C2H5-COOH,     CH3-CH2-CH2-COOH

Kwasy karboksylowe o krótkich łańcuchach węglowych są cieczami i mieszają się z wodą z każdym stosunku. Kwasy o...

Systematyka związków nieorganicznych

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi...