Związek

Czytaj Dalej

Związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Związki zawodowe Związki zawodowe, masowe organizacje społeczne zrzeszające na zasadzie dobrowolności ludzi wg zawodów lub gałęzi produkcji, powoływane do obrony ich wspólnych interesów społecznych i ekonomicznych. Powstawanie związków zawodowych Pierwsze organizacje powstały w Wielkiej Brytanii w XVIII w. Tworzone początkowo na zasadzie cechowej , zrzeszały pracowników manufaktur jednej specjalności (szewców, piekarzy). Charakteryzowały się wielkim ...

Scharakteryzuj wolność zrzeszania się w związki zawodowe pracowników i organizacje pracodawców. Rejestracja

Związki zawodowe powołane są w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników objętych sferą ich działania.

Regulacja prawna zawarta jest w:

-art.12 i 59 Konstytucji zapewniającej wolność tworzenia i działania zw. zaw.

-ustawie o zw. zawodowych z...

Związki zawodowe

Zobacz więcej w zawodowe|kategorii poświęconej związkom zawodowym.

Charakterystyka

Związki zawodowe to organizacje, których celem jest reprezentowanie interesów pracowników i regulowanie stosunków między pracodawcami i pracownikami. Wielkość organizacji związkowych nie jest jednoznacznie określona...

Związki zawodowe, renta gruntowa, ekonomiczna, quasi renta

Związki zawodowe to organizacje pracowników, których celem jest wpływanie na płace i warunki pracy. Czy związki chronią przed wyzyskiem ze strony potężnych pracodowaców czy też raczej wykorzystują swoją siłę do zapewnienia nieuzasadnionych podwyżek płac oraz hamowania postępu technicznego i wzrostu wydajności, który może zagrozić trwałości zatrudnienia członków związku? Przed podjęciem próby odpowiedzi przytoczmy trochę danych ilustrujących znaczenie związków ...

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe. Są one bowiem organizacją o szczególnym statusie prawnym, powołaną do życia w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników, objętych sferą ich działania. Związek zawodowy może skuteczniej reprezentować interesy pracownika niż on sam. Znajduje to swoje ...

Związek komunalny

 

Ich tworzenie musi być przewidziane przepisami prawa

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne w drodze zgodnych oświadczeń woli

Związek nabywa osobowość prawa publicznego, a także prawa prywatnego

Mogą być tworzone Ne określony...

Metody współdziałania komunalnego - Związki komunalne

Dzielimy je na związki dobrowolne i obowiązkowe(ustawowe).

Związki dobrowolne -uchwałami rad poszczególnych organów stanowiących decyduje się o utworzeniu danego związku jest to wola władz samorządowych poszczególnych jednostek.

Związki ustawowe-tworzone na podstawie ustawy. To mogą być...

Rola związków zawodowych w firmie

Charakterystyka

Według Dziennika Ustaw z roku 2001 związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy , powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, obrony interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców...

Poznaj siebie, by poznać największe zagrożenie dla trwałości związków małżeńskich i partnerskich.

Minął wiek XX i rozpoczęliśmy swe uczestnictwo w świecie wieku XXI. Jest to okazja aby zastanowić się jak potoczą się losy ludzi i świata w stuleciu którego jesteśmy uczestnikiem. Na tym tle chcę zwrócić uwagę na ten "segment życia społecznego", jakim jest rodzina w Polsce wraz ze swą podstawową instytucją - małżeństwem. W okresie minionych sześćdziesięciu lat rodziny polskie uległy znacznym, istotnym przeobrażeniom. Przeszły ewolucję od tradycyjnej rodziny ...

WŁOSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

WŁOSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Do schyłku XVII w. żadna z kultur eur. związanych z Polską - nie wyłączając naszych najbliższych sąsiadów - nie może równać się z kulturą wł. pod względem skali stosunków wzajemnych, ich ciągłości i długotrwałości. Bogactwa tych związków dotąd nie...

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia oraz zawierać porozumienia powiatów.

>

>

>

- zgromadzenie związku - organ stanowiący i kontrolny,

- zarząd związku - organ wykonawczy.

>

>

>

>

>

Gmina (związki, porozumienia i stowarzyszenia międzygminne)

Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wyróżnia związki międzygminne oraz porozumienia międzygminne. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

Rady zainteresowanych podejmują uchwały o utworzeniu związku. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w...

Powiat (związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów)

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.

W sprawach utworzenia związku, przystąpienia do niego lub wystąpienia ze związku decydują rady zainteresowanych powiatów...

Uprawnienia związków zawodowych w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i w zakresie indywidualnych i zbiorowych sporów pracy

Ustawa o związkach zawodowych zawiera regulację dotyczącą ochrony pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.

Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania te...

Przedstaw najważniejsze teorie związku przyczynowego w prawie karnym?

Związek przyczynowy jest takim związkiem, w którym jedno zjawisko – przyczyna, jest warunkiem powstania drugiego – skutku. Pojęcie związku przyczynowego wiąże się nierozerwalnie z pojęciem skutku w ten sposób, że jednym z warunków odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe jest istnienie związku...

Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych.

Psychologia społeczna. Temat: Atrakcyjność interpersonalna: od pierwszego wrażenia do związków uczuciowych. Literatura: 1. E.Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł.”. 1. Efekt częstości kontaktów – zjawisko polegające na tym, że im częściej widzimy i kontaktujemy się z drugą osobą, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie ona naszym przyjacielem. Ujawnia się ono na każdym, nawet najniższym poziomie i w zachowaniu ludzi w każdym ...

Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału

Według Stanisława Skorupki

Frazeologia - dział gramatyki określający strukturę składniową połączeń wyrazów. Ale przede wszystkim stara się określić stopień łączliwości tych wyrazów. Jednym słowem frazeologia zajmuje się badaniem stałych lub zbliżonych do stabilizacji związków wyrazowych...

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI I ZWIĄZEK PELOPONESKI

Grecja i Sparta powołały do życia Związki mające im pomóc w osiągnięciu przywództwa w Grecji.

W skład Ateńskiego Związku Morskiego weszło ok. 200 państw - miast położonych na wyspach Morza Egejskiego i częściowo w środkowej Grecji oraz na wybrzeżu Azji Mniejszej . Państwa członkowskie...

Związki pomiędzy zwierzętami - pasożyty i partnerzy

Związki pomiędzy zwierzętami należącymi do różnych gatunków są częste w przyrodzie. Większość z nich jest oparta na odnoszeniu korzyści przez jedną ze stron, ale niektóre są przejawem rzeczywistej współpracy. Komensalizm Żarłacz tygrysi jest drapieżnym rekinem wzbudzającym grozę i...

CZESKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

CZESKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Początki czes.-pol. kontaktów kult. sięgają średniowiecza, kiedy to Czechomprzypadła rola pośrednika w przenikaniu do Polski chrześcijaństwai ogólnego dorobku kultury średniowiecznej. Bliskośćjęzykowa związki te ułatwiała. W p ł y w y czes. występują w...