Zobowiązanie przemienne

Czytaj Dalej

Zobowiązanie przemienne a upoważnienie przemienne

Zobowiązanie przemienne ma w swojej treści dwa lub więcej świadczenia, lecz po wykonaniu jednego z nich dłużnik jest zwolniony z długu. Upoważnienie przemienne jest stworzone tak, iż dłużnik jest zobowiązany do danego świadczenia, lecz może się od niego uwolnić dokonując innego.

Zobowiązania przemienne (alternatywne)

Dłużnik zobowiązany był do kilku świadczeń, ale spełnienie jednego zwalniało go z zobowiązania (kilka świadczeń in obligare, jedno in solutione. (świadczenie niewolnika X lub Y, jeśli jeden wypełni, świadczenie gaśnie). Wybór przedmiotu świadczenia mógł być uregulowany umownie lub...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

 

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Czy jest na świecie choć jeden człowiek, który z czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością mógłby powiedzieć, że nigdy w całym swoim życiu ani przez chwilę nie pragnął władzy? Władzy, niekoniecznie rozumianej jako zasiadanie na tronie, bycie prezydentem, ministrem czy jakimkolwiek innym...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią zaszczyty. Potrzeba dominacji tkwi w każdym z nas, ale najczęściej ogranicza się ona do najbliższego kręgu rodziny...

Wskaźniki obsługi zobowiązań

Służą pomiarowi zdolności firmy do obsługi obciążeń finansowych, informuje o prawdopodobieństwie niewypłacalności, np. wskaźnik pokrycia odsetek od wykorzystywanych kapitałów obcych: zysk operacyjny(EBIT)/odsetki - informuje ile razy zysk pokrywa wymagalne odsetki.

Zobowiązania

 

 

Art. 353.1 KC – Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Źródła zobowiązań:

Czynność prawna (umowy, czynności prawne jednostronne, wielostronne)

Czyn niedozwolony

Akt administracyjny

Inne...

Zobowiązanie

 

Zobowiązanie – jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny

(zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony – wierzyciel może żądać od dłużnika –

zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowiązany wykonać (jest to

odpowiednie zachowanie się...

Źródła zobowiązań

 

 

Zobowiązanie powstaje na skutek ziszczenia się pewnych zdarzeń prawnych.

ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

1) Prawo stanowione – tylko prawo powszechnie obowiązujące może regulować stosunki

cywilnoprawne, a w tym także zobowiązania. Zaliczamy do nich:

a. ustawy – największą doniosłość ma KC z 1964...

Rodzaje zobowiązań

 

1) ze względu na zakres odpowiedzialności:

zupełne

niezupełne (naturalne) – są to zobowiązania które:

 wynikają z gry lub zakładu (z wyłączeniem gier i zakładów zarządzonych lub

zatwierdzonych przez właściwe organy państwowe, jak również z gier

zaskarżalnych albo...

Zobowiązanie pieniężne

 

Zobowiązanie pieniężne – jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić pewną sumę pieniędzy

wierzycielowi (określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych). W

pozostałych przypadkach są to zobowiązania niepieniężne, np. związane z dostarczeniem

rzeczy.

KONSEKWENCJE PRAWNE...

Wykonanie zobowiązań i skutki niewykonania zobowiązań

 

Jeżeli chodzi o wykonanie zobowiązań, to należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

1) zobowiązania powinny być wykonywane zgodnie z treścią

2)jakość świadczenia – jeżeli strony nie umówią się inaczej, to KC przewiduje, że dłużnik

powinien z należytą starannością wykonać...

Wpływ zmiany okoliczności na niewykonanie zobowiązania (klauzula REBUS SIC STANTIBUS)

 

Strony zamierzając umowę dokonują tzw. „milczącego zastrzeżenia”, że wykonają umowę

zgodnie z jej treścią tylko wtedy, gdy ogólne przesłanki jej zawarcia nie ulegną w przyszłości

zmianie tzw. CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS.

Zwrot ten stosowany jest obecnie w szerszym znaczeniu: na określenie...

Środki egzekucji zobowiązań podatkowych

 

W prawie polskim znana jest ponadto tzw. instytucja wyjawienia majątku, która prowadzić ma do uzyskania przez urząd skarbowy informacji od zobowiązanego co do stanu jego majątku, co w następstwie pozwala na skuteczne przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnych wynikających z tytułu wykonawczego...

Zobowiązanie podatkowe

 

Zobowiązanie podatkowe jest to przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobierane przez państwo lub inny związek publicznoprawny na podstawie obowiązujących norm prawnych. Ma charakter bezpośredni, pośredni. Podatek bezpośredni powstaje wtedy, gdy nakładany...

Władza powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wybranych dzieł literackich?

Czy jest na świecie choć jeden człowiek, który z czystym sumieniem i z pełną odpowiedzialnością mógłby powiedzieć, że nigdy w całym swoim życiu ani przez chwilę nie pragnął władzy? Władzy, niekoniecznie rozumianej jako zasiadanie na tronie, bycie prezydentem, ministrem czy jakimkolwiek innym...

Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie niewykonania zobowiązań traktatowych

“art. 226 TWE

Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii...

Podstawy odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

Dłużnik odpowiadał za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontraktu z mocy prawa, wierzyciel mógł domagać się odszkodowania pod postacią grzywny za niewykonane świadczenie. Prawo nakładało na dłużnika obowiązek naprawienia szkody. Ponosił on odpowiedzialność nie w związku z istnieniem...