Zobowiązanie podatkowe

Czytaj Dalej

CHARAKTER PRAWNY OBOWIĄZKU I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Zobowiązanie jest natomiast wymierzane przez podatnika albo organ podatkowy Realizacja zobowiązań podatkowych następuje w całości poprzez postępowanie podatkowe, obowiązek podatkowy to to samo pojęcie co zobowiązanie podatkowe, kiedy mówimy o materialnym stosunku prawno-podatkowym i tylko gdy obowiązek podatkowy odzwierciedla zobowiązanie podatkowe.

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Czym innym jest natomiast przedawnienie obejmujące okres w którym organ podatkowy może wydać decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe, wynosi on 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy.

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

obowiązkiem podatkowym jest abstrakcyjne zobowiązanie do poniesienia ciężaru podatkowego, związane przez przepis ustawy z zaistnieniem pewnego stanu faktycznego? obowiązek podatkowy jest abstrakcyjnym zobowiązaniem do poniesienia podatku, wynikającym z przepisu ustawy określającego warunki jego powstania.

Powstanie zobowiązania podatkowego

Drugi sposób powstawania zobowiązań podatkowych można nazwać automatycznym ponieważ zobowiązanie podatkowe, w tym przypadku powstaje na skutek zaistnienia okoliczności z którymi prawo podatkowe wiąże powstawanie zobowiązań podatkowych (powstaje samoczynnie, bez decyzji podatkowej).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE (PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES PODMIOTOWY I ZAKRESY PRZEDMIOTOWE ODPOWIEDZIALOŚC OSÓB TRZECICH, KATALOG OSÓB TRZECICH)

Przewiduje przeniesienie odpowiedzialności za zaległości podatkowe podatnika oraz zobowiązania płatnika i inkasenta na osoby spoza bezpośredniego kręgu podmiotów zobowiązanych ze stosunku prawno podatkowego.

Omów sposób powstawania zobowiązań podatkowych z mocy prawa

Konsekwencja przyjęcia przez ordynację dwóch sposobów powstania zobowiązania podatkowego jest dwa rodzaje decyzji wydanych przez organy podatkowe w tych sprawach: - decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego ( decyzje konstytutywne) - decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego wydawane w sytuacji gdy podatnik nie wykonał zobowiązania powstałego z mocy prawa ( decyzje deklaratoryjne).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA

Chodzi o zobowiązania do których ma zastosowanie ścieżka wymiarowa ( bo każdy obowiązek podatkowy powstaje z mocy prawa), która polega najpierw na złożeniu deklaracji informacyjno-dowodowej, która nie jest samowymiarem, a następnie wydaniu decyzji wymiarowej, która stanowi pierwotny, obligatoryjny dla organów podatkowych wymiar zobowiązania.

Pojecie podatku. Zobowiązanie podatkowe.

Gdy stopy podatkowe są zróżnicowane zależnie od wysokości podstaw opodatkowania, ułożone kolejno stopy podatkowe w stosunku do rosnących podstaw tworzą skalę podatkową.

CHARAKTER PRAWNY TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Przepisy o terminie płatności wskazują moment, w którym zobowiązanie podatkowe staje się wymagalne.

Podaj definicję zobowiązania podatkowego

Ordynacja podatkowa przewiduje 2 zasadnicze sposoby powstania zobowiązania podatkowego: przez wydanie i doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego bez wydawania i doręczania decyzji, lecz na skutek zaistnienia okoliczności z którymi ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

Omów konsekwencje doręczenia zobowiązanemu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wskazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzje, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Kiedy nadpłata podatku powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Nie ma on jednak swobody dysponowania nadpłatą gdyż w pierwszej kolejności organ podatkowy zobowiązany jest ustalić czy podatnik nie posiada zaległości w innych podatkach, a także czy nie ciążą na nim bieżące zobowiązania podatkowe, ponieważ w pierwszym rzędzie nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem zalicza się z urzędu na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

RELIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH. POWSTAWANIE OBOWIĄZKU, WYMIAR I WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

: (uzyskanie obrotu, nabycie spadku) Tworzy prawo wymiaru dla organów podatkowych i obowiązek samowymiaru dla podatnika; przed powstaniem obowiązku podatkowego ani podatnik nie jest zobowiązany do samowymiaru zobowiązania ani organ podatkowy nie jest uprawniony do wydania decyzji wymiarowej Wyznacza bieg terminów np.

Omów sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe powstają z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania.

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Należą do nich: Zasada informacji prawnej Instytucja interpretacji podatkowych Czynności sprawdzające Doradztwo podatkowe Są ściśle związane z wymiarem Prowadzenie ewidencji i dokumentacji podatkowej Informacje podatkowe Porozumienia cenowe Wymiana informacji z innymi państwami a także wydawanie zaświadczeń Sa związane w sposób naturalny z wymiarem Organem który udziela ...

Na czym polega zależność między obowiązkiem podatkowym i zobowiązaniem podatkowym

Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

OBOWIĄZEK A ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

5 Ordynacji: Zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.

WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

W drugim przypadku tzw nieefektywnego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego związek publicznoprawny nie otrzymuje należnych mu dochodów (zaniechanie poboru podatku) Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub części wskutek: zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia podatku zaniechania poboru przejęcia własności nieruchomości.

Środki egzekucji zobowiązań podatkowych

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najskuteczniejszych środków przymusowego wykonania zobowiązań podatkowych osób fizycznych i utrzymujących się z pracy.

Zobowiązanie podatkowe

Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie nawiązania stosunku pracy, zarejestrowania działalności gospodarczej, otrzymywania świadczeń podlegających opodatkowaniu, dokonywania zakupów, korzystania z usług.