Zobowiązanie

Czytaj Dalej

Zobowiązania

 

 

Art. 353.1 KC – Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Źródła zobowiązań:

Czynność prawna (umowy, czynności prawne jednostronne, wielostronne)

Czyn niedozwolony

Akt administracyjny

Inne...

Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

Na wstępie swojej pracy chciałabym przedstawić ogólne pojęcie zobowiązania, czym jest i czym się charakteryzuje itp. Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, w którym osoba (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnik) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić. Jest to przede wszystkim stosunek stwarzający więź, która ma charakter prawny zwany vinculum iuris. Więź o charakterze prawnym musi być odróżniana od innych więzi społecznych, np. więzi ...

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 KC). Przez "świadczenie" należy rozumieć zachowanie się ...

Zobowiązania

Prawo zobowiązań-jest działem prawa cywilnego, obejmujący zespól norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług. Reguluje ono stosunki obrotu majątkowego, zarówno miedzy osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Zobowiązanie-jest to stosunek prawny, w której jedna strona zwana wierzycielem może żądać od drugiej strony zwanej dłużnikiem określonego zachowania się, zwanego świadczeniem. Na dłużnika spoczywa obowiązek spełnienia tego świadczenia. Prawo ...

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nazywane często rezerwami na ryzyko gospodarcze lub rezerwami na koszty, zobowiązania i straty. R.z. są - obok rezerw na odroczone podatki - normowane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Według nich są one oszacowanymi zobowiązaniami, których „wysokość lub termin zapłaty są...

Wykonanie zobowiązań i skutki niewykonania zobowiązań

 

Jeżeli chodzi o wykonanie zobowiązań, to należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

1) zobowiązania powinny być wykonywane zgodnie z treścią

2)jakość świadczenia – jeżeli strony nie umówią się inaczej, to KC przewiduje, że dłużnik

powinien z należytą starannością wykonać...

Umorzenie zobowiązań wg. prawa cywilnego

Umorzenie zobowiązania wg ius civile dokonywało się z mocy samego prawa (ipso iure) i powodowało definitywne rozwiązanie węzła obligacyjnego ze skutkiem wobec wszystkich zainteresowanych.

Rzeczywiste wykonanie zobowiązania to solutio, przy długach pieniężnych zwane zapłatą. Jest to najbardziej...

Zobowiązania

Charakterystyka

''

Ujęcie prawne

Zgodnie z kodeksem cywilnym zobowiązanie polega na tym, że "wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić" (art. 353 par. 1 kodeksu cywilnego).

Ujęcie rachunkowe

Zobowiązania to wynikające ze zdarzeń, które miały...

BADANIE ZOBOWIĄZAŃ

Dotyczy poszczególnych pozycji zobowiązań krótko- i długoterminowych prezentowanych w bilansie. Program badania powinien uwzględniać sprawdzenie istotności poszczególnych tytułów. Szczególną rolę odgrywa b.z. z tytułu dostaw i usług, które powinno być połączone z badaniem zakupu.

Cele badania. B.z...

WIELOŚĆ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZAŃ

W każdym zobowiązaniu musi występować co najmniej dwa podmioty a mianowicie dłużnik i wierzyciel. Istniały jednak stosunki w których występowała większa ilość osób należących do zobowiązania. Dlatego też w węzłach obligacyjnych możemy mówić jedynie o stronach a nie o osobach gdyż stroną może...

CHARAKTER PRAWNY OBOWIĄZKU I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Te pojęcia należy interpretować nie tylko na podstawie art. 4 i 5 ordynacji, ale też w kontekście związanych z tymi kategoriami uprawnień i obowiązków całego systemu podatkowego. Przede wszystkim w związku z łączącą te pojęcia kategorią stosunku prawnego.

W prawie podatkowym trzeba wyodrębnić...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA

Odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe jest przede wszystkim podatnik, obok niego odpowiedzialność ponoszą też płatnik i inkasent; odpowiedzialność osób trzecich pozwala na egzekwowanie odpowiedzialności od osób innych niż tylko pierwotni dłużnicy. Przepisy o odpowiedzialności mają charakter...

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Wygasanie zobowiązań podatkowych może nastąpić w dwojaki sposób:

1. efektywny

2. nie efektywny

Efektywny sposób wygasania zobowiązań podatkowych polega na tym iż w różny sposób, różną drogą wierzytelność podatkowa zostaje zaspokojona. To zaspokojenie wierzytelności podatkowej może nastąpić w...

Zobowiązanie i jego źródła

ZOBOWIĄZANIE I PRAWO ZOBOWIĄZANIOWE Zobowiązanie (stosunek zobowiązaniowy) jest jednym z rodzajów stosunków cywilnoprawnych, różniących się od innych swą treścią i charakterem. Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania, czyli świadczenia. Zarówno po stronie wierzyciela, jak i po stronie dłużnika może w zobowiązaniu występować kilka osób. Świadczenie, czyli ...

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

Wstęp Celem niniejszej pracy jest prezentacja efektywnych sposobów wygasania zobowiązań podatkowych oraz przeanalizowanie czynności jakim jest zapłata zobowiązań podatkowych. Praca składa się z dwóch części. Rozdział pierwszy zawiera ogólną charakterystykę zobowiązań podatkowych. W rozdziale tym został dokładnie omówiony proces powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych. Rozdział drugi przedstawia charakterystykę efektywnych sposobów wygasania zobowiązań ...

Zobowiązanie pieniężne

 

Zobowiązanie pieniężne – jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić pewną sumę pieniędzy

wierzycielowi (określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych). W

pozostałych przypadkach są to zobowiązania niepieniężne, np. związane z dostarczeniem

rzeczy.

KONSEKWENCJE PRAWNE...

Zobowiązania cywilne i naturalne

Ze względu na sankcję zobowiązania dzielimy na cywilne i naturalne. W przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, wierzyciel ma na ogół możliwość szukania ochrony swojego prawa podmiotowego, wnosząc powództwo do sądu. Zobowiązania są w zasadzie zaskarżalne. „W zasadzie”, bowiem w okresie...

DECYZJE WYMIAROWE I ICH CHARAKTER PRAWNY (forma wymiaru zobowiązań)

Art. 21 § 1 ordynacji, stanowi o powstaniu zobowiązania podatkowego na dwa sposoby: z mocy prawa art.21 § 1pkt 1 i z mocy decyzji art. 21 § 1pkt2. Decyzje, które wydawane są po powstaniu zobowiązania z mocy prawa-, uznaje się za deklaratoryjne, gdyż odtwarzają zobowiązanie. Decyzje konstytutywne to te, które...

CHARAKTER PRAWNY TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Przepisy o terminie płatności wskazują moment, w którym zobowiązanie podatkowe staje się wymagalne. Dla podatnika wyznacza graniczny moment do którego powinien on spłacić swoje zobowiązanie. Dla wierzyciela jest to termin do którego zobowiązanie może być dochodzone.

Często przyjmuje się, że ma on...

Zobowiązania jednostronne i dwustronne

Zobowiązanie jednostronne polegało na tym, że jedna strona było tylko wierzycielem a druga tylko dłużnikiem (np. przy pożyczce, przy zobowiązaniu z deliktu). W tego rodzaju zobowiązaniu istniała prosta ochrona procesowa, istniało tylko jedno powództwo – do dyspozycji wierzyciela -> najczęściej były to...