Zmienność

Czytaj Dalej

Szkoła "ruchu" i szkoła "niezmienności" czyli jak rozumieli byt greccy filozofowie przyrody.

1. Sposoby pojmowania świata w starożytności Starożytny sposób pojmowania świata przez pierwszych filozofów był bardzo niedoskonały. Opierał się on głównie na tym co ludzie widzieli i czego doświadczali, gdyż nauka i technika nie były na tyle rozwinięte co dzisiaj. Ich przemyślenia nie dotyczyły uczuć i myśli o rzeczach nie dających się opisać za pomocą zmysłu wzroku, a tego co mogli zobaczyć na własne oczy ? przyrody, ludzi i zwierząt. Dlatego też takie ...

Zmienność jako cecha układów pomiarowych w chemii klinicznej

Wykonanie badania laboratoryjnego zawsze jest związane z pewnym błędem, co powoduje, że wyniki kilkukrotnych pomiarów stężenia określonej substancji w tej samej próbce różnią się między sobą. Wśród przyczyn zmienności wymieniamy błędy związanie z pomiarem (błędy analityczne) i błędy związane...

Zmienność kości udowej

Kąt utworzony przez oś szyjki kości udowej i trzonu wykazuje, jak wspomniano, wielką zmienność osobniczą; krańcowe przypadki sięgają granic 115—140°. Kąt ten zmienia się w ciągu życia; u noworodka wynosi ok. 150°, wraz ze statycznym obciążeniem zaczyna się zmniejszać, u osoby 15-letniej wynosi...

Które z miar zmienności wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartości cechy, a które są wielkościami niemianowanymi?

Miary zmienności, które wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartość cechy:

rozstęp szeregu - R

odchylenie ćwiartkowe - Q

odchylenie przeciętne

odchylenie standardowe.

Nie mianowane miary zmienności to współczynniki zmienności:

obliczane przy pomocy...

Zmienność liczby kręgów

Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów. Jest bardzo wątpliwe, czy możliwa jest zmienność ogólnej liczby przez włączenie lub wyłączenie...

Co mierzy współczynnik zmienności?

W przypadku  konieczności porównania rozproszenia dwóch różnych zjawisk należy posłużyć się współczynnikiem zmienności. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr). Im wyższy jest ten procent, tym większe jest względne zróżnicowane cechy w...

Co mierzy klasyczny współczynnik zmienności?

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.

Zmienność szczęki

Wielkiej zmienności zarówno osobniczej, jak i grupowej podlega kształt otworu gruszkowatego. Na nazwę tę zasługuje on właściwie tylko u osób wą-skonosych, u szerokonosych bowiem wcięcie to jest stosunkowo bardzo szerokie, szerokość może nawet przekraczać wysokość. Również wielką zmienność...

Zmienność kości łokciowej

Wielka zmienność obu kości przedramienia zaznacza się przede wszystkim pod względem stopnia ich wysmukłości i zakrzywienia Zarówno kość łokciowa, jak i promieniowa są u człowieka pierwotnego {Homo neandertalensis) bardziej wysmukłe i bardziej zakrzywione niż u współczesnych ras ludzkich...

Zmienność strzałki

Wskutek zmniejszenia się strzałki w rozwoju płodowym, jak również wskutek działania Licznych mięśni otaczających ją i przyczepiających się do niej. kształt i rzeźba kości podlegają wielkiej zmienności osobniczej. Ta różnorodność formy uzewnętrznia się wyraźnie na przekrojach poprzecznych...

Zmienność wielkości płatów oskrzelowych

Zmienność wielkości płatów jest na ogół duża. Najbardziej zmienną po stronie prawej jest wielkość płata środkowego i położenie jego górnej granicy, po stronie lewej wielkość języczka płata górnego. Natomiast górne odgraniczenie (Jusura obliqua) płata dolnego jest bardziej stałe.

Powierzchnia...

Co to jest typowy obszar zmienności?

Zwykle przedział w którym leżą wszystkie wartości, cechy mierzalnej jednostki, zbiorowości statystycznej. Obszar  zmienności wyznaczany jest przez najmniejszą i największą wartość cechy. Zawiera on podstawowe informacje o  zmienności badanej cechy. Średnia arytmetyczna i  odchylenie standardowe...

Zmienność społeczna

ZMIENNOŚĆ SPOŁECZNA Społeczeństwa od czasu do czasu ulegają zasadniczym modyfikacjom. Dziś są inne niż były kiedyś, a będą inne niż są dzisiaj. Tę dynamikę zmian zachodzących w określonym dłuższym czasie historycznym można nazwać dziejami społeczeństwa lub jego historią. Jest to jedna z najbardziej złożonych form zmienności społeczeństw, na którą składa się: • Zmiana społeczna, • Proces społeczny, • Rozwój społeczny, • Postęp ...

Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanie aktywności ruchowej

Skład włókien mięśniowych (jednostek ruchowych) znajdujących się w mięśniu wiąże się z typem jego aktywności, np. udział w ruchach tonicznych lub fazowych. Skład mięśni jest przyczyną nie tylko znacznych różnic międzygatunko-wych, ale także ich zróżnicowania pomiędzy mięśniami u tego samego...

Zmienność i złożoność otoczenia

Stopień zmienności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie stabilne lub względnie dynamiczne.

Stopień jednorodności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)

W jakich sytuacjach ważne zastosowanie znajduje współczynnik zmienności?

Odgrywają znaczącą rolę w 2 sytuacjach:

1/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie kilku zbiorowości ze względu na jedną cechę

2/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie jednej zbiorowości ze względu na kilka cech.

Służy do porównywania zmienności cech mierzonych w różnych jednostkach, a także do...

Zmienność żeber i mostka

Ze względów klinicznych najważniejszą odmianę żeber stanowi żebro szyjne, o czym była mowa w związku ze zmiennością liczbową kręgów; wspomniano również o dodatkowych zebrach lędźwiowych. Rzadziej natomiast występuje zmniejszenie liczby żeber. Spostrzegamy wtedy brak dwunastego żebra; czasem...

Zmienność kości ciemieniowej

Podobnie jak na kości potylicznej, również na kości ciemieniowej może występować podział Najważniejszy jest podział na dwie części przez poziomy szew mię-dzyciemieniowy (sutura panetalis horizojitalis s. interparietalis') Ciągnie się on od szwu wieńcowego do węgłowego, oddzielając część...

Zmienność kosci nosowej

Kości nosowe wykazują wielką zmienność osobniczą i rasową. U człowieka białego są one duże i silnie do przodu występujące, u Murzynów są małe i spłaszczone, u rasy mongolskiej również małe i bardzo charakterystycznie wzdęte. Szew czołowo-no-sowy (sutura frontonasalis) może przebiegać bardzo...