Zmienna

Czytaj Dalej

Zmienne

Zmienne Trudno jest zdefiniować czym są zmienne. ZMIENNE Jednym ze stopni hierarchii naukowości jest przekształcanie pojęć w zmienne, gdyż tylko jako zmienne mogą one pojawić się w modelu lub w twierdzeniu.

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH

Przykładem kosztów zmiennych wspólnych może być premia (jako zmienna część wynagrodzenia) kierownika zakładu wytwórczego, w którym powstają różne produkty, koszt bieżącej naprawy lub konserwacji maszyny, za pomocą której są wytwarzane więcej niż dwa asortymenty wyrobów.

Zmienne w badaniach pedagogicznych.

2 Zmienne jakościowe to takie zmienne, które nie poddają się ścisłemu pomiarowi, lecz można stwierdzić fakt ich występowania lub ich brak. 4 Zmienna, za pomocą której badacz chce wyjaśnić zmiany w wartościach zmiennej zależnej nazywany zmienną niezależną.

Zmienna ilościowa

Można wyróżnić, na podstawie klasyfikacji Stevensa, trzy rodzaje zmiennych ilościowych: Zmienne porządkowe Zmienne interwałowe Zmienne ilorazowe.

Zmienna losowa

Dystrybuanta zmiennej losowej i jej własności Dystrybuanta zmiennej losowej X jest funkcją określoną na całym zbiorze <math> R =(-\infty,+\infty),</math> i jest dana wzorem: <math> F(x)=P(X<x),</math> Własności dystrybuanty F zmiennej X są następujące: <math> 0\le F(x)\le1,</math>, dla każdego <math> x \in R,</math> <math> F(x),</math> jest funkcją niemalejącą, <math> F(x),</math> jest funkcją co najmniej ...

Klasyfikacja zmiennych w badaniach pedagogicznych

Na ogół mówi się o dwojakiego rodzaju zmiennych pośredniczących, mianowicie o zmiennych kontekstowych, czyli oddziaływujących niemal równolegle z objętymi kontrolą zmiennymi niezależnymi lub o zmiennych okazjonalnych, tj.

Zmienna

' Rodzaje ' zmienna egzogeniczna - jest to zmienna, której wartości są dane i ustalone od zewnątrz w stosunku do rozważanego modelu zmienna endogeniczna - jest to zmienna, która jest generowana od wewnątrz rozważanego modelu zmienna zależna - jest to zmienna będąca funkcją, której argumentami są inne zmienne zmienna niezależna - jest to zmienna, która nie jest funkcją innej zmienej zmienna dyskretna - ...

ZMIENNA LOSOWA

Definicja (jedna z możliwych): Zmienna losowa jest to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia przybiera jedną i tylko jedną wartość ze zbioru tych wszystkich wartości, jakie ta zmienna może przyjąć Oznaczanie zmiennych losowych: - na ogół końcowymi literami alfabetu, np.

Rola zmiennych w eksperymencie

Tak więc cechą konstytutywną eksperymentu pedagogicznego — podobnie zresztą jak każdego innego —jest poddawanie odpowiedniej manipulacji i ścisłej kontroli przynajmniej jednej zmiennej niezależnej i kontrolowanie (badanie) jednej lub kilku zmiennych zależnych w bezpośrednim kontekście z manipulowaniem jedną lub kilkoma zmiennymi niezależnymi (por.

Kształtowania się kosztów stałych i kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiostrwa Haft S.A.

o Zmienne degresywne, które wraz z jednostkowym przyrostem produkcji, koszty są coraz mniejsze. Robiąc analizę kosztów zmiennych, niezwykle istotne jest określenie na skutek zmian jakiej wielkości (nośnika kosztów) zmieniają się koszty zmienne.

Rola zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych

Decyduje o tym często nieuwzględnianie w badaniach zbyt wielu zmiennych, lecz na ogół jednej podstawowej zmiennej i kilku jej podzmiennych. rodzina problemowa) jest przyczyną interesującej badacza zmiennej (nerwica dziecka) albo w której wskaźnik (agresja) jest skutkiem wskazywanej przez niego zmiennej (nerwica).

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Użyteczność pojęć związanych z kulturą (kultura polityczna, kapitał społeczny, tożsamość, etniczność) w naukach społecznych, wynika z przypisania im funkcji zmiennych niezależnych w przy pomocy których można wyjaśniać inne zmienne społeczne (zachowania, instytucje, procesy).

Omów pojęcie efektu interakcyjnego dwóch zmiennych, podaj przykład

Interakcja między zmiennymi niezależnymi zachodzi wtedy, gdy efekt jednej zmiennej niezależnej ma inną wielkość i/lub kierunek na poszczególnych poziomach drugiej zmiennej niezależnej.

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

Krzywa kształtuje się podobnie jak krzywa kosztu zmiennego przeciętnego przy czym jest przesunięta w górę w stosunku do krzywej kosztu zmiennego przeciętnego.

ZMIENNA

Niekiedy wyrażenie ma postać zmiennej, ale nią nie jest, ponieważ z powodu związania jakimś —> operatorem nie jest dopuszczalna w odniesieniu do niej operacja podstawia­nia; taką zmienną nazywa się pozorną lub związaną (bound variable, apparent variable) w odróżnieniu od zmiennej rzeczywistej, czyli wolnej (free variable).

KOSZTY ZMIENNE

Im dłuższy jest analizowany okres, tym więcej kosztów ma charakter zmienny - w bardzo długim (wieloletnim) okresie podział na koszty stałe i zmienne zanika i mamy do czynienia jedynie z kosztami zmiennymi.

Określenie zmiennych i wskaźników

Każdej z wymienionych zmiennych podporządkowano określone wskaźniki. Większość zmiennych w badaniach pedagogicznych — podobnie jak w badaniach psychologicznych i socjologicznych — wyrażana jest w języku teorii, czyli przybiera postać terminów teoretycznych, jak np.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia

Funkcjonalnie rzecz ujmując zmienna ta motywuje do podejmowania aktywności, radzenia sobie z wymaganiami, a przez funkcje regulacyjne steruje odpowiednim do wyma­gań wyborem zasobów. Pełni rolę kluczowej zmiennej dla procesów osiągania, ochrony i przywracania zdrowia.

DWUSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

Wynik finansowy ze sprzedaży w rachunku kosztów zmiennych zależy zatem jedynie od wielkości sprzedaży, w rachunku kosztów pełnych zależy zaś on zarówno od wielkości produkcji, jak i wielkości sprzedaży.

Pobieżna i wadliwa kontrola zmiennych zależnych i niezależnych

Najwięcej jednak niedomagań w kontrolowaniu zmiennych odnosi się do zmiennych niezależnych. W każdym razie opisu zmiennych niezależnych nie można ograniczyć tylko do przedstawienia ich w wersji założonej przez eksperymentatora.