Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar biologiczny a zmiany uniwersalne

Ludzie zaliczeni do jednej warstwy wiekowej są podobni do siebie pod względem tempa i rytmu zmian oraz przejawianych właściwości. Stąd też zmiany naszego funkcjonowania wyznaczane działaniem zegara biologicznego Helen Bee określa mianem zmian uniwersalnych.

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar społeczny a zmiany wspólne

Zmiany wywoływane działaniem zegara społecznego H. Bee określa jako zmiany wspólne, pokoleniowe.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Problem

zmiany w zakresie gotowości (podatności) na oddziaływania określonego typu, zakres zmian wywołanych zastosowaną formą pomocy, trwałość efektów zastosowanego sposobu pomocy.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Odpowiedź na pytanie pierwsze pozwala na zakreślenie obszaru poszukiwań badawczych albo tylko do obserwacji, opisu i oceny zachowania jednostki, albo także do opisu i oceny różnych jej właściwości (percepcyjnych, poznawczych, emocjonalnych, wolicjonalnych, struktury osobowości, jakości relacji...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

Drugi ważny problem to ustalenie, które czynniki i jak powiązane są z interesującym badacza zjawiskiem, z wszystkimi bądź tylko niektórymi jego wymiarami i jak je mierzyć. Podziałowi na zmienne niezależne główne i uboczne odpowiada podział zaproponowany przez M. Przetacznikową (1973) na tzw...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Zmienność w czasie badanego zjawiska: operacjonalizacja modelu zmiany tego zjawiska

W przypadku prowadzenia badań nad kilkoma cyklami rozwoju konieczne jest dodatkowo: (1) sporządzenie charakterystyki zmian w każdym cyklu oddzielnie, (2) wyłonienie wskaźników zmian we wszystkich okresach przejściowych między analizowanymi cyklami rozwoju (por.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Operacjonalizacja modelu cykliczno-fazowego zmiany rozwojowej (przykład)

posługiwania się modelem liniowym, badaczowi wystarczy jedna grupa wskaźników, dotyczących zmian ujmowanych najczęściej w kategoriach natężenia, czasu trwania, zakresu, liczby nowych elementów, a więc zmian ilościowych.

Stałość i zmiana jako konteksty rozwoju człowieka: o współzależności kontekstu, stylu życia i struktury Ja

Po drugie, zgodnie z koncepcją Obuchowskiego wyróżniono trzy rodzaje zmian: rozwojowe, naturalne i programowe.

Zmiana relacji osoba – otoczenie w cyklu życia

W okresie dzieciństwa, gdy kształtuje się dopiero struktura naszej tożsamości jesteśmy bardzo zależni od jakości otoczenia, w jakim zaspokajamy istotne dla nas potrzeby. Szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa czyli w wieku od narodzin do ok. 2/3 roku życia od wrażliwości i aktywności dorosłych...

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Zmiana stylu zarządzania

Ponieważ otoczenie zewnętrzne organizacji, jak i ona sama podlegają nieustannym, dynamicznym zmianom, w zasadzie każdy lider powinien dysponować wszystkimi kompetencjami predestynującymi go do przyjmowania różnych stylów kierowania w zależności od sytuacji oraz elastycznością i otwartością na zmiany, które pozwolą mu szybko i skutecznie zmieniać styl dążąc do optymalnej realizacji zadań.

Zmiany w otoczeniu współczesnych organizacji

Zmiana ta polega między innymi na ewolucji struktur życia społecznego i ekonomicznego od hierarchii do sieci spajającej wzajemnie ze sobą powiązane ośrodki.

Zmiana terapeutyczna

Powoduje to zmianę a każda zmiana jest źródłem niepewności.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

Znaniecki analizował porównawczo biografie społeczne różnych ludzi żyjących w nowoczesnych społeczeństwach narodowych zauważył, że pewne kręgi społeczne narzucając człowiekowi w dzieciństwie i młodości określone role, wpływają pozytywnie na rozwój pewnych rodzajów dążności osobowo...

Analiza instytucjonalna - Idee jako czynnik zmiany instytucjonalnej

Ta sytuacja stwarza problem : jak wyjaśnić procesy zmian jakim podlegają systemy polityczne mimo presji na utrzymanie status quo. w naukach społecznych narodził się pogląd, iż główną przyczyną zmian reguł instytucjonalnych są pojawiające co pewien czas nowatorskie idee polityczne.

Teoria zmiany instytucjonalnej

w naukach społecznych narodził się pogląd, iż główną przyczyną zmian reguł instytucjonalnych są pojawiające co pewien czas nowatorskie idee polityczne. w politolodzy zwrócili większą uwagę na role idei w procesie zmian instytucjonalnych.

Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku) Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane do najsłabszego uczestnika Zmiany nazewnictwa traktatów – TWE – Traktat Wspólnot Europejskich na Traktat o funkcjonowaniu ...

Czas jako aspekt zmiany społecznej

Odkąd wynaleziono i wprowadzono do użytkowania urządzenia do pomiaru czasu, możliwe stało się dokładne mierzenie czasu wszystkich zmian społecznych – zdarzeń i zjawisk – poprzez odniesienie ich do zewnętrznej skali.

Powstanie i zmiana tradycji

Zasadnicze pytanie brzmi oczywiście: dlaczego dochodzi do tych zmian?

Zmiana społeczna, rozwój i postęp

Migracje, rekrutacja do grupy, mobilizacja, reforma organizacyjna - to niektóre przykłady zmian tego typu.

Traumatogenne zmiany społeczne

Obok zmian realnych takich trzech typów, występowały również w XX wieku zmiany percepcji, interpretacji zdarzeń czy praktyk realnych, obecnych czy dawnych.