Zmiany klimatyczne

Czytaj Dalej

Gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne na Ziemi

W strefach górskich ocieplenie wywołałoby zmiany klimatyczne zmuszające do likwidacji niektórych stacji narciarskich położonych na średnich wysokościach; wystąpiłaby natomiast silna presja, skierowana ku terenom położonym wyżej i bardziej wrażliwym.

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

- nie występują lub nie mogą być produkowane

- są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

- są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

Zmiany w gospodarce i ich wpływ na przedsiębiorstwo

Globalizacja biznesu: otwieranie się gospodarek narodowych, liberalizacja,prywatyzacja i ekspansja handlu, coraz silniejsze ugrupowania regionalne;Zmiany właścicieli przedsiębiorstw: od prywatnych właścicieli do instytucjonalnych;Wzrost znaczenia rynków kapitałowych: coraz więcej oszczędności ludności pozasystemem bankowym; fundusze emerytalne jako coraz silniejsi inwestorzy;Zmiana metod oceny rezultatów przedsiębiorstw - od metod opartych ...

Zmiana modelu przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga od menadżerów stałego przeprowadzania takich zmian w przedsiębiorstwie, aby dostosowywać perspektywę wewnętrzną do perspektywy zewnętrznej, tj.

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Wymagane czynności prawne przy zmianie dłużnika: Umowa między wierzycielem a osobą trzecia za zgodą dłużnika Umowa miedzy dłużnikiem a osobą trzecia za zgodą wierzyciela (nie jest skuteczna gdy wierzyciel nie wiedział, że osoba trzecia jest niewypłacalna) Umowa o przyjęcie długu musi być pisemna pod rygorem nieważności art.

Wpływ zmiany okoliczności na niewykonanie zobowiązania (klauzula REBUS SIC STANTIBUS)

Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło: przyrodnicze – nieurodzaj, powódź, kataklizmy społeczne – wojna, strajki, rozruchy, gwałtowna zmiana ustroju politycznego 2) zmiana ja pociąga za sobą nadmierną trudność w spełnieniu świadczenia lub grozi jednej ze stron rażąca strata między nadzwyczajną zmianą, a tą zmianą sytuacji indywidualnej podmiotu musi istnieć związek przyczynowy 3) ...

Zmiany cen

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ustalenia ceny, należy równieżbyć przygotowanym na jej zmiany czy modyfikacje. Jest to konieczne ze względuna zachodzące zmiany w otoczeniu firmy, zarówno w skali mikro jak i makroekonomicznej.

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

funkcjonowania mediów elektronicznych: Program - zestaw audycji radiowych lub TV, regularnie rozpowszechnianych, pochodzących od jednego nadawcy Audycja - część programu radiowego lub TV, stanowiących odrębną całość ze względu na treść, przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca - osoba, która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian ...

ZMIANA SPOŁECZNA. DYLEMATY POSLKIEJ TRANSORMACJI.

Każdemu to samo   Jan Garlicki „Społeczne determinanty zmian w postrzeganiu demokracji w trakcie procesu transformacji systemu w Polsce”   Najczęściej demokracja kojarzy się Polakom: Swobodami politycznymi Prawem do uczestnictwa w życiu społ.

ZMIANA SPOŁECZNA ZAGADNIENIA PODSTAWOWE.

są pozytywne i prowadzą do zmian   Paradygmaty zmiany społ.     Zmiany mogą być zorientowane na: Wartości- zmiana w zakresie systemu wartości, norm moralnych i obyczajowych.

Od czego zależy wrażliwość popytu na zmianę ceny

Długość okresu pomiaru W dłuższym okresie reakcja popytu na zaistniałą zmianę ceny jest pełniejsza niż w okresie krótkim (możliwość pełniejszego dostosowania się nabywców do zmienionej ceny - np.

Ryzyko zmiany stopy procentowej

Zmiany rynkowej stopy procentowej mogą doprowadzić do następujących efektów: kiedy pozycje aktywów i pasywów o stałym oprocentowaniu mogą dopasować się do zmiany rynkowej stopy procentowej tylko częściowo, powstaje luka między dochodami i wydatkami banku, co ma wpływ na rentowność banku;   kiedy zmiany rynkowej stopy procentowej maja wpływ nie tylko na niedopasowanie w oprocentowaniu pozycji aktywów i ...

Zmiany klimatu

Trzy omówione wyżej czynniki składają się na teorię Milankowicza lub, inaczej, orbitalną teorię zmian klimatycznych. Przyczyny obserwowanych naturalnych zmian w koncentracji gazów cieplarnianych wciąż są tematem wielu badań naukowych.

Zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR i ich skutki

  Wraz z rozpadem ZSRR (25 XII 1990) i rozpadem Układu Warszawskiego nastąpiło szereg zmian.

Historyczna ciągłość i zmiana form społeczeństwa obywatelskiego - zróżnicowane empiryczne desygnaty pojęcia

1) Pojęcie to narodziło się już w starożytności , używał go w swoich dziełach Cyceron societas civilisDla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a...

Efekt dochodowy zmiany ceny

Mówimy zatem, że popyt na sól jest sztywny, czyli nie ulega zmianie pod wpływem zmiany ceny.

Efekt substytucyjny zmiany ceny.

W sytuacji gdy wzrasta cena jednego dobra, zaś ceny pozostałych towarów nie ulegają zmianie, dobro to staje się relatywnie droższe.

Popyt a zmiana gustów i upodobań konsumentów.

Niektórzy ekonomiści twierdzą, że czynniki te nie powinny leżeć w sferze zainteresowań ekonomii, gdyż nie jesteśmy w stanie wyjaśnić źródeł ich powstania i ich zmian.