Zmiany w organizacji

Zmiana planowana to zmiana przygotowana i wprowadzona w sposób uporządkowany i w zgodzie z pewnym harmonogramem, wyprzedzająca przyszłe wydarzenia. Kompleksowe podejście do zmian przyjmuje systemowy punkt widzenia i wytycza szereg konkretnych kroków, które często zapewniają tym zmianom większy sukces.

Agent zmiany

Agent zmiany to inaczej ekspert, rzecznik zmiany lub lider transformacyjny (wzorzec lidera zmian).

Zarządzanie zmianą

W zarządzaniu zmianą zwykle wyróżnia się pięć kroków: rozpoznanie przyczyny wskazującej na potrzebę zmian, sprecyzowanie punktu końcowego lub "gdzie chcemy się znaleźć", planowanie przeprowadzenia zmiany, wdrożenie zmian, zapewnienie, iż zmiany będą trwałe.

Problem zmiany i stałości w filozofii greckiej.

Już od epoki Talesa z Miletu, pierwszego filozofa, myśl grecka znajduje się pod wpływem odkrycia dwu podstawowych cech świata: zachodzenia naturalnych zmian oraz ciągłego trwania innych, najwidoczniej stałych stanów.

Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen

239 Reakcje konkurentów na zmiany cen Konkurenci reagują na zmianę ceny w różnoraki sposób, a mianowicie mogą: pozostać bierni w stosunku do cen ustalonych przez przedsiębiorstwo, reagować zgodnie z kierunkiem zmian cen stosowanych przez innych uczestników rynku, reagować przeciwnie do kierunku działania w ustalaniu cen przez przedsiębiorstwa konkurencyjne.

Studium przypadku zarządzanie zmianą

Okoliczności poinformowania załogi o konieczności przeprowadzenia zmian 7 2. Przedstawienie argumentacji oraz korzyści dla przeprowadzania zmian 7 2. Reakcje pracowników na planowane wdrożenie zmian 8 2.

POSTAWA – KSZTAŁTOWANIE POSTAW. MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTAW.

Chociaż zmiana postawy powoduje zmianę w zachowaniu, to jednak często trudno jest zmienić postawy poprzez uczenie. Istnieje jednak pewna zależność, o której psychologowie społeczni wiedzą od dawna, lecz którą dopiero niedawno zaczęli rozumieć: mianowicie, zmiany w zachowaniu mogą powodować zmianę postaw.

ZMIANY ZWYRODNIENIOWO-WYTWÓRCZE KRĘGOSŁUPA

Zmiany zwyrodnieniowe krążków między-i kręgowych (dyskopatie), prowadzące do ich spłaszczenia, powstawania wypuklin jądra miażdżystego do kanału kręgowego lub ześ-liźnięcia się kręgów ku tyłowi (retrolisthej^ sis, zwłaszcza Li—Lz) mogą przebiegać bez-objawowo, dawać umiarkowane lub silne, połączone z gwałtownym kurczem mięśni bóle miejscowe (lumbago), mogą wreszcie prowadzić do podrażnienia lub nawet ...

ZMIANA SPOŁECZNA ZAGADNIENIA PODSTAWOWE.

są pozytywne i prowadzą do zmian   Paradygmaty zmiany społ.     Zmiany mogą być zorientowane na: Wartości- zmiana w zakresie systemu wartości, norm moralnych i obyczajowych.

Traumatogenne zmiany społeczne

Obok zmian realnych takich trzech typów, występowały również w XX wieku zmiany percepcji, interpretacji zdarzeń czy praktyk realnych, obecnych czy dawnych.

Zmiana treści umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

W dwu pierwszych przypadkach zmiana warunków pracy i płacy została pozostawiona woli stron; może nastąpić w drodze porozumienia stron, w którym strony ustalają rodzaj i zakres zmian.

Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku

Analiza procesów zmian skłoniła wielu badaczy do rewizji teorii modernizacji i rozwoju, która polegała na odwróceniu sekwencji przyczyn i skutków w procesie zmiany.

Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawów kończyn dolnych.

Etiologia: Najczęstszą przyczyną zwyrodnienia stawu kolanowego jest: a) zmiany pourazowe (uszkodzenia więzadeł, łąkotek, chrząstki złamania, ciała wolne) b) zmiany pozapalne (zapalenie nieswoiste, gościec zniekształcający,gruźlica) c) skutki statycznych odchyleń osi kończyny (koślawość i szpotawość) d) sztywność przykurczu i ograniczenie ruchu stawu biodrowego i skokowego powodują zaburzenia biomechaniki stawu kolanowego i są częstą ...

Zmiana warunków umowy (zagadnienie)

Za pracę, która można powierzyć pracownikowi w czasie przestoju, należy rozumieć pracę odpowiadającą kwalifikacjom pracownika lub zbliżoną do jego kwalifikacji, która pracownik zdolny jest wykonywać ( przeniesienie pracownika służby cywilnej do innego urzędu tej samej miejscowości, jednak na okres ni dłuższy niż 2 lata | W razie reorganizacji urzędy pracownika można przenieść na inne stanowisko służbowe odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli nie jest ...

Co chciały zmienić pokolenia i jak oceniają te zmiany?

podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zmian ustrojowych. Myślę, że ewolucja, jaka nastąpiła w Polsce na przełomie lat 80 i 90 najlepiej przedstawia chęć zmian, a następnie zniechęcenie nimi.

Energie sztuczne i fizykochemiczne zmiany bierne

Można przypuszczać, że zgromadzenie i usystematyzowanie wyników badań na temat zmian tkankowych, komórkowych i molekularnych oraz powiązanie ich z badaniami klinicznymi uwiarygodni wiele metod fizykoterapii.

ZMIANA NAZWISKA – PRZESŁANKI I PROCEDURA

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu: gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym ...

BARIERY NA DRODZE ZMIANY ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH

  Faza wprowadzenia zmiany w zachowaniu wiąże się z samokontrolą, a proces ten jest dla większości osób trudniejszy niż kontrola świata zewnętrznego.

Wpływ zmiany okoliczności na niewykonanie zobowiązania (klauzula REBUS SIC STANTIBUS)

Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło: przyrodnicze – nieurodzaj, powódź, kataklizmy społeczne – wojna, strajki, rozruchy, gwałtowna zmiana ustroju politycznego 2) zmiana ja pociąga za sobą nadmierną trudność w spełnieniu świadczenia lub grozi jednej ze stron rażąca strata między nadzwyczajną zmianą, a tą zmianą sytuacji indywidualnej podmiotu musi istnieć związek przyczynowy 3) ...

Zmiany klimatu

W dyskusji na temat przyczyn zmian klimatu należałoby się również zastanowić nad sprzężeniem zwrotnym miedzy poszczególnymi czynnikami klimatotworczymi.