Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

Czytaj Dalej

Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

W odniesieniu do zmartwychwstania pisał on: Czy zmartwychwstanie Chrystusa nie jest wyrażeniem czysto mitycznym?

`Historyczność' zmartwychwstania

Nadzieja chrześcijańska (zmartwychwstanie Chrystusa jest zasadą i modelem naszego zmartwychwstania) jest nadzieją życia całej rzeczywistości człowieka chrześcijanin wierzy `w ciała zmartwychwstanie'.

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

Co więcej, Jezus łączy wiarę w zmartwychwstanie ze swoją osobą: «Ja jestem zmartwychwstaniem i ży­ciem» (J 11,25). To fakt, że samo Zmartwychwstanie Jezusa nie jest w Ewangeliach relacjonowane, a miliardy sióstr i braci Jezusa oczekują na zmartwychwstanie ostateczne.

Zmartwychwstanie Chrystusa

W tej perspektywie zmartwychwstanie widziane było jako największy z cudów wykazujący boskość Chrystusa i umożliwiający przyjęcie przez człowieka nawet tego, co w Jego nauczaniu przerasta możliwości rozumu.

Zmartwychwstanie i Paruzja

Tak więc i w tym sensie zmartwychwstanie jest definitywne. W Chrystusie, w Jego zmartwychwstaniu, Bóg zawiera z ludźmi ostateczne przymierze zbawienia, które obowiązuje aż do skończenia świata (paruzja).

Świadectwa biblijne - Jezus prawdziwie zmartwychwstał

Powracając do centralnego miejsca zmartwychwstania w NT należy zauważyć,że śmierć zmartwychwstanie występują nierozdzielnie i łącznie tworzą paschę Chrystusa. Zmartwychwstanie byłoby niezrozumiałe bez śmierci, a śmierć jest dla zmartwychwstania (szczególnie u św.

Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

Zmartwychwstanie jest w pewien sposób powrotem do początków, do czasów stworzenia. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie.

Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

Na tym polega istota chrześcijaństwa: wiara w zbawczą śmierć Mesjasza nadaje Jezusowi właściwy sens i ostateczne ukierunkowanie o ile wiara w zmartwychwstanie Pana rozpoznaje Jego moc w miłości.

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie

Zmartwychwstały, ukazując się przekonuje o rzeczywistości swego zmartwychwstania i wzywa do pokonania wszelkich wątpliwości; budzi wiarę. Zmartwychwstanie domaga się wiary w Boga życia i w Tego,którego On posłał, Jezusa Chrystusa; bez wiary nie można właściwie pojąć zmartwychwstania.

ZMARTWYCHWSTANIE

Zmartwychwstanie zob. Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi 'Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa', skr.

Misterium Zmartwychwstania

Pragnąc dochować wierności NT należy podkreślić prymat zmartwychwstania i to w podwójnym sensie: z jednej strony dopiero po zmartwychwstaniu można właściwie mówić o wierze uczniów w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego; z drugiej strony zmartwychwstanie stanowi punkt wyjścia i stały punkt odniesienia całej nowotestamentalnej chrystologii.

Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Zmartwychwstały udziela Ducha właśnie dlatego, ponieważ zmartwychwstanie zainaugurowało czasy ostateczne, zapowiadane przez proroków, czasy, w których ostatni Adam stał się duchem ożywiającym (1Kor 15,45).

HISTORIA (HISTORYJA) O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

Przeciwstawione w nich zostaje działanie wrogów (pamiętającycho zapowiedzi zmartwychwstania) zmierzające dozabezpieczenia grobu w obawie przed zapowiedzianym zmartwychwstaniemChrystusa lub wykradzeniem ciała przez apostołów(cz.

Zmartwychwstanie umarłych

Sposób, w jaki Jezus odrzucał zarzu-ty saduceuszów, świadczy, że Jego zdaniem zmartwychwstanie umarłych zawierało w sobie nową postać życia (Mk 12, 18-27; zob.

Zmartwychwstanie ukazuje ostatecznie kim jest Bóg

Zmartwychwstanie Chrystusa jest `zgodnie z Pismem' (1Kor 15,4); ukazuje definitywnie to oblicze Boga, o którym mówiły Pisma w ciągu całej historii zbawienia. tym znaczeniu saduceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, nie zrozumieli nic z pisma i z mocy Bożej (por.

Zmartwychwstanie Chrystusa

Zmartwychwstanie ukrzyżowanego Jezusa łącznie z zesłaniem Ducha Świętego, ponieważ jest szczytem objawienia Bożego (DV 4, 17), zawiera w sobie wszystkie prawdy wiary chrześcijańskiej.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historyczna

Ta interpretacja wiąże się z doświadczeniami paschalnymi pierwszych uczniów Jezusa, którzy na podstawie odkrycia pustego grobu i spotkań ze Zmartwychwstałym pierwszego dnia tygodnia rozgłaszali wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa trzeciego dnia.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja antropologiczna

Zwróciły uwagę na pozabiblijną literaturę żydowską i chrześcijańską, która mogła pomóc w lepszym wyjaśnieniu nowotestamentowych tekstów o zmartwychwstaniu Chrystusa „dnia trzeciego”.

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historiozbawcza

Nawiązuje w ten sposób do koncepcji, które zmartwychwstanie ujmują jako wydarzenie nadprzyrodzone, a więc transcendentne – przekraczające granice przestrzeni i czasu, człowiekowi zaś dostępne jedynie przez znaki chrystofanii i pustego grobu.

Zmartwychwstanie a reinkarnacja

Wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie o formy wiary w reinkarnację, przyczyny jej przyciągania i relację do chrześcijańskiej nauki o zmartwychwstaniu.