Zjawisko

Czytaj Dalej

Metody przedstawiania zjawisk na mapie

Metoda sygnaturowa może być również wykorzystywana do przedstawienia zjawisk powierzchniowych, np. Izorytmy oddają zatem wiernie zmienność natężenia zjawisk.

Analiza psychologiczna zjawiska społecznego jakim jest SAMOBÓJSTWO

Wyróżnia się dwa główne motywy tego zjawiska wśród dzieci. Na tle kształtujących się we współczesnym świecie wartości, wydaje mi się, że zjawisko to spotyka się z całkowitym brakiem zrozumienia.

Determinizm a zjawiska parapsychiczne

„Determinizm a zjawiska parapsychiczne” Na początku należałoby wyjaśnić pojęcie determinizmu i zjawisk parapsychicznych. Opisując wyżej wymienione rodzaje determinizmu i zjawisk parapsychicznych uważam, że owe zjawiska, nijak mają się do koncepcji deterministycznych.

Bunt mas - Zjawisko aglomeracji

Wracając teraz do zjawisk i faktów, o których mowa była na początku, możemy stwierdzić, iż są one niewątpliwie zwiastunami zmian zachodzących w postawach mas.

Zjawiska patologiczne we współczesnym społeczeństwie polskim – przemoc domowa wobec dzieci

Zjawiska patologiczne to zjawiska społeczne, które są nie zgodne z wzorami zachowań lub postaw zawartymi w obowiązujących normach danej społeczności.

Agresja i przemoc wśród młodzieży – próby znalezienia przyczyn zjawiska.

Obok wielu pozytywnych zjawisk związanych z procesem demokratyzacji, takich jak wzrost poczucia wolności, poprawa sytuacji materialnej części obywateli, obserwujemy również narastanie zjawisk budzących zrozumiały niepokój społeczny.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Zmienność w czasie badanego zjawiska: operacjonalizacja modelu zmiany tego zjawiska

Widać tutaj wyraźnie, iż dokonywanie operacjonalizacji zjawisk, które są przedmiotem badania (w budowanym przez badacza modelu - zmiennych zależnych i niezależnych) to żmudny i trudny proces, wymagający rzetelnej znajomości teorii i równie rzetelnego posługiwania się jej założeniami w każdym etapie planowania i realizacji programu badawczego

Konsekwencje zjawiska bezrobocia dla jednostki i gospodarki

Zjawisko bezrobocia wykazane w tym krótkim opracowaniu wymagało by szerszego omówienia i przeprowadzenia wielu analiz artykułów i opracowań nad tym zjawiskiem. Jednocześnie przynosi straty dla całej gospodarki i państwa, które musi po przez uzyskane podatki ponosić koszty tego zjawiska.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Zjawisko "social loafing" (badania Ringelmana, Inghama, Weldona i Mustariego)

Dotychczas zjawisko "social loafing" było stwierdzane w badaniach laboratoryjnych. Niewiele jest badań, na podstawie których można by było określić, czy i w jakim stopniu zjawisko to występuje w warunkach naturalnych, czy wyliczone wyżej zagrożenia faktycznie zachodzą w rzeczywistości.

Zjawisko społeczne a proces społeczny

Zjawiska negatywne - to takie, które wprowadza zjawisko destrukcji Procesy społeczne to serie zjawisk dotyczące osobowości grup społecznych i zbiorowości.

Zjawiska atmosferyczne

Na pierwszym miejscu należy wymienić zorze polarne, gdyż są one skutkiem zjawisk zachodzących na Stońcu. Do częstych zjawisk atmosferycznych należy halo, obwódka wokół Słońca lub Księżyca, które jest prawdziwym zjawiskiem pogodowym.

Reklama jako zjawisko kulturowe.

Jest grą znaków zjawisk, symboli, zjawisk popkultury, bawi się kalkami, aluzjami, cytatami, stereotypami.

„Próba wyjaśnienia zjawisk przemocy w środowiskach młodzieżowych”

"Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce” rozdział pod tytułem „Próba wyjaśnienia zjawisk przemocy w środowiskach młodzieżowych” H.

Jak w polskiej literaturze interpretuje się pojęcie: opóźnienie rozwoju mowy i z jakiej perspektywy analizuje się to zjawisko?

Podejście to wskazuje na konieczność rozróżniania manifestujących sięwprawdzie podobnymi symptomami, lecz wynikających z różnych przyczyn zjawisk, które w literaturze przedmiotu określane są tą samą nazwą - opóźnienierozwoju mowy; c) p a t o m e c h a n i z m u i p o c h o d z e n i a dociekają: - czy zaburzenie rozwoju mowy jest zaburzeniem pierwotnym, czy wtórnym, - na jakim tle opóźnienie powstało i jakie ma konsekwencje ...

Wyjaśnić istotę zjawiska stagflacji i slumpflacji, w przebiegu

Było to zjawisko nowe w przebiegu cyklu koniunkturalnego, określone w literaturze ekonomicznej pojęciem stagflacji – stygnacji w produkcji towarzyszyły zjawiska inflacyjne, wzrost cen w sferze wymiany.

Zjawisko bezrobocia w Polsce.

RODZAJE BEZROBOCIA W gospodarce polskiej istnieje zjawisko masowego bezrobocia. W naszym kraju mamy do czynienia z masowym i długoterminowym takim zjawiskiem, które powoduje szereg skutków ekonomicznych, polityczno-społecznych i psychologicznych.

Etyczny aspekt zjawiska konkurencji w środowisku uczniowskim

Początek istnienia życia na Ziemi zainicjował pojawienie się wielu zjawisk towarzyszących rodzącym się organizmom.

Metody prognozowania zjawisk turystycznych

do analizy kierunków rozwoju popytu turystycznego w skali świata lub kraju, podstawową zmienna do takiej analizy może być w tym przypadku liczba przyjazdów turystów krajowych lub zagranicznych lub np, wielkość dochodów z turystyki lub zmiany ilościowe bazy noclegowej w miejscowości lub regionie turystycznym --liniowe modele regresji- kiedy chcemy naszą analizę poszerzyć o większą liczbę zmiennych -Jedną z z proponowanych może być tutaj model grawitacji, który pozwala ...

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania.

układ sterowania stycznika Zjawisko najczęściej bardzo niekorzystne jak powstawanie łuku elektrycznego przy przerywaniu obwodów prądowych znalazło inne praktyczne zastosowania :  w piecach łukowych gdzie łuk elektryczny może się palić albo między dwiema elektrodami węglowymi (piece pośrednie), albo między elektrodą i topionym metalem (piece bezpośrednie) – temperatura samego łuku osiąga wartość nawet do 10 000C.

Cechy zjawisk kulturowych

Jako cecha ludzkości bywa traktowana jako mechanizm adaptacyjny człowieka Płaszczyzny zjawisk kulturowych materialna – każde zjawisko kulturowe ma jakiś wymiar materialny, behawioralna – zjawiska kulturalne są związane nierozerwalnie z zachowaniami motorycznymi (zewnętrznymi, czyli czynnościami związanymi z tworzeniem i odbiorem dzieła kulturowego lub wewnętrznymi, czyli przeżyciami, odczuciami, bądź ...