OMÓW PROBLEM ZGODY DYSPONENTA DOBREM JAKO KONTRATYPU W PRAWIE KARNYM

Muszą być spełnione następujące warunki: zgoda dotyczy dobra, którym osoba udzielająca zgody może swobodnie dysponować, zgoda jest dobrowolna, zgoda istnieje w chwili czynu.

ZGODA, alegoryczno-dydaktyczny poemacik polit. J. Kochanowskiego

ZGODA, alegoryczno-dydaktyczny poemacik polit. Zgoda utrzymująca ład w świecie i na ziemi (a tak miła ludziom pokroju Erazmiańskiego) przychodzi do Polski, „chocia nie proszona", pouczać o obowiązkach obywatelskich.

FORMUŁA ZGODY, Konkordienformel, Formula concordiae

Napiórkowski, Powstanie „Księgi zgody", ZNKUL 17(1974) z. Zbawcze pośrednictwo wedlug „Księgi zgody".

Zgoda rzeczywista

Pełna zgoda na prawdę, szczególnie zaś na prawdę konkretną a nie abstrakcyjną.

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

W literaturze polskiej bunt można zastąpić takimi słowami jak: sprzeciw, protest, opór, niezgoda, pobudzenie. Termin ten oznacza zorganizowaną akcje protestacyjną wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucję, przewrót. Bunt jest wpisany w naturę każdego człowieka. Dorastając buntujemy się przeciwko...

Procedura konsultacji i zgody w UE

Procedura zgody – PE działa w niej jako organ nadzorczy.

Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej

"Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej" 1.

Zgoda wiary

Wyznanie, że Bóg w zbawczy sposób objawił samego siebie w ukrzyżowanym i zmar-twychwstałym Jezusie (np. Rz 10, 9); zawiera ono w sobie osobiste oddanie się Chrystusowi jako Panu (np. Rz 1, 5; 1 Kor 12, 3) i pełne nadziei zawierzenie, że nadejdzie kiedyś zmartwychwstanie (Rz 6, 8). Ten dobrowolny i w pełni...