Zestawienie

Czytaj Dalej

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Akcje nabyte i nieumorzone do dnia bilansowego wykazuje się w pasywach bilansu i w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Cel sprawozdania Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządza się w celu wykazania zmian w strukturze elementów wchodzących w skład kapitału własnego (m. Dane zawarte w tym zestawieniu dotyczą zmian w bieżącym i poprzednim roku obrotowym.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH

jest taki sam, jak zwykłego zestawienia obrotów i sald. Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a na dzień inwentaryzacji - zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W PIERWSZYM JEJ OKRESIE

Charakterystyczne dla tego archaicznego okresu było zestawienie pojęć przeciw­stawnych: światło i ciemność, materia gęsta i rzadka, stawanie się i ginięcie, ruch i spokój, byt i niebyt, waśń i zgoda (siła łącząca i siła rozdzielająca), porządek i przypadek, dobro i zło - wszystko to było znane już od Heraklita i Parmenidesa, a jeszcze inne przeciwień­stwa zestawili pitagorejczycy.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII XVII WIEKU

Przeróżne „perspektywy", z ja­kich bywa oglądana filozofia Leibniza, zestawił D.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII DRUGIEGO OKRESU

Do pierwszych, nie kwestionowanych, należą: wprowadzenie definicji i indukcji (przez Sokratesa), zrelatywizowanie wielu prawd do człowieka i uwidocznienie konwencji w teorii i praktyce (przez sofistów), oddzielenie wiedzy pojęciowej od zmysłowej i wykrycie pojęcio­wej nawet w spostrzeżeniach (przez Platona), opracowanie reguł sylogistyki, zestawienie kategorii, wyodrębnienie funkcji psychicznych (przez Arystotelesa), przeciwstawienie związków celowych i ...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

Głównym zadaniem psychologicznym, jakie sobie stawiało wczesne średniowiecze, było zestawienie funkcji umysłu.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W POCZĄTKU XIX WIEKU

Na trzecie zarówno Hegel, jak Wroński lub Trentowski usiłowali dać odpowiedź kom­pletną, systematycznie i dialektycznie zestawić postacie bytu.

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA OKRESU HELLENISTYCZNEGO

Zagadnienia naczelne i szczególnie charakterystyczne dla epoki były trzy. W fizyce: co jest ukrytą przyczyną zjawisk? W logice: co stanowi kryterium prawdy? W etyce: co daje szczęście? Tym trzem były podporządkowane wszystkie inne.

Fundamenty nowych szkół zostały założone w najbliższym czasie po...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII WIEKÓW I-V

W filozofii tego okresu spotkały się różne tradycje i kultury, Wschód i Zachód, pogań­stwo i chrześcijaństwo. Niemniej zagadnienia filozoficzne były wszędzie w ogólnym za­rysie te same, bo były wyznaczone przez wspólną umysłom postawę religijną. Jaki jest stosunek Boga do człowieka i człowieka do...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE XIII WIEKU

Zagadnienia scholastyczne, które we wczesnym średniowieczu stanowiły dość luźną całość, zostały w XIII w. skompletowane i zespolone. We wczesnym średniowieczu było niewiele zagadnień, a wiele różnorodnych rozwiązań, teraz zaś, przeciwnie - wiele zagadnień, a ograniczona ilość rozwiązań;...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA

„Logika terminów" poddawała analizie przeważnie kwestie semantyczne (zestawione w VII księdze podręcznika Piotra Hiszpana), Przy rozważaniu terminów i ich desygnatów powróciła jednakże w nowej postaci stara kwestia uniwersaliów i toczył się dalej spór realistów, nominalistów i konceptualistów.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII RENESANSOWEJ

Zakres zagadnień zmienił się znacznie od wieków średnich; minął czas wszech obejmujących „sum", ich zagadnienia rozdzieliły się między filozofów uprawiających roz­maite działy. Bruno filozof przyrody, Grocjusz filozof prawa, Cherbury filozof religii, Bacon metodolog, Ramus logik, Montaigne biotechnik...

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII XVIII WIEKU

Zagadnienia metafizyczne przeszły teraz na ogół w epistemologiczne; pytano rzadziej, jaka jest natura bytu, a częściej, jak my tworzymy nasze o nim wyobrażenia. (Jednakże, przynajmniej na drugim planie, pozostały zagadnienia metafizyczne u Berkeleya, u Wolffa, u innych jeszcze). Tak samo zagadnienia...

HERBART I REALIZM - ZESTAWIENIE

Na filozofie Herbarta skladaly sie tedy: metafizyka realistyczna, pluralistyczna i deterministyczna; psychologia mechanistyczna, intelektualistyczna, poslugujaca sie pojeciem apercepcji; estetyka pojeta formalistycznie, a tak szeroko, ze obejmowala takze etyke; i, wreszcie, intelektualistyczna pedagogika. Filozofia...

Zestawienie opinii personelu działu sprzedaży

Kiedy ankietowanie nab\"wców jest mało użyteczne, przedsiębiorstwo może poprosić o opinię swoich sprzedawców. Każdy z nich szacuje wielkość zakupów poszczególnych wyrobów przez obecnych i przyszłych klientów. Tylko nieliczne firmy korzystają bez zastrzeżeń z szacunków swojego personelu sprzedaży...

Stanisław Wokulski i Karol Borowiecki jako bohaterowie absurdalni w zestawieniu z "Lalką i perłą" Olgi Tokarczuk i "Mitem Syzyfa" Alberta Camusa

Jakkolwiek twórczość obu pisarzy nie jest często zestawiana, nie jest również opozycyjna względem siebie tak, by nie można było znaleźć w niej pewnych podobieństw, zwłaszcza natury tematycznej.