Zespół

Czytaj Dalej

Zespół Downa

Zanim przedstawię w pełni ten termin, wrócę do historii powstania zespołu Downa. Pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na odmienność dzieci z zespołem Downa od innych upośledzeń umysłowych był J. E Esquior. Miało to miejsce w 1838 r. Kolejną osobą, która zajęła się tym zagadnieniem był Suquin w 1844r. Natomiast autorem pierwszej opublikowanej pracy dotyczącej zespołu Downa był Longdon Down. Opisał on dwanaście cech wyglądu fizycznego charakterystycznego dla tego ...

Struktura zespołu

Charakterystyka

Zespoły są nieodłączną cechą każdej organizacji i każdej zbiorowości jednostek. Są one czymś więcej niż po prostu

sumą jednostek które je tworzą, a jednocześnie nie są prostymi elementami i ułamkami większej całości jaką jest

organizacja. Zespół to grupa społeczna...

Notatka z lektury Halina Sowińska „Klasa szkolna jako zespół wychowawczy”

WPŁYW GRUPY SPOŁECZNEJ NA JEDNOSTKĘ Ludzie nierzadko zmieniają swoje zachowanie zależnie od sytuacji. Zmiana zachowania, zarówno męża, ucznia, jak i syna występowała zawsze wraz ze zmianą grupy, otoczenia, w jakim się oni znaleźli. Oznacza to, że dla życia człowieka, dla jego zachowania, a także dla rozwoju cech jego osobowości, zasadnicze znaczenie posiadają grupy społeczne, w które jest on uwikłany z racji tego, że jest pracownikiem, członkiem rodziny, uczniem,

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się ...

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

Katzenbach i Smith w książce The Wisdom of Teams (1993) dokonali na podstawie szeroko zakrojonych badań kilkudziesięciu zespołów pracowniczych rozróżnienia między zespołami i grupami roboczymi, a następnie - przyjmując kryterium efektywności - podzielili zespoły na pseudozespoły, zespoły...

Kto będzie wchodził w skład zespołu terapeutycznego?

Członkiem zespołu terapeutycznego jest każda osoba, która zajmuje się leczeniem w ramach programu dialektycznej terapii behawioralnej, bez względu na metodę terapii. Do zespołu należą więc trenerzy umiejętności, terapeuci indywidualni oraz osoby zaangażowane w proces leczenia w zależności od miejsca...

Zachowania organizacyjne "Budowanie zespołu"

3 Budowa i funkcjonowanie zespołu. Budowanie zespołu. Role w zespole. Funkcjonowanie zespołu. Budowanie zespołu może odbywać się w obrębie grupy lub pomiędzy grupami. Rozwój w obrębie grupy dotyczy „rodzin organizacyjnych” grup kierowniczych, zespołów interfunkcyjnych i grup zadaniowych. Obejmuje wyznaczanie celów, rozwiązywanie stosunków interpersonalnych pomiędzy członami zespołu, analiza roli i odpowiedzialności każdego z członków oraz procesów zespołowych ...

Jakim zespołom i jednostkom chorobowym u dzieci mogą towarzyszyć zaburzenia dysartryczne?

Zdaniem A. M. Clarke’a (1971), duże zaburzenia artykulacji charakterystyczne dla dysartrii mogą występować nie tylko przy poważnych objawach neurologicznych; dysartria może też towarzyszyć zupełnie minimalnym zaburzeniom ruchowym lub występować jako izolowane zjawisko (bez żadnych innych objawów...

Forma spotkań zespołu konsultacyjnego

Spotkania zespołu konsultacyjnego są nieodzowną, stałą częścią programu dialektycznej terapii behawioralnej. Oznacza to, że zespół nie rozwiązuje się po zakończeniu leczenia konkretnego pacjenta. Jego prace trwają, choć jedni pacjenci odchodzą, a nowi przychodzą. Aktywność zespołu jest podstawą...

FLORA TATR - Zespoły łąk i trawników

W niższych częściach dolin tatrzańskich, a także na przyległych terenach, leżących na fliszu karpackim, pasterska gospodarka stwarzała warunki do wykształcenia się zespołów łąkowych i pastwiskowych. Zmiana tej gospodarki na skutek utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowała, że zespoły...

Zespół Downa

Zespół Downa jest postacią upośledzenia umysłowego, spowodowanego zaburzeniem chromosomalnym najczęściej dodatkowego 21 chromosomu. Cecha charakterystyczną dzieci z zespołem jest ich wygląd: płaska twarz, skośne oczy, nietypowe powieki, duży język, krótka szyja, płaski szeroki nos , krótkie ręce... Te wszystkie fizyczne przymioty, które są widoczne u dzieci z upośledzeniem nazywane są przez naukowców "stygmatami". Zespół Downa został odkryty w roku 1957. Było to ...

Zespół policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników (polycystic ovary syndrome, PCOS) należy do najczęstszych endokrynopatii okresu rozrodczego, występuje u 10—15% kobiet w okresie reprodukcyjnym. Zespół ten jest przyczyną około 73% przypadków braku owulacji i niepłodności oraz 85% przypadków wczesnych poronień. W 85%...

Umiejętne prowadzenie zespołu sportowego. Typowe zjawiska występujące w grupie zawodników

Grupa społeczna to co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która...

Technika równoważenia zespołu

Charakterystyka

Zespół projektowy to grupa kilku osób powołanych do wspólnej pracy nad danym projektem. Zazwyczaj składa się on ze specjalistów z różnych dziedzin. Wiedza, umiejętności i doświadczenie każdego z członków zespołu to główny klucz do sukcesu. Projekt jest również poparty zapleczem...

Zespół projektowy

Charakterystyka

Zespół projektowy jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. J. Rosiński, 2003 s. 196

Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się...

Zakończenie leczenia a praca zespołu konsultacyjnego

Ponieważ dialektyczna terapia behawioralna opiera się na założeniu, że społeczność pacjentów jest leczona przez społeczność terapeutów, każdy członek zespołu konsultacyjnego jest indywidualnie odpowiedzialny za to, by każdy terapeuta przestrzegał przewidzianych terapią parametrów leczenia, a...

Zespoły wad wywołane zaburzeniami autosomów

Zespół Downa jest najczęstszym zaburzeniem chromosomalnym stwierdzonym u żywo urodzonych noworodków (1: 800). Wywołany jest obecnością dodatkowego chromosomu 21, czyli trisomią 21 (chorzy mają wówczas 47 chromosomów). Przyczyną trisomii 21 - podobnie jak innych trisomii - jest nierozdzielenie chromosomów w...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół hospitalizacyjny i deprywacyjny

Zachowania dziecka, stanowiące reakcję na nagłe przerwanie kontaktu z matką, określane są jako zespół hospitalizacyjny. Natomiast zespół deprywacyjny to zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzie­cka, związane z brakiem opieki i miłości wskutek utrzymującej się nie­obecności matki. Można więc...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół Aspergera

Dzieci, u których występuje zespół Aspergera, manifestują wiele zacho­wań bardzo podobnych do reakcji dziecka autystycznego. Toteż badacze stawiają pytanie, czy te dwa syndromy zaburzeń związane są z różnymi etiologicznie czynnikami, a w konsekwencji z różnymi psychologicznie sta­nami. Niektórzy...

Modele zespołów projektowych

Rodzaje struktur

Organizacja zespołu projektowego wskazuje na dojrzałość organizacji i jej podejście do tego zagadnienia.

Można wyróżnić następujące modele budowy zespołów projektowych:

Struktura sieciowa demokratyczna dość równy udział członków w podejmowaniu decyzji rola lidera może być...