Zdrowie

Czytaj Dalej

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Potoczne i naukowe koncepcje zdrowia

Badania Blaxtera wykazały natomiast, że ludzie posługują się następującymi pojęciami zdrowia: • zdrowie - to brak choroby; • zdrowie - to stan zrównoważenia i sprawności psychicznej; • zdrowie - to zdolność do działania; • zdrowie - to energia ciała i sprawność organizmu.

Biologiczno - antropologiczne i pedagogiczne aspekty promocji zdrowia

Nikitiuk wyróżnia trzy typy zdrowia ustosunkowując się do pojęcia normy reakcji i jej naruszeń, są to: A – zrównoważone zdrowie, gdy drobne odchylenia struktur i funkcji nie powodują zakłóceń w życiu; B – umiarkowanie rozchwiane zdrowie, gdy czasowo pojawiają się dysfunkcje nie mające wpływu na zdolności życiowe, zdolności do pracy; C – rozchwiane zdrowie, wynikające z narastania dysfunkcji, nawarstwiania się zaburzeń, np.

Różne pojęcia zdrowia

W ujęciu medycyny behawioralnej i psychologii zdrowia [Antonovsky 1979, Taylor 1990, Rodin i Solovey 1989] zdrowie jest definiowane funkcjonalnie z akcentem położonym na odpowiedzialność człowieka za poziom zdrowia, który jest dany i zadany.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE

Istotną rolę inicjującą nową dyskusję i badania nad pojęciami i modelami zdrowia odegrała definicja zdrowia zamieszczona w latach czterdziestych w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, która głosi, że „zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecz­nym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania".

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Model biomedyczny i holistyczno - funkcjonalny zdrowia

W tym holistyczno-funkcjonalnym modelu, ujmującym zdrowie jako proces, wyróżnione miejsce przypada świadomej aktywności podmiotu, który wykorzystując poczucie koherencji i inne zasoby odpornościowe (poten­cjały zdrowia) promuje swoje zdrowie, ochrania je i uczestniczy w procesie leczenia, gdy na skutek zbyt silnego działania patogenów i obniżonej odpor­ności dochodzi do załamania dynamicznej równowagi, czyli do choroby.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Promocja zdrowia - udział psychologa klinicznego

Do zadań systemowych promocji zdrowia zaliczono: (1) budowanie prozdrowotnej polityki państwa; (2) tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu; (3) wzmacnianie działań społeczeństwa na rzecz zdrowia; (4) rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu oraz (5) reorientację służby zdrowia.

ŹRÓDŁA POWSTANIA PSYCHOLOGII ZDROWIA I JEJ STATUS - Pojęcie psychologii zdrowia, jej zadania teoretyczne i praktyczne

Polega na: • diagnozie zdrowia i jego zagrożenia w odniesieniu do jednostki, grupy i instytucji oraz środowiska (poziomu zdrowotności pola życiowego); • promocji zdrowia, poradnictwie prozdrowotnym i edukacji zdrowotnej, poszerzeniu świadomości zdrowia (potencjałów zdrowia i czynników ryzyka); • tworzeniu i realizowaniu programów prewencyjnych, nastawionych na obniżenie ryzyka chorób psychosomatycznych,

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Zachowania zdrowotne

O tym, że styl życia związany ze zdrowiem należy badać przez pryzmat tak złożonych uwarunkowań, świadczą między innymi wieloletnie badania z zakresu ryzyka dla zdrowia uwarunkowanego Wzorem Zachowania A i Wzorem Zachowania C oraz inne badania nad wpływem osobowości na zdrowie i chorobę.

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Modele społecznej psychologu poznawczej a zdrowie i zachowania zdrowotne

Przeko­nania o osobistej kontroli nad własnym zdrowiem uznano za ważną deter­minantę motywacji do zachowań zdrowotnych, gdyż wiązało się to wprost z gotowością do przyjęcia osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie.

Zdrowie i choroba.

Przykładowo zdrowie to interpretuje się jako: • brak zaburzeń psychicznych; • integracja, zespolenie i organizacja struktur oraz funkcji psychicznych; • rozwój w kierunku coraz wyższej rzeczywistości, a więc rozwój hierarchiczny; • stan równowagi psychicznej (homeostaza); • zdolność do działań produktywnych i efektywnych; • wyraz sprawności zespołowej podstawowych funkcji psychicznych; • zdolność do współżycia z otoczeniem i do ...

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Udział psychologii w promocji zdrowia

• Rozwój zachowań zdrowotnych i udział psychologów w programach promocji zdrowia Zachowania zdrowotne są kategorią zachowań, o których piszę szerzej w rozdziale poświęconym psychologii zdrowia.

Edukacja zdrowotna - co to jest zdrowie?

W jego obrębie wyróżnia się następujące wymiary zdrowia: -zdrowie fizyczne-prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów -zdrowie psychiczne-a w jego obrębie: *zdrowie emocjonalne-zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją *zdrowie umysłowe-zdolność do logicnego, jasnego myślenia -zdrowie ...

Zastosowanie koncepcji promocji zdrowia w praktyce pielęgniarskiej.

-doradzaniu jak wzmacniać własne zdrowie; -zapewnieniu podopiecznym warunków do prowadzenia stylu życia sprzyjającego utrzymaniu zdrowia; -przygotowaniu podopiecznego do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia poprzez uświadamianie wpływu sytuacji zawodowej, rodzinnej na stan jego zdrowia, -uczenie pacjenta kontrolowania własnego zdrowia i zachęcanie do badań profilaktycznych; -współdziałanie z instytucjami, grupami wsparcia i ...

Rozwój pojęcia „zdrowie”

Praktyka medyczna była wówczas rozumiana jako pomoc siłom natury w zdrowieniu, a ogólna troska o zdrowie, jak to dzisiaj powiedzielibyśmy, wpływałaby i prognozowała jego kondycję ekologiczną.

Rozwój idei promocji zdrowia

Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach zwalczania, ale powinniśmy koncentrować się na samym zdrowiu- na jego wzmacnianiu po przez odpowiedni tryb życia (np.

Public Relations w służbie zdrowia

Wobec tego wizerunek zdrowia pozostaje dla nas jeszcze w sferze marzeń. Ich opinia na temat wizerunku służby zdrowia nieraz w przeważającej większości jest negatywna.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Tworzenie ogólnych modeli zdrowia

W związku z tym stwierdza też, że ludzie mogą być zdrowi na różne sposoby. Zdrowie jest też według Tatarkiewicza jednym z dóbr człowieka, ale nie jest dobrem jedynym.

Społeczne usytuowanie człowieka a zdrowie

Ambitna definicja zdrowia, wpisana do karty Światowej Organizacji Zdrowia-„stan pełnego dobrobytu fizycznego, umysłowego i socjalnego”- wykracza poza rewiry statystyków i nawet filozofów wprawia w zakłopotanie.

OKREŚLENIE ZDROWIA

Niemniej jednak, definicja WHO w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do holistycznego traktowania spraw zdrowia. Po pierwsze, zdrowie utożsamia się ze zdolnością adaptacyjni}, pozwalającą na osiągnięcie odpowiedniego stanu przystosowania w różnych wymiarach ludzkiej aktywności.

Promocja zdrowia

Istnieją trzy poziomy działań zapobiegawczych (wg Last): « zapobieganie pierwotne (najbardziej zbliżone do promocji zdrowia), polegające na wysiłkach zapewnienia zdrowia jednostkom, i społeczeństwu przez poprawę stanu odżywienia, poprawę i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz dbałość o czystość środowiska i szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym; •    zapobieganie wtórne to podejmowanie działań przez ...