Zdobycz

Czytaj Dalej

Wojny i zdobycze terytorialne Karola Wielkiego

, państwo Awarów w stanie rozkładu, zostało ostatecznie zniszczone przez Karola, co przyniosło nowe zdobycze i bogate łupy.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - UPOWSZECHNIENIE PRZEZ ARABÓW ZDOBYCZY CYWILIZACYJNYCH

Stało ono jednak na bardzo niskim poziomie i dopiero zetknięcie się Arabów ze zdobyczami w tej dziedzinie cywilizacji starożytnego Wschodu pozwoliło na jego rozwinięcie i udoskonalenie.

BADANIE PRZEBIEGU FILOGENEZY WYKORZYSTUJĄC ZDOBYCZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Filogenetyka stara się badać pokrewieństwa między organizmami. Ludzie od wieków starali się klasyfikować organizmy tworząc grupy na podstawie podobieństw. Powstawały przez to sztuczne podziały, nie mające związku z ewolucyjnym powiązaniem organizmów. Rozpowszechnienie teorii ewolucji, stawiającej...

Wiosna Ludów - Zdobycze rewolucji

Rewolucja wywalczyła częściowe ustępstwa rządów: w Wiedniu i Berlinie ogłoszono uwłaszczenie chłopów, uchwalono konstytucję w Paryżu i we Frankfurcie nad Menem, gdzie usiłowano powołać władzę ogólnoniemiecką. Niemniej już jesienią rozwiązano parlamenty w Prusach grudzień 1848 i w Austrii (tam...

ŚREDNIOWIECZNY PRZEŁOM W KOŚCIELE KATOLICKIM (590 - 692) - ZDOBYCZE I STRATY

Anglosasi, gdy się nawrócą, szybko wzniosą liczne klasztory. W następnym okresie wyjdą z nich niestrudzenimisjonarze, działający na kontynencie Europy zachodniej. Zanim to się stanie, mnisi iroszkoccy wswojej peregrynacji dla Chrystusa docierają do Longobardów, Alemanów i Bawarów, zdobywając ich.dla...

ZDOBYCZE ISLAMU, MISJE KOŚCIOŁA

Dynastia Omajadów (od 660) tworząc z teokratycznego państwa Mahometa monarchię arabską, wzmogłaświętą wojnę i skierowała jej ostrze przeciw cesarstwu, które w latach 695-717 przeżywa rewolucje pałacowei znajduje się w stanie politycznej anarchii.