ZBIÓR

 

ZBIÓR ang. set; fr. ensemble; nm. Kollektiv, Menge

1. W sensie dystrybutywnym — pod­stawowe, niedefiniowalne pojęcie -^ teorii mnogości, zajmującej się szczególnie zbio­rami nieskończonymi. Pojęcie zbioru okre­śla się w sposób pośredni, przez charakte­rystykę następujących działań na zbio­rach:...

Jak zmechanizowac zbiór owoców?

Szczególnie pracochłonne są zbiory owoców jagodowych (porzeczek, malin, agrestu, truskawek, borówek amerykańskich) i pestkowych (wiśni, czereśni i śliwek). Pierwsze poważniejsze prace nad usprawnieniem zbioru owoców rozpoczęto w USA na początku lat 50. ubiegłego wieku. Dotyczyły one wiśni i śliwek. Opracowana metoda polega na oddzielaniu owocu od drzewa przez wprowadzenie rośliny w drgania mechaniczne o odpowiednich parametrach (częstotliwości i amplitudzie),

Elektroniczne przetwarzanie danych - Konwersja zbiorów

Jeżeli cały system pracuje i podstawowe procedury przetwarzania przebiegają z wykorzystaniem głównych zbiorów, mogą częstokroć wystąpić opisane poniżej problemy ze zbiorami.

-    Niekiedy zbiór będzie zawierał bardzo dużo znaków (czasami są to zbiory do 100 mln znaków), dlatego potrzeba wiele...

Zbiory bawełny na świecie

SPIS TREŚCI WSTĘP 1. RÓŻNORODNOŚĆ WYKORZYSTANIA 2. ZRÓŻNICOWANIE GATUNKÓW 3. WARUNKI UPRAWY 4. CYKL PRODUKCYJNY 5. NAJWIĘKSI PRODUCENCI BAWEŁNY NA ŚWIECIE 6. EKSPORT 7. MAPA ILUSTRUJĄCA ZBIORY BAWEŁNY NA ŚWIECIE 8. POWIERZCHNIA I ZBIORY ZIARNA BAWEŁNY 9. PLONY ZIARNA BAWEŁNY 10. POWIERZCHNIA I ZBIORY WŁÓKNA BAWEŁNY 11. PLONY WŁÓKNA BAWEŁNY 12. PODSUMOWANIE SEZONU 2002/2003 13. WNIOSKI Wstęp Bawełna to roślina uprawna,

Zbiór albo sprzęt ziemiopłodów

Ma on również wpływ na wysokość i jakość plonów. Ważne są tu takie czynniki, jak odpowiedni termin zbioru roślin oraz sposób wykonywania sprzętu. Od terminu zbioru, a więc od dojrzałości roślin, zależy ich przydatność do konsumpcji lub przerobu, ogólna masa zebranego surowca oraz zawartość w nim...

Organizacja zbioru skamieniałości

 

Wypreparowaną skamieniałość można teraz próbować oznaczyć (zaklasyfikować) na podstawie dostępnej literatury. Kiedy to nastąpi, otrzymuje ona etykietkę ze swoją nazwą, geograficznym i stratygraficznym miejscem znalezienia, nazwiskiem znalazcy i datą znalezienia.

Do przechowywania skamieniałości...

MUZA DOMOWA, zbiór poetycki Z. Morsztyna

MUZA DOMOWA, zbiór poetycki Z. Morsztyna, oprac, przez poetę w l. 1676-81, uzupełniony wpisami w 1681-84, zachowany w rkpsie Oss. (kopia); tytułem tym opatrzył J. Durr-Durski 2-tomowe wyd. zbiór, poezji Morsztyna, w Warszawie 1954, nie respektując układu autorskiego. Nowe wyd. krytyczne M. d. w Wyborze...

MOC ZBIORU

 

MOC ZBIORU ang. power ofa set; fr. puissance d'un ensemble; nm. Mdchtigkeit einer Menge

mat. Uogólnienie pojęcia liczności —> zbio­ru (1), obejmujące także zbiory nieskoń­czone. Wśród tych ostatnich rozważa się zbiory o mocy równej liczności zbioru liczb naturalnych, zwane przeliczalnymi, zbiory...

Zbiory prawa

W reformie gregoriańskiej walczono o wolność Kościoła od świeckiego prawa zwyczajowego, sprzecznegoz jego istotą, oraz o nawrót do dawnego czystego Kościoła, rządzącego się własnymi prawami. Reformatoromwięc nie wystarczały dawne zbiory prawa kościelnego, jak Decretum (1012) Burcharda zWormacji, ale...

Przedjustyniańskie zbiory prawa

Mimo ogromnej liczby konstytucji wydanych w okresie pryncypatu brak było jakiegokolwiek ich zbioru. Zebrania rozproszonych konstytucji podjęli się Gregorianus i Hermogenianus. Pierwszy zebrał konstytucje cesarskie od czasów Hadriana ( 117-138 n.e. ) do roku 292, drugi liczne konstytucje Dioklecjana, wydane w...

PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry

PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry, wyd. w Krakowie 1658 i tamże w kolejnych edycjach rozsz. 1659, 1660, 16fł4, liczący w najpełniejszej wersji 744 pozycji. Zbiór uzupełniają Powtórne Przysłowia, albo Dokład Przestróg dawniejszych w...

Uprawa, zbiory i spożycie owoców i warzyw

Owoce i warzywa są to jadalne części roślin, niekiedy całe rośliny, spożywane w stanie surowym, bądź w postaci przetworzonej. Podział na owoce i warzywa ma charakter praktyczno-użytkowy, ponieważ niektóre botanicznie owoce właściwe (powstałe z zalążni słupka kwiatowego) są zaliczane do warzyw...

Zbiory i zbiorowości społeczne

a) zbiory

Zbiór to:

- grupa ludzi zebrana wg jakieś danej cechy np. wzrostu, koloru włosów, tworzona dla pewnych potrzeb – definicja statystów

- zestaw ludzi posiadających wspólną cechę, która powoduje, że ludzie w określonych sytuacjach zachowują się w sposób podobny lub identyczny

Typy...

UŻYWKI - ich znaczenie i największe zbiór

Produkty spożywcze – nie mające w zasadzie wartości odżywczej, lecz mimo to powszechnie używane przez człowieka noszą nazwę UŻYWEK. Pobudzają one lub hamują system nerwowy i pracę serca (np. napoje alkoholowe, kawa, herbata), działają oburzająco (nikotyna -> tytoń)

I. Krzew herbaciany – uprawiany...

KANIKUŁA, zbiór wierszy J.A. Morsztyna

KANIKUŁA, zbiór wierszy J.A. Morsztyna, poprzedzony dedykacją Do... koniuszego koronnego (A. Lubomirskiego), powst. latem 1647, podczas pobytu poety na Ukrainie, gdzie jako dworzanin Lubomirskich brał udział w pracach komisji pol.-mosk., ustalającej przebieg granicy w woj. czernihowskim. Prwdr. pt. Poezje...

ŁĄKA, drugi zbiór poezji B. Leśmiana

ŁĄKA, drugi zbiór poezji B. Leśmiana, wyd. w Warszawie 1920. Gł. ton nadaje Ł. zwrot do pojmowanej filozoficznie natury i odwołanie się do folkloru. Najsilniejszy wyraz znalazło to w odnowionej formie „ballady filoz." (np. Dusiołek, Świdryga i Midryga, Piła) i w poemacie tytułowym. Wychodząc od...

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża;...zbiór wierszy W. Potockiego

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża; kram rozlicznego gatunku;... między towarem na poły rzeczy, powieści, przygody, podobieństwa, przykłady... tudzież ethica do cnoty, moralia do obyczajów, sacra do nauki, seria do przestrogi wiodące poważnych i uważnych, festiva, ludicra...

PIEŚNI, zbiór liryków J. Kochanowskiego

PIEŚNI, zbiór liryków J. Kochanowskiego w duchu humanistyczno-renesansowym, oparty na wzorze horacjańskim, niekiedy też petrarkistycznym, obejmujący zasadniczo 49 utworów w dwóch księgach oraz dołączony do nich przez wydawcę odrębny cykl —> Pieśni świętojańskiej o Sobótce, a ponadto znacznie...

RACHUNEK ZBIORÓW (rachunek klas, algebra zbiorów)

 

RACHUNEK ZBIORÓW (rachunek klas, algebra zbiorów) ang. theory of class

log. Podstawowa część —> teorii mnogo­ści, zajmująca się działaniami na —^ zbio­rach (1) (dodawanie, mnożenie, dopełnia­nie i in.). Twórcą rachuriku zbiorów jest G. Boole, pewne zaś prekursorskie idee znajdują się u G. W...

Zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna

Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). 

Kategoria społeczna to zbiór ludzi wyróżnionych na...