Zbawienie

Zbawienie

Czytaj Dalej

HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

Ekonomię zbawieniateologowie rozumieją jako - plan zbawienia, samo odkupienieprzez Jezusa Chrystusa, epoki zbawcze, rozdział zbawczychdarów Bożych lub eschatologię (ekonomia zbawienia ih.

EKONOMIA ZBAWIENIA

z pojęciem historii zbawienia z uwagi na to, że Boży plan zbawienia jest zarówno objawiony, jak i realizowany przez -* Opatrzność Bożą w dziejach ludzkości ; zbawcze działanie Boże rozpatrują oni pod kątem uwidaczniania się i realizowania zbawczego planu Bożego wobec ludzkości w całej historii czy też przedstawienia określonego porządku zbawczego w danej epoce dziejów; podkreślają zatem konieczność ujmowania ...

HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - METAHISTORIA ZBAWIENIA

; jest szczególną postacią komunikacji obiektywnejmiędzy Bogiem zbawiającym a człowiekiem zbawianym;jego uosobienie to Jezus Chrystus, a formami przekazBoży, osobowa recepcja Zbawcy przez człowieka i wzór odniesieniacałej ludzkiej praxis do Boga (jego kontynuację zależnąnależy widzieć w Kościele Chrystusowym).

Dzieje zbawienia

Sobór Watykański II posługiwał się wyrażeniem “dzieje zbawienia”, rozumiejąc je praktycznie jako synonim “dziejów objawienia” (DV 2 - 11, 14-15, AG 3). nadzieja, Objawienie, odkupienie, paruzja, prorok, wyznanie wiary, zbawienie.

Zbawienie

Syn Maryi otrzymał imię Jezus (= “Bóg jest zbawieniem”), po-nieważ “zbawi On swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21; zob. Może najpiękniejszą biblijną modlitwą dziękczynną za zbawcze interwencje Boże jest kantyk Benedictus (Łk 1, 67-79).

Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej woli zbawienia Tt2,11 „Ukazała się bowiem łaska Boga, który niesie zbawienie wszystkim ludziom” 1Tm 4,10 „Właśnie o to trudzimy się i walczymy, ponieważ złożyliśmy ...

Kościół jako owoc zbawienia i jako narzędzie zbawienia

Był on jakby tylko przekazicielem nauki o zbawieniu. Kościół jest pierwszym owocem zbawienia.

Wiara i chrzest - Pytanie o konieczność do zbawienia

Jest konkretnym ujęciem myśli, że tylko przez Jezusa osiąga się zbawienie zatem konieczność chrztu do zbawienia jest konkretnym wyrazem historycznego zespolenia Boga z Jezusem Chrystusem: Bóg w Jezusie – zbawienie dla całego świata.

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Królewski pośrednik zbawienia

Redaktor jahwistyczny łączy królowanie dawidowe z historią Patriarchów, łącząc cztery etapy historii zbawienia, łącząc cztery obietnice: protoewangelię, obietnicę daną Abrahamowi, błogosławieństwo Jakuba i przepowiednię Balaama.

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Kapłański pośrednik zbawienia

teologią świątyni u Ezechiela, Aggeusza i Zachariasza; figurę arcykapłana u Zachariasza, teologię kodeksu kapłańskiego, odkrywamy, że jest ona ukierunkowana na instytucję zbawczej funkcji kapłańskiej przekazywanej poprzez trzy przymierza: z Noe, z Abrahamem, i z rodziną Pinhasa, wnukiem Aarona (Lb 6,25).

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Prorocki pośrednik zbawienia

Trzecią kategorią biblijną jest prorocki pośrednik zbawienia.

ARMIA ZBAWIENIA, Salvation Army

, które jest podstawą chrzęść, wyznania wiary; istnienie Boga w Trójcy Jedynego, stwarzającego, utrzymującego i kierującego światem; wcielenie Syna Bożego i bosko-ludzką osobę Chrystusa, który odkupił człowieka z grzechu, by umożliwić mu zbawienie; konieczność pokuty przez skruchę okazaną Bogu, zaufanie do Chrystusa i nowe narodzenie w Duchu Świętym, co dokonuje się dzięki łasce usprawiedliwienia przez Chrystusa; nieśmiertelność duszy,

ARMIA ZBAWIENIA

Ang. Salvation Army, religijno-chary taty wna organizacja chrześc. zał. w Londynie w 1865 przez misjonarza metodystę Williama Bootha, działająca od początku gł. wśród biedoty miejskiej, przestępców, alkoholików itd.

Nazwę, półwojskową organizację i dewizę „Przez krew i ogień", wraz z mundurami i...