ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

 

Zanim przejdę do głównego tematu mojego referatu pokrótce przedstawię historię i zadania UE, gdyż po wejściu naszego kraju do UE będą pojawiać się całkiem nowe zawody i te, których dotąd nie znaliśmy.

Unia europejska – rys historyczny:

1952r. – powstanie Europejskiej Wspólnoty węgla i Stali...

Nauczyciel zawód...! a nie powołanie

Jednym z niezbędnych elementów życia w zorganizowanym społeczeństwie jest praca. Jej efekty pozwalają na elementarny sposób przetrwania,przeżycia, samorealizacji. Ja dziś w swojej pracy będę omawiała zawód-nauczyciel.Na wstepie pracy chciałabym wyjaśnić pojęcie zawodu. Zawód jest to zespół czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału pracy, wymagający przygotowania (kwalifikacji), wykonywany przez jednostkę stale lub dorywczo i stanowiący dla niej ...

Zawód i jego znaczenie w wyznaczaniu pozycji i statusu społecznego jednostki

1. Co to jest zawód. 2. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. 3. Klasyfikacja zawodów. 4. Zmiany w strukturze zawodowej w powojennej Polsce. 5. Atrakcyjność zawodów. 6. Uznawalność tytułów zawodowych za granicą. 1 Z socjologicznego punktu widzenia „zawód” rozumie się przez zbiorowość ludzi wykonujących określone rodzaje czynności, ukształtowane w ramach społecznego podziału pracy wg kwalifikacji przypisanych do ich wykonywania, ludzi mających świadomość ...

Analiza i sporządzenie opisu zawodu Pedagogika pracy

Zaoczne studia magisterskie Wydział: Nauka o wychowaniu Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna Przedmiot: Pedagogika Pracy ĆWICZENIE 1 Temat: Analiza i sporządzenie opisu zawodu Dyspozycje: 1. Sprecyzuj określenie opis zawodu i wskaż podstawowe elementy składowe opisu zawodu. 2. Dokonaj analizy opisu zawodu, dla zawodu z klasyfikacji szkolnej. 3. Dokonaj analizy zawodu z klasyfikacji gospodarczej 4. Sporządź uproszczony opis zawodu, dla ...

Etyka zawodu nauczyciela - kompetencje

Etyka zawodu nauczyciela nie doczekała się opracowania syntetycznego, nie ma też takiego przedmiotu na kierunkach pedagogicznych. Rozpatrując problem etyki zawodowej musimy (za prof. Suchodolskim) sięgnąć do tradycji zawodu, a także kultury narodu i do zasad moralności społeczeństwa, adekwatnych do danego zawodu. Kompetencje nauczyciela (rozumiane jako odpowiedzialność) – powszechnie uważane są za największe, bo władza kształtująca umysły jest władzą największą.

Praca a zawód

Perspektywa zawodowa dzieli się za względu na typ wykonywanej pracy. Jest to perspektywa najpopularniejsza w dzisiejszej socjologii. Socjologowie określają zawodem nie wszelką pracę wg nich zawodem można nazwać :

- pracę wyspecjalizowaną (np. gospodyni domowa to nie zawód, bo wykonuje wiele różnych...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Przygotowanie osobiste do zawodu

(l) Problemy etyki zawodowej. Podstawą wszelkiego powodzenia zawo­dowego i rozwoju zawodu psychologa, w szczególności psychologa klinicz­nego są zinternalizowane normy ogólne i normy etyki zawodowej psycho­loga. Problem funkcjonowania norm nie jest, jak wiemy, tylko problemem wiedzy i nawyków -jest to problem...

Przedszkolaki zdobywaja wiedzę o zawodach-broszurka

„ Dla dziecka zabawa jest pracą, dobrem, obowiązkiem, ideałem życia. Jest jedyną atmosferą, w której może ono psychicznie oddychać, a zatem i działać” E.Claparede „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” Robert Fulghum PRZEDSZKOLAKI ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ O PRACY I ...

Autorytet zawodów prawniczych

W roku 1964 cytowany Adam Podgórecki pytał przedstawicieli reprezentatywnej próby ludności polskich miast, który z pięciu wymienionych w kwestionariuszu zawodów prawniczych podoba im się najbardziej i zasługuje, ich zdaniem, na szacunek. Wprawdzie zawód sędziego zdobył przewagę nad innymi zawodami...

Etyka zawodu nauczyciela

Wg Tadeusza Pilcha panuje dziś w Polsce przeświadczenie, że zajmowanie się etyką zawodu nauczyciela to zajęcie, które odwraca uwagę od ważniejszych problemów związanych z sytuacją szkolnictwa. Tymczasem jest to istotny aspekt, którego nie powinno się zaniedbywać. Zawód nauczyciela jest bowiem silnie powiązany z władzą i narażony na podejrzenia moralne. Współczesna etyka koncentruje się na sztuce współżycia międzyludzkiego. System edukacji opiera się na zasadzie ...

Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznie

Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznie Regulamin szkolnych zawodów Miejsce zawodów: park Termin zawodów: 25 kwietnia 2004 rok Czas trwania zawodów: ok. 60 minut 1. W turnieju biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych, zamieszkujący w Zakładach Poprawczych na terenie całej Polski. 2. Drużyna składa się z 10 zawodników (4 dziewczyny, 5 chłopców i wychowawca). Wychowawca sam ustala skład drużyny reprezentującej Zakład Poprawczy ...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH

Sejm RP uchwalił l marca 2001 roku Ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, po ponad trzydziestu latach dyskusji i starań o prawne uregulowanie tego zawodu. Zdaniem M. Toeplitz-Winiewskiej jest to akt prawny, który reguluje w sposób całościowy problemy zawodu psychologa. Samorząd...

Prawne formy wykonywania zawodu fizjoterapeuty

PRAWNE FORMY WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY Fizjoterapia to ogromny dział rehabilitacji, na który składa się kinezyterapia (terapia ruchem), fizykoterapia (terapia za pomocą czynników fizycznych), oraz balneoterapia (terapia przy użyciu środków naturalnych). Sama w sobie rehabilitacja wg. Dz. U Nr.123 z 1997 roku oznacza ?(?) zespół działań w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych oraz społecznych,

Hierarchia zawodów i jej społeczne korelaty

Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w...

Psycholog - mój wymarzony zawód

Psychologia powstała w 1879 roku. Rozwinęła się na gruncie filozofii. „Psyche” znaczy dusza, „logos” nauka – więc jest to nauka o duszy. Przez wieki przechodziła przeobrażenia. Około 100 lat temu oderwała się od filozofii. DEFINICJA PSYCHOLOGII: jest to nauka o człowieku w aspekcie jego zachowania. Podmiotem zachowania jest człowiek. Nauka o stanach psychicznych człowieka. PSYCHOLOGIA zajmuje się opisem człowieka i procesów, które w nim zachodzą.

Opisz model charakterystyki zawodu potencjalnej motywacji zawodowej

 

Model charakterystyki zawodu potencjalnej motywacji zawodowej J.R. Hackmana i G.R. Oldhama

Według tej teorii możliwa jest charakterystyka zawodu z użyciem pięciu dymensji:

Różnorodność wymaganych sprawności – definiowana przez opis sprawności i talentów wymaganych do wykonywania określonego...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Wiedza

Chodzi tu zarówno o posiadanie wiedzy o określonej zawartości treściowej, jak i formalnej strukturze. Długoletnie doświadczenie autorki - łączącej w toku kariery zawodowej badania naukowe, kształcenie akademickie i po­dyplomowe psychologów oraz lekarzy i przedstawicieli innych zawodów z własną praktyką...

Pojęcie zawodu. Proces profesjonalizacji pracy

Zawód – to spójny i wyodrębniony system trwale wykonywanych czynności skierowanych na tworzenie dóbr i usług, które są wykorzystywane przez inne osoby i dających podstawę utrzymania. Do wykonywania zawodu są potrzebne kwalifikacje.

Nie będzie zawodem praca gospodyni domowej, bo nie ma zysku z pracy...

Pojęcie wolnego zawodu

W Polsce od lat 80-tych powstały warunki do powstania wolnych zawodów, wcześniej funkcjonowały, ale w ograniczonym zakresie np. lekarz. Rozwój wolnych zawodów stwarza warunki do ucywilizowania życia, do pogłębienia demokracji, na demokratyzacji życia.

Istota wolnych zawodów:

Wykonywane są nie na...

Czy są jakieś zawody/profesje chronione przez polski rząd?

Żyjemy w świecie bardzo współczesnym! W świecie otwartym, gdzie coraz więcej ludzi podąża w myśl idei jaką nazywamy kosmopolityzm! Coraz więcej ludzi czuję się obywatelami świata i żyję podążając tymi ideałami. Oczywiście lokalny patriotyzm pozostaje w sercach ale ludzie otwierają się na świat a świat na ludzi i to dosłownie. Mając na uwadze nasze dywagacje na temat profesji, które powinny być chronione przez polski rząd pisząc o świecie, który otwiera się na ...