Zawieszenie

Czytaj Dalej

Zawieszenie fakultatywne i obligatoryjne, forma i skutki zawieszenia, obowiązki organu przy zawieszeniu postępowania

Zawieszenie fakultatywne: Organ może zawiesić postępowanie, jeżeli zostaną spełnione kumulatywnie następujące przesłanki: - wystąpi o to strona, na żądanie, której postępowanie wszczęto, - nie sprzeciwiają się temu inne strony - nie zagraża to interesowi społecznemu Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w k.

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego

Wyróżnia się zawieszenie postępowania we właściwym tego słowa znaczeniu oraz zawieszenie postępowania wskutek zgodnego wniosku stron lub ich bezczynności, które określane jest jako spoczywanie procesu.

Zawieszenie PA

Jeżeli zawieszenie postępowania nastąpiło z powodu konieczności uprzedniego rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ winien sam rozstrzygnąć zagadnienie wstępne i kontynuować postępowanie administracyjne aż do jego zamknięcia decyzją załatwiającą sprawę.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Okres próby Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi: * od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności; * od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności; * od 3 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub multirecydywisty.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie jako instytucje prawne służące resocjalizacji. Sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

W przypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wymiar grzywny określono do 180 stawek dziennych, natomiast przy zawieszeniu wykonania kary ograniczenia wolności do 90 stawek dziennych.

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

Skutki zawieszenia i umorzenia: Różnica pomiędzy zawieszeniem a umorzeniem - tkwi w skutkach prawnych obu instytucji.

Zawieszenie postępowania cywilnego

W wypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron albo wskutek ich niestawiennictwa lub niemoż­ności nadania sprawie dalszego prawidłowego biegu (z winy powoda), zawieszenie postępowania wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej z chwilą podjęcia postępowania.

Zawieszenie protezy kończyny górnej

Rozróżnia się zawieszenie nośne i zawieszenie sterujące. W mechanicznej protezie kończyny górnej ruch odwodzenia łopatek może być przejęty przez zawieszenie sterujące i przekazany np.

Umorzenie a zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania może wystąpić we właściwym tego słowa znaczeniu oraz zawieszenie wskutek zgodnego wniosku stron lub ich bezczynności określane jako spoczywanie procesu.

Skutki prawne zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Skutki prawne dla biegu terminów należy rozważać w 2 przypadkach: w przypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron lub niemożności nadania sprawie dalszego biegu zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych, które biegną dalej od dnia podjęcia postępowania.

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Zawieszenie stosowania umowy

zawieszenie spowodowane może być: naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożność jej wykonania lub zasadniczą zmianę okoliczności; zawieszenie powinno być przewidziane w umowę lub przynajmniej nie zabronione.

Co sądzisz o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym przedterminowym zwolnieniu jako instytucjach prawnych służących resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

Warunkowe zawieszenie kary następuje na okres próby, która biegnie od uprawomocnienia się wyroku. W wypadku warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności okres ten wynosi od 2 do 5 lat.

Postępowanie wyjaśniające - Zawieszenie postępowania administracyjnego

Organ administracji może zawiesić postępowanie , jeżeli wystąpi o to strona , na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu (zawieszenie faktyczne)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, sąd może orzec grzywnę odpowiednio do 180 lub 90 stawek dziennych.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowanie jest wznawiane np. Po zawieszeniu dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy /chyba, że organ wyda inną decyzję/.

JAKIE ZNASZ PRZESŁANKI WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA KARY? KIEDY NIE SPEŁNIA KODEKSOWYCH WYMOGÓW - NIE MOŻNA WARUNKOWO ZAWIESIĆ WYKONANIA

Nie stosuje się warunkowego zawieszenia kary do sprawcy, który dopuścił się przestępstwa a warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej

1) zawieszenie stosowania zwalnia strony umowy z obowiązku wypełnienia jej postanowień we wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia. 60-62 KW) Zawieszenie powinno być przewidziane w umowie lub przynajmniej nie zabronione.

Zawieszenie protezy kończyny dolnej

Specjalnym rodzajem zawieszenia protezy całej kończyny dolnej jest -> kosz biodrowy.

Forma orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd orzeka o zawieszeniu, odmowie zawieszenia, podjęciu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w formie postanowienia, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Władza rodzicielska - Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Przyczynami będącymi podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej mogą być: wyjazd rodzica zagranicę, odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności, długotrwały pobyt w zakładzie leczniczym (np.