Zaufanie

Czytaj Dalej

Zasadność zaufania lub nieufności

Wyrażane przez nas zaufanie jest wtedy refleksem kwalifikacji adresatów do obdarzania ich zaufaniem, ich wiarygodności (a dokładniej naszej subiektywnej oceny, czy adresaci godni są zaufania, czy są wiarygodni).

Zaufanie i nieufność: „zakłady" na temat przyszłości

Szansa przegranej, doznania zawodu naszego zaufania, rośnie więc w miarę stawiania partnerom coraz mocniejszych wymagań wzdłuż tej swoistej „skali zaufania" - od efektywnościowych, poprzez aksjologiczne do opiekuńczych.

Funkcje i dysfunkcje zaufania i nieufności

Taki niezasłużony kredyt zaufania zostanie najprawdopodobniej cynicznie wykorzystany przeciwko temu, kto oszustowi zaufa (firma zniknie, a brylant okaże się szkiełkiem). Zaufanie lub nieufność nie są wtedy epistemologicznie ugruntowane, lecz co najwyżej genealogicznie ukształtowane.

Kultura zaufania i nieufności

Niezależnie od cech adresata czy partnera, istotnym czynnikiem decydującym o zaufaniu lub nieufności jest nasza własna skłonność do udzielania lub do odmowy zaufania, osobista ufność lub nieufność. Ale tendencja do obdarzania zaufaniem lub odwrotnie – odmawiania zaufania, może przybrać charakter zbiorowy, społeczny.

Zaufanie i nieufność.

- zaufanie technologiczne – kierowane do różnych systemów technicznych (telekomunikacyjnych, informatycznych) - zaufanie instytucjonalne – kierowane do organizacji zrzeszających liczne grupy anonimowych uczestników (giełdy, banki) - zaufanie systemowe – kierowane pod adresem całego systemu społecznego i jego uczestników.

Strukturalne źródła kultury zaufania

Zauważono na przykład, jak wielkie znaczenie dla uogólnionego zaufania ma prostota systemu podatkowego.

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

emocjonalno-ekspresyjna Konflikt: Formy walki w konflikcie: - bojkot - sabotaż - szykana - agresja słowna - agresja fizyczna Źródła społeczne konfliktów: - nierówność i dystanse społeczne - władza i panowanie - społeczne systemy wartości - zmiany społeczne Rodzaje konfliktów: - interpersonalne - grupowe Typy konfliktów: - konflikt interesów - konflikt adaptacyjny - konflikt postaw Fazy konfliktu: - sprzeczności - napięcie społeczne - racjonalizacji ...

Teorie i teoretycy zaufania

W 1988 roku Diego Gambetta publikuje analizy zjawiska zaufania z perspektywy wielu dyscyplin, a w pięć lat później ogłasza monografię o funkcjonowaniu zaufania w mafii sycylijskiej.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

W tym dokumencie przyjęto wspólny katalog zasad i reguł postępowania , oraz środków budowy zaufania oraz niektórych aspektów bezpieczeństwa i rozbrojenia Sprecyzowano 5 punktów - środków budowy zaufania: 1.

Brak zaufania do polityki i polityków wśród Polaków

Program badawczy: 1) Problematyka badawcza: brak zaufania Polaków do partii i polityków 2) Główny problem badawczy: Jakie są przyczyny braku zaufania Polaków do partii i polityków?

Kultura zaufania - Przesłanie dla praktyki

Tylko wtedy pojawia się szansa wytworzenia „impulsu zaufania" jako trwałego rysu osobowościowego. Słowem, kultura zaufania ma tym większe szansę, im społeczeństwo staje się zasobniejsze, a ludzie uczciwsi.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ZAUFANIE EKUMENICZNE/KOSMOPOLITYCZNE

- Grupy cechujące się takim zaufaniem są otwarte, włączają do sieci zaufania.

Podmiotowe czynniki kultury zaufania

Brak zasobów tego rodzaju oznacza natomiast, że ryzyko związane z udzielaniem innym zaufania zwiększa się niepomiernie. Zawiedzenie zaufania może tu oznaczać życiową katastrofę i stąd silniejsza, niejako obronna, skłonność do uogólnionej nieufności.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - FUNKCJONALNE SUBSTYTUTY ZAUFANIA

Eksternalizacja zaufania – zwracanie się do obcych społeczeństw i pokładanie zaufania w ich przywódcach, organizacjach, produktach, emigracja w poszukiwaniu zatrudnienia; „ulokowanie zaufania gdzie indziej”; zagraniczni adresaci zaufania często podlegają ślepej idealizacji.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - ŁAŃCUCH ZAUFANIA

Przechodniość nieufności: wyborcy ufają politykowi A, który nie darzy zaufaniem polityka B. Zatem wyborcy uznają, że jeśli A nie ufa B, to polityk B nie jest wart ich zaufania.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - KOHERENCJA ZAUFANIA

Ta sytuacja ma także korzystne konsekwencje w szerszej skali społecznej – powtarzające się, pomyślne doświad-czenia z zaufaniem mogą doprowadzić do wyłonienia się trwałej kultury zaufania.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - NIEKOHERENCJA ZAUFANIA

- Ślepe/naiwne zaufanie - obdarzenie zaufaniem wbrew wszelkim informacjom/dowodom wskazującym na niewiarygodność partnera. - obsesyjna/paranoiczna nieufność - brak zaufania do osoby wiarygodnej, lekceważenie Świadectw/dowodów czyjejś wiarygodności.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są częścią składową środków , które zmiejszą ryzyko niespodziewanej napaści , powodują zmniejszenie niepewności i nieufności wynikającej z braku wiedzy co do intencji partnerów , a także eliminują żródła napięć i poczucie zagrożenia Idea tworzenia środków zaufania pojawiła się w latach pięćdziesiątych.

Odwoływanie RM – votum nieufności a votum zaufania

Wotum zaufania jest to uchwała parlamentu aprobująca politykę rządu; wotum zaufania nie jest prostym przeciwstawieniem wotum nieufności, kwestię zaufania może stawiać sam rząd uzależniając pozostanie przy władzy od aprobaty pewnych rządowych propozycji; w Polsce udzielenie wotum zaufania przez Sejm jest konieczne do zakończenia procesu powoływania rządu — odmowa wotum zaufania zobowiązuje rząd do podania się do dymisji.

Zaufanie społeczne jako warunek funkcjonowania prawa

Samo zaufanie jest nowo powstającą własnością systemu społecznego w takim samym stopniu jak cechą osobistą. Jednostki są w stanie zaufać (a nie jest to tylko naiwność) dzięki normom społecznym i sieciom powiązań, w famach których mieszczą się ich działania.