Zatrudnienie

Czytaj Dalej

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Powyższe rozważania wskazują na to, że zmiany w strukturze zatrudnienia w gospodarce hiszpańskiej w latach 1990-2000, sprawiają, iż kraj ten posiada coraz to bardziej nowoczesną strukturę zatrudnienia, o coraz bardziej zaznaczającej się dominacji sektora III (usług).

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Przez zatrudnienie w zwykłych warunkach pracy rozumie się zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a więc w zakładach produkcyjnych, handlowych, usługowych, rolnictwie, urzędach administracji państwowej itp.

Funkcje zatrudnienia

Ustawowymi organami opiniodawczymi w sprawach zatrudnienia są: Naczelna Rada Zatrudnienia (organ opiniodawczo-doradczy Ministra Pracy i polityki Socjalnej), wojewódzkie rady zatrudnienia, (organy opiniodawczo-doradcze wojewodów), rejonowe rady zatrudnienia (organy opiniodawczo-doradcze kierowników urzędów rządowej administracji ogólnej.

Cele polityki zatrudnienia

We współczesnych systemach społeczno-gospodarczych nadrzędnym celem polityki zatrudnienia jest : -walka z bezrobociem i jego skutkami, ponadto do zadań polityki zatrudnienia możemy zliczyć: -bilansowanie zatrudnienia w skali krajowej i lokalnej, -kształtowanie jego struktury zgodnie z potrzebami i profilem demograficznym ludności -dostosowanie kwalifikacji zasobów pracy do potrzeb gospodarczych, -organizacja rynku pracy i związanego z nim ...

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY

Sytuacja pracowników zatrudnionych w tej formie jest niekorzystna, bo nie mają oni większości przywilejów z tradycyjnego zatrudnienia.

Instrumenty polityki zatrudnienia.

Subwencjonowanie płac i zatrudnienia Ma ono na celu utrzymanie albo zwiększenie dotychczasowego poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych.

Struktura zatrudnienia

Bardzo mało osób zatrudnionych jest w rolnictwie i liczba ta z roku na rok maleje ze względu na zwiększenie mechanizacji i automatyzacji prac rolniczych. Pracownicy zatrudnieni w tzw.

Zatrudnienie

uwarunkowania ekonomiczne - wyrażają się w tym, że poziom i struktura narodowy|dochodu narodowego, jego podział na część konsumowaną i akumulowaną, określają możliwości absorbcji siły roboczej , czyli możliwości zatrudnienia, ale rozmiar i struktura zatrudnienia oraz pracy determinują przyrost dochodu narodowego i inwestycyjne możliwości wzrostu gospodarczego.

Zatrudnienie młodocianych

Młodociany może być zatrudniony tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu, a pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu jest obowiązany: • Realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla szkoły zasadniczej, zamieszczone w dokumentacji programowej dla danego zawodu, • Zapewnić by osoby szkolące młodocianych spełniały wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Obowiązek ten polega na tym, iż pracodawca zatrudniacy ogółem co najmniej 25 osób musi dokonywać co miesiąc wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników brakujących do osiągnięcia owego 6% zatrudnienia niepełnosprawnych.

Prawa pracownika związane z ustaniem zatrudnienia

prawo do świadczenia przedemerytalnego nabywa osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna i pobierała bezpośrednio przed ubieganiem się o świadczenie przez okres co najmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych oraz: ( wklejam te przesłanki, gdyż nie każdemu będzie się chciało odrywać od nauki i samemu szukać ) - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji zakładu pracy lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu ...

Przesłanki zatrudnienia w prawie urzędniczym

- Podniesiony wiek dopuszczalnego zatrudnienia i sprawność kandydata do pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej, określony poziom wiedzy • Szczegółowy zakres podstawowych przesłanek zatrudnienia w pragmatykach urzędniczych: - Urzędnikiem państwowym może być osoba, która: - Jest obywatelem polskim, - Ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - Jest nieskazitelnego ...

Formy zatrudnienia

Do nietypowych form zatrudnienia zaliczaamy: Praca na czas określony, Zatrudnienie tymczasowe, Praca dorywcza, Wypożyczanie pracowników, Dzielenie pracy, Praca na wezwanie, Praca w domu, Telepraca, Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, Outsourcing, Umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Zatrudnienie tymczasowe

Można ją określić jako ważna formę zatrudnienia nietypowego, zindywidualizowane umowy, bowiem mogą być dostosowane do potrzeb firmy i jej możliwości działania poza systemem regulacji tej grupy zatrudnionych, może przyczynić się do zwiększenia efektów jej działania.

Telepraca jako nowa forma zatrudnienia

Korzyści z telepracy Telepraca jako nowa forma zatrudnienia przynosi wiele korzyści 1) Dla pracodawcy • ograniczenie kosztów stałych (wynajem pomieszczeń biurowych, parkingów), • redukcja kosztów związana z adaptacją pracowników i szkoleniami, • wzrost efektywności i wydajności pracy (pracownicy sami organizują swoją pracę, lepiej koncentrują się na tym, co robią), • możliwość zatrudniania pracowników z regionów o niższym ...

Promocja zatrudnienia

1 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu: 1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na: a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień ...

Problemy zatrudnienia i rynku pracy

Koniec 2011r- Tak liczona stopa zatrudnienia- 59%- ale jest również inny sposób liczenia gdzie za osobę zatrudnioną uważa się osobę która przepracowała choćby godzinę w danym tygodniu (Są to badania aktywności ekonomicznej- w środkowym tygodniu, środkowego miesiąca w kwartale).

ZADANIA POLITYKI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY

Rekrutacja ma za zadanie nie tylko utrzymanie odpowiedniej liczby zatrudnionych, lecz przede wszystkim selekcję osób, których charakter i osobowość doskonale podkreśla image firmy i odpowiada jej tradycji.

Polityka zatrudnienia

Rekrutacja ma za zadanie nie tylko utrzymanie odpowiedniej liczby zatrudnionych, lecz przede wszystkim selekcję osób, których charakter i osobowość doskonale podkreśla image firmy i odpowiada jej tradycji.

Zatrudnienie i płace

na ujęcie w statystykach -jawne -utajnione (ukryte) Sposoby walki z bezrobociem aktywne -tworzenie nowych miejsc pracy organizowanie kursów, szkoleń, które pozwalają zdobyć nowe umiejętności bierne -zasiłki dla bezrobotnych -organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych Wskaźniki zatrudnienia w przedsiębiorstwie -przeciętny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie -struktura zatrudnienia wg kryterii: wykształcenia, płci, miejsca ...