Zastaw umowny

Mówiąc o zastawie umownym należy natomiast rozróżnić, czy mamy na myśli zastaw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. Zastaw w świetle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Zgodnie z przepisem art.

Czym jest zastaw i jak go ustanowić?

Pamiętaj, że: · Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel ruchomości zobowiązuje się względem zastawnika, że nie dokona zbycia lub obciążenia ruchomości przed wygaśnięciem zastawu, · Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej nie narusza uprawnienia zastawnika do uzyskania zaspokojenia z rzeczy obciążonej, · Zastaw może także obciążać udział współwłaściciela w rzeczy ruchomej ...

Prawo zastawu

Zastaw umowny powstaje z chwilą zawarcia umowy pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem oraz wydania wierzycielowi rzeczy obciążonej prawem zastawu. Zastaw rejestrowy Zastaw rejestrowy - jest szczególną odmianą zastawu.

ZASTAW SKARBOWY (SZCZEGÓŁOWO)

Zastaw skarbowy wygasa: Z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Z dniem wykreślenia z rejestru zastawów skarbowych Z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu Jeżeli decyzja będąca podstawą wpisu zostanie usunięta z obrotu prawnego ( w skutek uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności) to organ musi z urzędu dokonać czynności powodujących wykreślenie zastawu z rejestru.

Powstanie, zgaśnięcie i realizacja zastawu

Powstanie zastawu: zastaw powstawał przede wszystkim: a) z woli osób zainteresowanych, przez prywatną i nieformalną umowę pomiędzy zastaw a zastawnikiem.

Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: służebność osobista oraz zastaw

Rzecz ruchomą można obciążyć prawem w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy = wierzytelność zabezpieczona zastawemzastaw może zabezpieczać wierzytelność zarówno o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym DWA UPRAWNIENIA ...

Pojęcie zastawu

Możliwość zaspokojenia z rzeczy obciążone zastawem bez względu na to, kto jest jej właścicielem – zastawnik może zaspokoić się z rzeczy oddanej w zastaw, pomimo, że dłużnik przeniósł własność rzeczy na osobę trzecią.

BANKOWY ZASTAW REJESTROWY

Ustanowienie zastawu następuje na podstawie umowy zawartej na piśmie (pod rygorem nieważności) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem (określonym w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację) zastawu (zastaw) a wierzycielem - bankiem (zastawnikiem) oraz wpisu do rejestru zastawów.

PRAWO ZASTAWU – ROZWÓJ HISTORYCZNY

Zastawca przy tej postaci zastawu przekazywał zastawnikowi przedmiot zastawu, ale nie na własność, lecz tylko we władanie faktyczne.

Rodzaje zastawu

= ZASTAW UMOWNY- powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy (zastaw) a wierzycielem (zastawnikiem), niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi, ustanowienie zastawu jest czynności realną = ZASTAW USTAWOWY – w określonych wypadkach zastaw powstaje na mocy poszczególnych przepisów z mocy samej ustawy, określa się go jako zastaw ustawowy.

Umowa zastawu

Zastaw wygasa w momencie wygaśnięcia wierzytelności, w momencie zwrotu rzeczy przez zastawnika zastawcy i w momencie przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej, bez przeniesienia zastawu.

Prawo zastawu

Prawo zastawu kształtowało się przez wieki – fiducia cum creditore contracta, zastaw ręczny, oba pozbawiały dłużnika możliwości korzystania z rzeczy zastawionej.

Omów instytucję zastawu skarbowego

Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Zastaw jest pomocny przy kupnie samochodu i giełdzie - należy sprawdzić czy w rejestrze na ten samochód nie ma wpisu zastawu .

Wygaśnięcie zastawu

Ponadto przepisy o zastawie przewidują także inne przyczyny odnoszące się specjalnie do wygaśnięcia zastawu: Wygaśnięcie wierzytelności – jako że zastaw jest prawem akcesoryjnym, zazwyczaj wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności, która zabezpiecza Przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem bez przeniesienia zastawu zwrócenie przez zastawnika rzeczy ...

Przedmiot zastawu

powstała hipoteka generalna – zastaw na całym majątku dłużnika – obejmował on także rzeczy przyszłe (owoce), późnej także na rzeczach niezmysłowych res incorporales – zastaw na prawach (serwitutach), wierzytelnościach (pignus nominis), a także na prawie zastawu – podzastaw – subpignus.

Kontrakt zastawu a prawo rzeczowe zastawu (pignus)

Kontrakt zastawu ręcznego pignus– realny, dłużnik (zastawca) oddawał pewną rzecz wierzycielowi (zastawnikowi) w posiadanie (bez używania) z zastrzeżeniem oddania jej w razie spłacenia długu.

CO RÓŻNI HIPOTEKĘ OD ZASTAWU

Różnica między hipoteką a zastawem polega przede wszystkim na tym, że zastaw może obciążać tylko rzecz ruchomą, a hipoteka może być ustanowiona jedynie na nieruchomości.

Omów rodzaje decyzji które mogą być podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawu skarbowego

Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

Kilka zastawów na jednej rzeczy

Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu.

Zastaw ręczny (pignus)

Pignus – czyli zastaw ręczny – wydanie rzeczy zastawionej wierzycielowi, ale bez przeniesienia własności.