Zasoby naturalne

Zasoby naturalne

Czytaj Dalej

Wykorzystanie zasobów naturalnych na przestrzeni dziejów

Optymalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego ma również swoje kulturowe konse­kwencje. Świat zachodni wykształcił całkowicie odmien­ną filozofię traktowania zasobów naturalnych przy­rody.

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

:skażenie środowiska naturalnego(spaliny,dymy,pyły,ropa i pochodne,niewłaściwa gospodarka),skażenia chem.

Środowisko naturalne

Kierownic­two powinno szukać szans roz­wojowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, popieranych, dotow­anych w różnorodny sposób przez rząd.

Metoda puli zasobów finansowych

Wyraźnie przedkłada bezpieczeństwo nad rentownością. Pasywa traktuje się tu w sposób zagregowany (łącznie). Wstępnym działaniem w ramach tej metody jest ustalenie pewnego standardu płynności, dotyczącego wielkości i uporządkowania w czasie potrzeb gotówkowych. Wykorzystanie puli zasobów finansowych...

Metoda konwersji zasobów finansowych

zasoby generowane ze sprzedaży skryptów dłużnych. Następnie zasoby finansowe alokowane są do różnych kategorii aktywów traktując poszczególne podzbiory tak jak gdyby były one odrębnymi ośrodkami zysku.

Koncepcja praw naturalnych

Prawo naturalne spełnia rolę wzorca, a prawo pozytywne może być oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, bo z owym wzorcem zgodne, albo jako niesprawiedliwe, bo niezgodne z wzorcem. Państwo tworząc prawo obowiązujące uznaje tylko przyrodzone prawa naturalne, chroni je i dokładnie formułuje.

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Środowiska Naturalnego

Nieprzemyślana działalność człowieka wpływa niszcząco na przyrodę, na otaczające środowisko naturalne. Okazało się że trzeba brać pod uwagę całą biosferę, na którą składają się:powietrze,roślinność,świat zwierzęcy,świat gleby,zasoby wodne itp.

Specyfika zasobów ludzkich organizacji

  Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów: optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

Specyfika kontroli prawnej i jej efektywność (zasoby chroniące lub minimalizujące sankcje, skuteczna egzekucja)

W znaczeniu najogólniejszym kontrola prawna jest całokształtem oddziaływania prawa na stosunki społeczne. W znaczeniu węższym natomiast jest ona sprawowaniem nadzoru — przez instytucje prawne — nad zachowaniem obywateli oraz wpływem obywateli na instytucje prawne i organy państwa.

Dalsze uściślenie...

NATURALNA STOPA BEZROBOCIA

Po drugie, stopa naturalna pozostaje w ścisłym związku z procesem inflacji. Naturalna stopa bezrobocia stanowi ten najniższy jego poziom, który dany kraj może utrzymywać; nie ryzykując przyspieszenia inflacji w stopniu nie do przyjęcia.

WZROST NATURALNEJ STOPY BEZROBOCIA

Ta zmiana struktury musiałaby doprowadzić do wzrostu ogólnokrajowej naturalnej stopy bezrobocia nawet w sytuacji, w której naturalna stopa bezrobocia dla każdej grupy z osobna byłaby stała.

OBNIŻENIE STOPY NATURALNEJ

Ta stopa naturalna nie jest w żadnym sensie "naturalna". W związku z powyższym nasuwa się pytanie: Jeżeli stopa naturalna nie jest ani naturalna, ani optymalna, to dlaczego dany kraj nie jest w stanie osiągnąć niższego poziomu bezrobocia?

Zasób i strumień czynnika produkcji

Istnienie tych dwóch form czynników produkcji powoduje, że i handel czynnikami produkcji może przybrać postać kupna i sprzedaży zasobu lub strumienia czynnika, a więc i możliwość funkcjonowania rynków czynników produkcji jako rynku zasobu lub rynku strumienia odpowiedniego czynnika produkcji.

Zasoby

Kapitał - wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do późniejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym Technologia - wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produktywny sposób.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Beer i inni tak opisują: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do tych decyzji i działań kierownictwa, które wpływają na stosunki między organizacją a pracownikami, czyli jej zasobami ludzkimi”.