Zasób

Zasoby wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju organizacje można podzielić na cztery podstawowe rodzaje: zasobami ludzkimi|Zasoby ludzkie - umiejętności, wiedza, zdolności oraz predyspozycje wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Specyfika zasobów ludzkich organizacji

  Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów: optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

ZASOBY I UMIEJĘTNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Do zasobów firmy należą: zasoby ludzkie , zasoby finansowe, technologiczne, reputacja firmy. Zasoby finansowe polskich przedsiębiorstw można ocenić na stosunkowo skromne.

Dział zarządzania zasobami ludzkimi

50 Zakończenie 51 Bibliografia 52 Spis tabel 55 Spis wykresów 55 Spis schematów 55   Wstęp Zarządzanie zasobami ludzkimi, literatura przedmiotu określa jako: zarządzanie personelem, zarządzanie kadrami, funkcja personalna, gospodarowanie zasobami ludzkimi lub też Human Resource (HR) inaczej Human Resource Management (HRM).

Zasoby firmy.

Inny podział zasobów z którymi się spotykamy to: zasoby finansowe - obejmują wszelkie zasoby pieniężne , jakie mogą być użyte do realizacji strategii przedsiębiorstwa, kapitał finansowy (od przedsiębiorców, akcjonariuszy, banków itp.

Zdefiniować i scharakteryzować następujące pojęcia: dobra, zasoby, czynniki produkcji, technologia

-zasoby naturalne-zasoby te są darem natury nie są one wytworzone przez człowieka, aczkolwiek wszedł on w ich posiadanie , zasoby te dzielą się na odnawialne i na nieodnawialne.

Zasoby nieodnawialne

Charakterystyka Zasoby nieodnawialne to zasoby, których wykorzystanie należy rozłożyć w czasie, bowiem na świecie występuje ich ograniczona ilość; zasoby te "mogą być wykorzystywane tylko raz.

POJĘCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

W jednym z ważnych podręczników zarządzania zasobami ludzkimi pojęcie to zostało określone następująco: „Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources manage-ment - HRM) dotyczy ludzkiej strony zarządzania przedsiębiorstwami i relacji zatrudnionych z ich firmą.

Zarządzanie zasobami ludzkimi na podst. Gryffina - KONSPEKT

2 Prawne otoczenie gospodarowania zasobami ludzkimi. 3 Zmiany społeczne o gospodarowaniu zasobami ludzkimi (s. 3 Dostosowanie podaży pracy i popytu na zasoby ludzkie 2.

Zasób i strumień czynnika produkcji

Istnienie tych dwóch form czynników produkcji powoduje, że i handel czynnikami produkcji może przybrać postać kupna i sprzedaży zasobu lub strumienia czynnika, a więc i możliwość funkcjonowania rynków czynników produkcji jako rynku zasobu lub rynku strumienia odpowiedniego czynnika produkcji.

Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi

Podkreślił on wagę strategicznej integracji kwestii związanych z personelem oraz strategicznych planów firmy, nadającej spójność różnorakim aspektom ZZL i umożliwiającej kierownikom podejmowanie decyzji w duchu zgodnym z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi Wymaga się przyjęcia wszechstronnego, jednolitego i spójnego podejścia do zasad zatrudnienia; Jak zaznaczyli Hendry i Pettigrew ( 1990) „ wystarczy, by system zasad ...

Analiza zasobów kadrowych organizacji

Określenie głównych cech charakteryzujących personel danej organizacji pozwala dokładniej poznać potrzeby pracowników, ich styl życia, czynniki, które maja znaczny wpływ na ich wkład w organizację, a także wiele innych istotnych informacji użytecznych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

Gospodarowanie zasobami

Obejmują one: zasoby ludzkie - ludzie z ich wiedzą i praktycznymi umiejętnościami zasoby naturalne - np. ziemia ze znajdującymi się w niej bogactwami, woda, powietrze zasoby będące wynikiem wcześniejszej działalności człowieka - np.

Zarządzanie personelem a zarządanie zasobami ludzkimi - podobieństwa i różnice

ZAŁOŻENIA I DĄŻENIA W TEORII ZARZĄDZANIA PERSONELEM I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Proces zarządzania zasobami ludzkimi na styku przełożony ?

Koncepcja zachowania zasobów S. Hobfolla

(4) Zasoby energetyczne, będące pochodną nie tylko własnej energii, ale i wiedzy, pieniędzy, czasu, które można wykorzystać w pomnażaniu innych zasobów.

Alokacja zasobów

Cena takiego zasobu jest zazwyczaj zdecydowania wyższa niż na rynku konkurencyjnym. Może on sztucznie regulować podaż i ograniczać dostępność danego zasobu co prowadzi do nieefektywności rynku.

Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa

W ujęciu tej teorii ,rozwijane zasoby i kompetencje przyczyniają się do powstawania następnych, lepszych zasobów i większych kompetencji.

Zasoby odnawialne

Według innej definicji zasoby odnawialne to "zasoby przyrody, które ze swej fizycznej natury są niewyczerpywalne (energia słoneczna) lub krążą w obiegu o wymiarze geologicznym (woda) oraz żywe zasoby przyrody (rośliny, zwierzęta, ekosystemy), których biologiczną cechą jest rozmnażanie się i wzrost.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Definicja Szerzej na ten temat piszemy w kategorii zasobami ludzkimi|zarządzanie zasobami ludzkimi. Termin ten jest pewnym skrótem, który czasem powoduje nieporozumienia - to nie ludzie są zasobem, lecz dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp.