Podstawowe zasady postępowania administracyjnego

Do zasad ogólnych polskiego prawa administracyjnego zaliczamy: - Zasadę państwa prawa - Zasadę praworządności - Zasadę pogłębiania zaufania obywateli - Zasadę informowania stron - Zasadę uczestnictwa stron w postępowaniu - Zasadę wyjaśniania przesłanek załatwienia sprawy - Zasadę szybkości postępowania - Zasadę nakłaniania do ugody - Zasadę pisemności postępowania - Zasadę ...

Zasada pomocniczości

W projekcie tym, zasada pomocniczości została zaliczona do podstawowych zasad odnoszących się do kompetencji Unii obok takich zasad jak zasada powierzania kompetencji oraz proporcjonalności.

Ontologiczna i logiczna zasada sprzeczności.

Z tego wynika, że te sformułowania nie pokazują jednej zasady wyrażonej różnymi słowami, ale dotyczą dwóch różnych zasad.

Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

Skuteczność stosowania tej zasady pozostaje w wyraźnym związku z zasadą informacji dla stron i uczestników postępowania, z zasadą przekonywania, jak też z zasadą ugodowego załatwiania spraw spornych.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

71); 6) zasada indywidualizacji, czyli dostosowywania pozytywnych postaw i działań terapeutyczno-wychowawczych do kategorii upośledzeń i charakteru osób wychowywanych; należy do podstawowych zasad, określających optymalne warunki rozwoju i powodzenia czynności profi­laktycznych, usprawniających, korekcyjnych i wyrównawczych.

Zasady prowadzenia inwentaryzacji

Zasada komisyjności Według tej zasady spis z natury powinien być przeprowadzany przez co najmniej dwie osoby ponieważ zwiększa to wiarygodność i niepodważalność takiego spisu, także w procesach sądowych o roszczenia z tytułu niedoborów.

Zasady budżetowe

Do zasad dotyczących konstrukcji budżetu i jego cech zewnętrznych zalicza się: - zasadę jedności budżetu, - zasadę szczegółowości budżetu, - zasadę jasności budżetu, - zasadę jawności budżetu.

Zagadnienia egzaminacyjne na zasady ustroju politycznego państwa

(pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP) 33. Zasada jednolitości sądów 35. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego 36.

O zasadzie sprzecznosci u Arystotelesa.

· Zasada logiczna: u Arystotelesa brzmi: „ Najpewniejsza to z wszystkich zasad, że sądy sprzeczne nie są zarazem prawdziwe”. Zasada psychologiczna zostaje udowodniona na przykładzie stosunku jej do zasady ontologicznej i logicznej.

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

W Kodeksie postępowania administracyjnego wyodrębnić można następujące zasady: Zasadę praworządności, Zasadę prawdy obiektywnej, Zasadę czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu, Zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, Zasadę pisemności, Zasadę dwuinstancyjności, Zasadę sądowej kontroli legalności decyzji ...

Cele, zasady i instrumenty polityk wspólnotowych UE

Zasady polityki transportowej Podstawowe zasady wspólnej polityki transportowej zostały sformułowane już w latach 60.

Zasada demokratycznego państwa prawnego (elementy formalne i materialne)

Zasada ta została wprowadzona do ustroju naszego państwa w ważnym mo­mencie, tj. Po drugie jest to grupa zasad dotyczących stanowienia (tj.

Zasady ustroju administracji (centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji)

Zasada udziału obywatela w administrowaniu - podstawą tej zasady jest art. Zasada koncentracji i dekoncentracji. Zasada demokratyzmu - ma charakter polit.

Zasady postępowania administracyjnego, a model wydawania decyzji administracyjnej. Decyzja w znaczeniu organizatorskim, a decyzja administracyjna

W Kodeksie postępowania administracyjnego wyodrębnić można następujące zasady: Zasadę praworządności, Zasadę prawdy obiektywnej, Zasadę czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu, Zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, Zasadę pisemności, Zasadę dwuinstancyjności, Zasadę sądowej kontroli ...

Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych opracowane i przyjęte przez ONZ

Monitoring krajowy i ocena programów dotyczących osób niepełnosprawnych w zakresie wdrażania „Zasad" Zasada 21.

Zasady postępowania cywilnego, zasady dowodowe, zasady, co do kosztów

Orzekanie sądu o kosztach procesu oparte jest na zasadzie unifikacji i zasadzie koncentracji kosztów procesu – sąd w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji rozstrzyga o kosztach.

Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości RP

II ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PANSTWA PRAWNEGO - ustanowiona w art2 jest to podstawowa zasada ustroju politycznego do którego cech zaliczmy: podział władzy konstytucjonalizm i legalność pryzmat ustawy i dopuszczenie ingerencji w sferę zachowań jednostki tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego oraz sądową kontrolę władzy wykonawczej i odpowiedzialność odszkodowawczą państwa.

Zasady kalkulacji cen

Zasady kalkulacji cen Przy kalkulacji cen korzystać możemy z następujących zasad, które uwzględniają jedno lub więcej z powyższych ograniczeń: zasada narzutu na koszty, zasada zysku docelowego, zasada postrzeganej wartości, zasada kalkulacji ceny według wartości, zasada naśladownictwa, zasada przetargu utajnionego.

ZASADA

Zasady rozumowe {principia rationis) lub pierwsze zasady (prima principia) — twierdzenia oczywiste i nieudowadnialne, przyjmowane jako założe­nia we wszelkiej aktywności rozumu, w szczególności zaś w dociekaniach racji i przyczyny rzeczy.

Zasady podatkowe

< ZASADA POWSZECHNOŚCI > Ta zasada wymaga, by z obowiązku podatkowego nie wyłączać żadnych grup podatników lub dochodów, by nie tworzyć żadnych podatkowych przywilejów. < ZASADY MORALNO-POLITYCZNE > Zwane inaczej zasadami sprawiedliwości opodatkowania.