Zarządzenie

Czytaj Dalej

Zarządzenia organów centralnych

Akty normatywne są wydawane zarówno przez centralne konstytucyjne organy państwa, jak i inne organy państwowe nie wymienione w Konstytucji. Akty normatywne mogą regulować tylko stosunki między organami a podległymi im jednostkami oraz stosunki między przełożonymi a podwładnymi, pod warunkiem, że nie...

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministrów w systemie źródeł prawa

Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych...

Uchwały zarządzenia i rozporządzenia (porównanie cech)

Rozporządzenie- akt normatywny wydany przez naczelne organy państwa na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, wydawane przez Prezydenta RP, Prezesa RM, RM i ministrów.  

Uchwała- akt woli ciała kolegialnego organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej i zawodowej.

1.uchwały i...

Uchwała i zarządzenie jako źródło prawa

Uchwała jest to w najogólniejszym sensie forma aktu prawnego zawierającego decyzję organu kolegialnego (np. Sejmu, Rady Ministrów, Sądu Najwyższego ). W tym znaczeniu uchwały są np. wszystkie -> akty normatywne kolegialnych organów państwa niezależnego i miejsca w hierarchi -> źródeł prawa. Uchwała...

Rozporządzenia i zarządzenia prezydenta RP w systemie źródeł prawa

Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego poza ; Konstytucją, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i rozporządzeniami – należą również :

rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy , które może on wydać w okresie stanu wojennego jeżeli Sejm nie może zebrać się na...

KIEDY NASTĘPUJE OBLIGATORYJNE, A KIEDY FAKULTATYWNE ZARZĄDZENIE WYKONANIA KARY?

Wykonanie kary - obligatoryjne:

Jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

Wykonanie kary - fakultatywne:

Jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne...

Zarządzenie Klaudiusza

Kościół lokalny rzymski powstał, jak wiele innych, w cieniu synagogi. Chrześcijanie mogli się rozwijaćbez konfliktu z władzą cesarską, bo uważano ich początkowo za pewien ruch w dozwolonej religii żydowskiej.Dość szybko jednak weszli w konflikt z oficjalnym mozaizmem, gdy nawracali pogan, jak...

Zarządzenia cesarskie

Cesarz Leon III, władca silnej ręki, utalentowany wódz i dyplomata, podjął wewnętrzną reformę państwa,której utrwaleniu służył nowy kodeks prawa z 740 roku. W reformie nie pominięto życia kościelnego.Cesarz wezwał ludność już w 726 roku do zaniechania czci obrazów, prawdopodobnie na...