Zarządzanie

Czytaj Dalej

Analiza kierunku nurtów podejść i teorii organizacji i zarządzania w aspekcie współczesnej ich przydatności.

Pod pojęciem organizacji rozumie się: ład, porządek, logikę w jakiejkolwiek dziedzinie działalności lub w zbiorach przedmiotów czy pojęć. Organizację w znaczeniu atrybutowym i rzeczowym nazywa J. Zieleniewski organizacją w znaczeniu rezultatowym. Najpopularniejszą definicją organizacji jest definicja Kotarbińskiego, według której jest ona „pewnym rodzajem całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elementów, a mianowicie taką całością, której ...

Zarzadzanie środowiskiem:normy ISO 14000 i EMAS

Odchodząca do historii Europa to wielki niszczyciel przyrody a Europa współczesna to lider nowoczesnego podejścia do zarządzania środowiskowego. Charakteryzuje się ono zasadą neutralności - a więc dążeniem do działania, które w żaden sposób nie wpływa na środowisko naturalne. Pod względem normalizacji Unia Europejska jest wzorcem godnym do naśladowania. Systemy środowiskowe obecnie stały się także orężem walki konkurencyjnej. Nowoczesne przedsiębiorstwa zdają sobie ...

Podstawowe pojęcia organizacji i zarządzania (Ewolucja teorii organizacji i zarządzania)

PODSTAWOWE POJĘCIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA) I. ISTOTA KIEROWANIA, ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI Gdziekolwiek ludzie podejmują zespołową i zorganizowaną pracę, aby osiągnąć wspólny cel, tam kluczową rolę odgrywa zarządzanie. Skuteczne zarządzanie stanowi już dzisiaj odrębną dziedzinę wiedzy, która ewoluowała przez ostatnie sto lat i ukształtowała się w zbiór przyjętych zasad, praktyk i terminologii. Stwierdzenie to ...

Wykłady z zarzadzanie jakoscia usług turystycznych

MARKETING – proces społeczna y zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują to, czego potrzebują i pragną przez tworzenie oraz wzajemną wymianę produktów i wartości. Punktem wyjścia wszelkich działań i weryfikatorem działalności podmiotów gospodarczych są potrzeby i wymagania ostatecznych odbiorców oraz pobudzenie intencji zakupów konsumentów. MARKETING OBEJMUJE – produkt i jego wycenę, promocję i dystrybucję idei dóbr lub usług w celu stworzenia ...

Proces przegląd zarządzania

Cele procesu

Cele istnienia:

Okresowe badanie funkcjonowania Systemu Zarządzania, Wykrywanie usterek oraz niedociągnięć w Systemie Zarządzania, Kontrola i monitoring istniejącego Systemu Zarządzania.

Cele doskonalenia:

Skrócenie czasu realizacji zamówienia (od zamówienia do dostarczenia towaru)...

Projektowanie systemu zarządzania przez jakość

Charakterystyka

przez jakość|TQM w swoich założeniach stawia ciągłe doskonalenie jakości jako sposób osiągania celów organizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw stosuje elementy zarządzania przez jakość. Są one często wdrażane rozłącznie, aby dopiero po wdrożeniu stać się pewną całością...

Podstawy zarządzania

EGZAMIN Z PODSTAW ZARZĄDZANIA Istota zarządzania Zarządzanie jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby (kadrę zarządzającą) decyzji i działań prowadzących- dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów- do osiągania założonych celów w sposób sprawny i skuteczny lub celowe dysponowanie zasobami. Funkcje zarządzania:  planowanie  organizowanie  przewodzenie  kontrolowanie Zasady zarządzania wg Fayola: 1. podział pracy 2. autorytet ...

Organizacja i zarządzanie - definicje

Organizacja i zarządzanie Wykład I Kierownicy i kierowanie Co rozumiemy pod pojęciem organizacja Organizacja to grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób systematyczny, skoordynowany i uporządkowany aby osiągnąć jakiś cel. Co to jest organizacja (w sensie rzeczowym)? Organizacja w sensie rzeczowym - to organizacja, która jest zorganizowana w sposób wysoce sformalizowany i tak, jak każda organizacja ma określony cel. Np. firma, duży koncern, przedsiębiorstwo.

Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem - Keizen TQM

TQM – Kompleksowe zarządzanie jakością – prof. Jerzy Żuchowski Jakość to nie wszystko, ale wszystko bez jakości jest niczym. Pierwszy tego sformułowania użył Platon. Wszystko co nie jest ilością jest jakością. Jest jakość pierwotna i jakość wtórna. Jakość ma charakter subiektywny. Nie można jej zmierzyć, tzn. skwantyfikować. Jakość determinuje rozwiązania gospodarcze. By gospodarka mogła dobrze funkcjonować potrzebna jest jakość i ekologia. Ilość ma ...

Warunki dogodne dla wprowadzenia danych modeli zarządzania

„Biorąc po uwagę znane podejścia do zarządzania przedstaw warunki, które będą sprzyjały zastosowaniu każdego z nich. Czy istnieje uniwersalny model zarządzania?” W pracy Jerzego Kurnali „Twórcy naukowych podstaw organizacji” możemy przeczytać, iż „organizacja jest stara jak ludzkość.(…) Działanie w sposób zorganizowany było środkiem zaspokajania potrzeb człowieka, który stawiał sobie określone cele i osiągał je w ramach tworzonej przez siebie ...

Rola inteligencji techniczno-ekonomicznej w zarządzaniu

Pierwszym etapem rozwoju teorii organizacji i zarządzania, rozumianej jako produkt i element współczesnej cywilizacji przemysłowej, jest tzw. kierunek naukowego zarządzania. Wiąże się on głównie z nazwiskiem jego twórcy, amerykańskiego inżyniera Fredericka W. Taylora. Działalność F. Taylora przypada na okres między początkiem lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a wybuchem pierwszej wojny światowej. Kierunek naukowego zarządzania był propagowany i rozwijany przez ...

Zarządzanie kadrami

25.09E. McKenna, Nick Beeck „Zarządzanie zasobami ludzkimi” - cele zarządzania zasobami ludzkimi - funkcje kierownictwa do spraw personelu James Stoner, Charles Wankel „Kierowanie” - proces kadrowy - pułapki oceny pracowników i rekomendacje dla kierownictwa Potocki „Współczesne tendencje w zarządzaniu” Charakterystyka modeli zarządzania zasobami ludzkimi Lp. Model tradycyjny Model socjologiczny Model współczesny 1. zastoso-wanie • gdy są duże zasoby siły ...

Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

Jakość zarządzania

Definicja

Jakość produktów należy do najważniejszych czynników kształtujących konkurencyjna|konkurencyjność przedsiębiorstwa na krajowym, europejskim i globalnym rynku. Dlatego też obecnie wiele publikacji, książek i referatów na konferencjach naukowych i seminariach aplikacyjnych poświęcone jest...

Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

Miejsce klienta w zarządzaniu

Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

Paradygmaty zarządzania

Historyczne paradygmaty

Do wczesnych lat 80 uznawane były za odpowiadające rzeczywistości i wykorzystywane dla potrzeb badań, nauki i polityki zarządzania następujące tezy:

pojęcie zarządzania odnosi się do istoty przedsiębiorstwa i zasad jego funkcjonowania; istnieje lub powinna istnieć jedna...

Wykłady - podstawy zarządzania

Pojęcia „ zarządzanie” i „ kierowanie” często są stosowane zamiennie. Kierowanie jednak należy szerzej rozumieć, dlatego, że zarządzanie jest jedną z dziedzin kierowania. Zarządzanie - . 1. interpretacja instytucjonalna – zarządzanie jest zidentyfikowane z instytucją, z przedsiębiorstwem, z ogółem stanowisk w strukturze organizacyjnej, w których zostały przyporządkowane funkcje kierownicze. 2. interpretacja funkcjonalna.- nawiązuje do działań i funkcji,

Ściąga z organizacji i zarządzania

ORGANIZACJA – grupa ludzi, pracujących razem w ustrukturyzowany sposób dla osiągnięcia celów. SYNERGIA – współdziałające czynniki dają wypadkowy wynik większy niż suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Jest główną racją istnienia organizacji. ZARZĄDZANIE – proces świadomego i ciągłego kształtowania organizacji. To proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich ...

Ściąga z zarządzania

PODSTAWY ZARZĄDZANIA Badania nad organizacja i zarządzaniem pojawiły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Były wynikiem Rewolucji Przemysłowej (Anglia, Stany Zjednoczonej i Europie). Wiąże się z upadkiem ustroju feudalnego i powstaniem kapitalizmu. KAPITALIZM – równość wszystkich podmiotów i obywateli, swoboda podejmowania działalności gospodarczej. Powstała klasa menadżerów i klasa robotnicza. Wynik kapitalizmu – KONKURENCJA – prowadzi do rozwoju, wysiłku,

Zarządzanie - ściąga.

Teoria systemów- org jest rozpatrywana jako system posiadający wejścia, proces ich przetwarzania i wyjścia. System charakteryzują następujące cechy: a)całość, a nie oddzielne elementy; b)niezbędne zasilenia czerpane z otoczenia; c)zamiana nakładów w wymagane rezultaty; d)wysyłanie uzyskanych wyników do otoczenia; e)otwartość lub zamkniętość współdziała, albo nie z otoczeniem. Organizacje są systemami otwartymi, które potrzebują stałej współpracy z otoczenie by ...