Zarząd powiatu

Czytaj Dalej

Powiat (zarząd powiatu i jego przewodniczący)

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Do wyłącznej właściwości rady należą sprawy : stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu powiatu, powołanie i odwołanie sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, który jest głównym księgowym budżetu powiatu, uchwalanie budżetu powiatu, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, , sprawach majątkowych powiatu, Rada powiatu ...

Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu). Wyborem pośrednim jest wybór zarządu (odpowiednio) powiatu lub województwa przez radę powiatu lub sejmik województwa.

Zarząd powiatu

Do zadań zarządu należy w szczególności: Przygotowywanie projektów uchwał rady Wykonywanie uchwał rady Gospodarowanie mieniem powiatu Wykonywaniem budżetu powiatu Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem, że szczególne warunki lub zasady powołania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników powiatowych służ,

Przedstaw strukturę i kompetencje rady powiatu oraz zarządu powiatu

uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdania zarządu z jego realizacji podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu (inwestycje, tworzenie spółek, fundacji) podejmowanie uchwał w sprawie herbu i flagi powiatu.

Skład i tryb wyboru Zarządu powiatu

Kompetencje: przygotowanie projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał Rady, gospodarowali i mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników, służb inspekcji i straży oraz jednostek org.

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

Starosta - Stoi na czele zarządu powiatu - Może zostać odwołany przez radę powiatu - Na wniosek starosty do rady powiatu mogą zostać odwołani pozostali członkowie zarządu powiatu - Starosta może zrezygnować ze swojej funkcji - Starosta jest przewodniczącym organu kolegialnego – zarządu powiatu - Organizuje pracę zarządu - W szczególnych sytuacjach może wykonywać kompetencje zarządu - Kierowanie bieżącymi sprawami ...

SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału...

Dochody powiatu

Do dochodów stałych powiatu zalicza się: 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat.

Samorząd terytorialny - POWIAT

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Kompetencje powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki ...

Najważniejsze zadania własne powiatu

powiatowe domy pomocy społecznej) Polityka prorodzinna Wspieranie osób niepełnosprawnych Transport zbiorowy, drogi publiczne Kultura i ochrona dóbr kultury Kultura fizyczna i turystyka Geodezja, kartografia, katastra Gospodarka nieruchomościami Administracja architektoniczno-budowlana Gospodarka wodna Ochrona środowiska i przyrody Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe Porządek ...

Zadania zlecone powiatu

Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Finansowanie działalności policji i państwowej straży pożarnej Nadzór nad lasami prywatnymi Prowadzenie powiatowej inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej Tworzenie i prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie Prowadzenie powiatowych urzędów pracy Nadzór budowlany ...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Rada powiatowa

Najważniejszym organem powiatu we wszystkich landach jest Rada powiatowa, która stanowi polityczne przedstawicielstwo powiatu o jego mieszkańców. Rada powiatowa jest organem stanowiącym we wszystkich istotnych sprawach powiatu.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa. funkcje komisji głównej rady powiatu, przygotowującej uchwały rady i koordynującej pracę komisji fachowych; 3.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Administracja powiatowa

Szefem administracji powiatowej jest w prawie wszystkich landach starosta, zaś Nordrhein – Westfalen i Niedersachsen – dyrektor powiatu. Wielkość urzędu powiatowego zależy od wielkości powiatu.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Miasta wyłączone z powiatów

• Miasta duże, w których ludność przewyższa 100000 mieszkańców są wyłączone z powiatów, stanowiąc przy tym samodzielny powiat. • Istnieją także miasta, które pomimo swej dużej liczebności są włączone do powiatów.

POJĘCIE POWIATU

Powiat jest zasadniczą jednostką podziału terytorialnego, która obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) albo cały obszar miasta (miasto na prawach powiatu) Przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu powiatów i ustalaniu ich granic należy dążyć do tego, aby powiat obejmował obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze,

WŁADZE POWIATU

Ustawa powiatowa posługuje się pojęciem „władze powiatu” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach powiatu.

Rada powiatu

Należą tu sprawy: Organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli jest to związane z koniecznością wydzielania majątku) Planistyczne (uchwalanie budżetu powiatu) Finansowo-majątkowe ( podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w ...