Zarząd

Czytaj Dalej

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej...

Gmina (Zarząd gminy i jego przewodniczący)

Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym zarząd gminy składa się z 3 do 5 osób, a w gminach do 20000 mieszkańców 3 osoby. Przewodniczący zarządu jest wójt lub burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia...

Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU POWIATU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ? Powiat ? zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu). ? Województwo ? zarząd województwa a nie marszałek województwa będący przewodniczącym zarządu województwa. - Ustawy samorządowe zgodnie przewidują funkcjonowanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego odrębnego od organu uchwałodawczego.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Charakterystyka

Działalnością NBP kieruje jego Zarząd. Zgodnie z art. 17 ust. 2 u.NBP, w skład Zarządu banku centralnego wchodzą Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący Zarządu, dwóch wiceprezesów NBP oraz pozostali członkowie zarządu, w liczbie od czterech do sześciu. Członkowie Zarządu...

Samorząd województwa (zarząd województwa i jego przewodniczący)

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie...

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Rada powiatu

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 20 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po 5 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 60 radnych , wybrani w wyborach bezpośrednich.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

Do...

Organy samorządu województwa: sejmik i zarząd województwa

Sejmik województwa

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. W skład sejmiku wchodzą radni w liczbie 45 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 5 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.

Do wyłącznej właściwości sejmiku należą sprawy...

Powiat (zarząd powiatu i jego przewodniczący)

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji...

Odpowiedzialność członków zarządu

WŁADZE SPÓŁKI

zgromadzenie wspólników

rada nadzorcza i komisja rewizyjna

zarząd spółki

Zarząd jest organem wykonawczym spółki:

reprezentowanie spółki

oprowadzenie jej spraw.

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

Do zarządu mogą...

Zarząd województwa

1.Zarząd jest organem wykonawczym województwa.

2.W skład pięcioosobowego zarządu województwa wchodzą marszałek województwa jako przewodniczący, 1 lub 2 wicemarszałków oraz pozostali członkowie.

3.Marszałek oraz pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani także spoza składu...

Zarząd rzeczą wspólną

Wykonywanie współwłasności rozliczając pojęcie zarządu rzeczą wspólną. Przez zarząd rzeczą wspólną rozumieć należy podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności o charakterze faktycznym lub prawnym, dotyczącego przedmiotu wspólnego prawa. Chodzi o podejmowanie wszelkich czynności...

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

A. Rada powiatu

- Organ stanowiący i kontrolny

- 15 radnych w powiatach do 40 tys. , po dwóch na każde kolejne 20 tys. (nie więcej niż 29 radnych)

- Działa na sesjach

- Podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla powiatu

- Pełni funkcję kontrolną wobec zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek...

BUDŻET KOSZTÓW SPRZEDAŻY I ZARZĄDU

Koszty sprzedaży stanowią koszty pośrednie poniesione w fazie zbytu w związku z prowadzoną działalnością. Obejmują one: 1) prowizje na rzecz pośredników; 2) koszty transportu wyrobów do miejsca przeznaczenia; 3) koszty opakowań wysyłkowych objętych ceną zbytu; 4) opłaty za usługi spedytorów wraz z...

Zarząd powiatu

Zarząd jest organem wykonawczym powiatu.

W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako przewodniczący oraz pozostali członkowie w liczbie od 3 do 4 osób, w tym wicestarosta, wybrani przez radę powiatu ze swego grona, bądź spoza składu rady.

Członkostwa w zarządzie nie można...

Prezes i Zarząd NBP

PREZES NBP:

powoływany przez sejm na wniosek Prezydenta na okres 6 lat (max 2 kadencje)kadencja wygasa:

- po okresie 6 lat

- w razie śmierci

- w razie złożenia rezygnacji

Prezes NBP może zostać odwołany gdy:

- nie wypełnia swoich obowiązków w skutek długotrwałej choroby

- został skazany...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ZARZĄD BFG

Składa się z 5 członków, w tym prezesa i jego zastępcy. Powoływany jest przez Radę spośród osób posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie oraz 5-letni staż pracy w bankowości.

Kadencja zarządu trwa 3 lata od dnia powołania.

Członek zarządu (w tym prezes i jego zastępca) może być w...

Zarząd

Charakterystyka

Zarząd, czyli organ wykonawczy spółki akcyjnej, z o.o., spółdzielni, fundacji itp., reprezentujący owe instytucje na zewnątrz i odpowiadający za realizację uchwały, zawartych umów czy też zaciągniętych zobowiązań .

Jest to kilkuosobowy zespół osób powołanych przez radę...

Majątek wspólny - skład i zarząd

 

Wspólność ustawowa obejmuje dorobek małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Najczęściej istniejące i doniosłe dla rodziny...

Przedstaw strukturę i kompetencje rady powiatu oraz zarządu powiatu

 

Podobnie jak w gminie rada powiatu jest najwyższym organem stanowiącym i kontrolnym powołanym na 4-letnią kadencję. Na czele rady staje przewodniczący, który odpowiada za organizację jej pracy. Do kompetencji rady należą:

wybór i odwoływanie zarządu

wybór sekretarza i skarbnika...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU

Wynika z zapisów kodeksu spółek handlowych. Wyróżnić można odpowiedzialność karną i cywilną członków zarządu spółki. Do odpowiedzialności karnej mogą być pociągnięci członkowie zarządu m.in. z tytułu: działania na szkodę spółki; niezgłoszenia upadłości spółki, pomimo powstania warunków...