Zapora ziemna

Czytaj Dalej

Wodne zapory ziemne

Aby zapory ziemne były stabilne i bezpieczne wprowadzono liczne udoskonalenia. Współczesne zapory ziemne są konstrukcjami złożony mi.

Naturalne źródła węglowodorów i ich obróbka - Gaz ziemny

Niektóre gatunki gazu ziemnego zawierają domieszkę siarkowodoru i innych związków siarki. Gaz ziemny jest nie tylko cennym i tanim paliwem, ale odgrywa doniosłą rolę jako surowiec dla przemysłu chemicznego.

Występowanie i obróbka gazu ziemnego i smoły węglowej

Gaz ziemny Wydobycie gazu ziemnego na świecie w 1995 roku Kraje W petadżulach* Udział w świecie w % Świat 79687 100,0 Rosja 23233 29,1 Stany Zjednoczone Ameryki 20365 25,6 Kanada 7291 7,2 Wielka Brytania 2705 3,4 Polska 136 0.

Wydobycie i wykorzystanie ROPY naftowej i GAZU ziemnego na świecie i w Polsce

Mogą one być w stanie ciekłym (ropa naftowa) lub gazowym (gaz ziemny).

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Gaz ziemny

Gaz ziemny wykorzystuje się do produkcji paliw, zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową, jako niezbędny składnik do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastyku, oraz gumy syntetycznej.

Grzebiuszka ziemna, huczek ziemny

Występowanie: od nizin zachodniej Europy (Francja) po Ural, w stepach Kirgistanu aż po Morze Aralskie. W Europie Środkowej znajdywana bardzo rzadko. W Polsce na całym niżu, pod ochroną gatunkową.  

Środowisko: otwarte na suchych, piaszczystych glebach na terenach równinnych i pagórkowatych; często także...

Trzmiel ziemny

Wygląd: długość 2 cm. Brązowo-żółte paskowanie jest niejednolite i bardzo różne u poszczególnych osobników.  

Środowisko: leśne polany i przesieki w niższych i średnich położeniach górskich.

Występowanie: Europa oprócz pn. Skandynawii.

Liczebność: pospolity i liczny.

Rozród: zapłodnione...

Czym jest alergia na orzeszki ziemne?

Mieszkańcy niektórych krajów spożywają rocz­nie 5 kilogramów orzeszków ziemnych na osobę. Osoby uczulone na orzeszki ziemne mogą także zareagować alergicznie na inne rodzaje orzechów.

Zapory

Z powodu wzro­stu ciśnienia wody wraz z głębokością grubość zapory u podstawy jest znacznie wyższa niż u szczytu (korony). Niektóre zapory wykonywane są z ziemi, z rdze­niem z gliny, który zapewnia nieprzepuszczalność.

Ropa naftowa i gaz ziemny

W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierają­ca gaz ziemny.

Gaz ziemny

Jego wartość opałowa jest znacznie wyższa niż gazu koksowni­czego, co oznacza że spalenie danej masy gazu ziemnego da więcej energii niż spalenie tej samej masy gazu koksowniczego. Prowadzi to do kompli­kacji przy przestrajaniu sieci z gazu koksownicze­go na ziemny.

Roboty ziemne przy budowie dróg

Najpierw usuwa się z trasy przebiegu przyszłej autostrady budynki i inne przeszkody. Potem na­stępuje jedno z najcięższych zadań - należy wyko­pać i przemieścić ogromne ilości ziemi i skał. Aby autostrada biegła jak najbardziej płasko, większość wykopanej ziemi przenoszona jest na teren...

Tamy i zapory wodne

Najstarsze zapory były prawdopodobnie wałami ziemnymi usypywanymi w ten sposób, by spiętrzyć wody rzeki i utworzyć zbiornik. Austriacy budowali zapory, by w utworzonych zbiornikach hodować ryby.

Zapory wodne w okresie rewolucji przemysłowej

W Hiszpanii, Prowansji i Langwedocji wciąż można znaleźć rzymskie zapory i akwedukty zbu­dowane po to, by zaopatrywać w wodę sąsiednie miasta. Elektrownie wodne zwykle wymagają budowy zapory, by pow­stał zbiornik zapewniający ciągły dopływ wody do turbin i odpowiednia różnica poziomów.

Wodne zapory kamienne

Rzymianie często wznosili kamienne zapory ciężkie. Hiszpania pod rządami władców chrześcijańskich kontynuowała tę tradycję, czego przykładem może być zapora Almonacid de la Cuba wzniesiona niedaleko Saragossy w XIII w.

Wodne zapory łukowe

Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej.

Wodne zapory wielołukowe

Zapory te doskonale się spraw­dziły i konstrukcje tego typu do dziś są stosowane. Przykładami są 87-metrowa Barlett Dam na rzece Verde w Arizonie i potężna, 272-metrowa zapora na rzece Inguri w Gruzji, ukończona w 1980 roku.

Wodne zapory drewniane i stalowe

Jednak konstrukcje drewniane były i są wybitnie użyteczne jako grodzę, tymczasowe budowle wznoszone podczas prac budowlanych w łożysku rzeki, na przykład przy wznoszeniu zapory lub filarów mostu. Zapory stalowe, ze ścianami ze stalowych płyt i przyporami ze stalowych kratownic, zaczęto wznosić około roku 1900.

Zapory wodne a środowisko

Z drugiej strony wielki jest wpływ całości środowiska na zapory. Podczas pierwszych 14 łat swego istnie­nia jezioro Mead w USA, utworzone w wyniku bu­dowy olbrzymiej zapory Hoovera na rzece Kolo­rado straciło 3% pierwotnej pojemności.

Jak tworzy się gaz ziemny?

Gaz ziemny tworzy się na większych głębo­kościach niż ropa naftowa, przykładem może być proces powstawania złóż gazu ziemnego w połu­dniowej części Morza Północnego, który według geologów rozpoczął się w karbonie (300-286 min lat temu), kiedy to z materii organicznej w środo­wisku bagiennym zaczęły tworzyć się złoża węgla.