Wodne zapory ziemne

Każdy przelew wody przez koronę zapory mógłby bowiem doprowadzić do erozji wato i w efekcie do zniszczenia zapory. Wewnętrzny nieprzepuszczalny rdzeń sięga głęboko, tworząc również fundament zapory.

Zapory

Z powodu wzro­stu ciśnienia wody wraz z głębokością grubość zapory u podstawy jest znacznie wyższa niż u szczytu (korony). Niektóre zapory wykonywane są z ziemi, z rdze­niem z gliny, który zapewnia nieprzepuszczalność.

Wodne zapory kamienne

Rzymianie często wznosili kamienne zapory ciężkie. Hiszpania pod rządami władców chrześcijańskich kontynuowała tę tradycję, czego przykładem może być zapora Almonacid de la Cuba wzniesiona niedaleko Saragossy w XIII w.

Wodne zapory łukowe

Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej.

Tamy i zapory wodne

Za czasów Nerona w pobliżu stolicy imperium wzniesiono trzy zapory, dzięki którym utworzono trzy sztuczne zbiorniki, mające służyć rozrywce władcy. Austriacy budowali zapory, by w utworzonych zbiornikach hodować ryby.

Zapory wodne w okresie rewolucji przemysłowej

W Hiszpanii, Prowansji i Langwedocji wciąż można znaleźć rzymskie zapory i akwedukty zbu­dowane po to, by zaopatrywać w wodę sąsiednie miasta. Elektrownie wodne zwykle wymagają budowy zapory, by pow­stał zbiornik zapewniający ciągły dopływ wody do turbin i odpowiednia różnica poziomów.

Wodne zapory wielołukowe

Zapory te doskonale się spraw­dziły i konstrukcje tego typu do dziś są stosowane. Przykładami są 87-metrowa Barlett Dam na rzece Verde w Arizonie i potężna, 272-metrowa zapora na rzece Inguri w Gruzji, ukończona w 1980 roku.

Wodne zapory drewniane i stalowe

Jednak konstrukcje drewniane były i są wybitnie użyteczne jako grodzę, tymczasowe budowle wznoszone podczas prac budowlanych w łożysku rzeki, na przykład przy wznoszeniu zapory lub filarów mostu. Zapory stalowe, ze ścianami ze stalowych płyt i przyporami ze stalowych kratownic, zaczęto wznosić około roku 1900.

Zapory wodne a środowisko

Z drugiej strony wielki jest wpływ całości środowiska na zapory. Podczas pierwszych 14 łat swego istnie­nia jezioro Mead w USA, utworzone w wyniku bu­dowy olbrzymiej zapory Hoovera na rzece Kolo­rado straciło 3% pierwotnej pojemności.

Zapora ogniowa (firewall)

Zgodnie z przyjętą strategią ochronną danej organizacji rola zapory ogniowej może obejmować wiele technik blokady informacji (wyłącznie wejściowej, wyłącznie wyjściowej, dwukierunkowej filtrowanej lub mieszanej).

ZAPORA

Zapory wznosi się przeważnie z betonu lub żelbetonu;niekiedy stałą część zapory wykonuje sięjako przegrodę ziemną, a tylko część ruchomą(-♦jaz) — z kamieni naturalnych lub sztucznych.