Zapłata

Czytaj Dalej

Nakaz zapłaty

Pojęcie

Nakaz zapłaty jest to orzeczenie sądu wydawane na podstwie pozwu, w którym powód dochodzi rosczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Pozew rozpatrywany jest w jednoosobowo na posiedzeniu niejawnym. W treści nakazu zapłaty sąd nakazuje pozwanemu zapłątę na rzecz powoda...

Polecenie zapłaty

Charakterystyka

Polecenie zapłaty (ang. direct debit) - forma pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych, w Polsce popularna od 1998 roku, wprowadzona na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29 VIII 1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.) oraz porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty z...

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty, inaczej ponaglenie to pisemne przypomnienie dłużnikowi o zaległej płatności wobec wierzyciela. Jest to narzędzie bezpośredniej windykacji należności na etapie polubownym, którą najczęściej prowadzi sam wierzyciel w ramach kontroli swoich...

Omów sposoby zapłaty podatków

Wyróżniamy następujące sposoby zapłaty podatku:

1. zapłata pieniężna,

2.zapłata znakami skarbowymi akcyzy,

3.zapłata znakami opłaty skarbowej,

4.zapłata papierami wartościowymi,

5. zapłata urzędowymi blankietami wekslowymi. 

Polecenie przelewu i zapłaty

Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne przeprowadza się przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym również kart płatniczych.

Polecenie przelewu - stanowi udzielona bankowi dyspozycje dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela...

Omów pieniężny sposób zapłaty podatków

Zapłata podatku jest podstawowym obowiązkiem osoby zobowiązanej z tytułu podatku, pozostałe obowiązki podatnika są w zasadzie konsekwencją tego podstawowego obowiązku. Zapłata podatku to czynność techniczna i prawna dokonywana przez zobowiązanego z tytułu posiadania zobowiązania.

Natomiast aspekt...

Poezja wobec rewolucji - Jak pokazać „dzień zapłaty”?

Poezja rewolucyjna to specyficzna odmiana  l i t e r a t u r y  t y r t e j s k i e j. Do literaturytyrtejskiej – towarzyszącej walce zbrojnej – należała epika rycerska, folklor powstańczy,sienkiewiczowska proza historyczna itp. Dawni autorzy dzieł sławiących trud bitewny niemieli oporów w ukazywaniu...

Sposoby zapłaty za mleko

Sposoby zapłaty za mleko ustalane są za pomocą dwóch podstawowych sposobów:

1.    W mleczarniach cenę oblicza się na podstawie jednostek tłuszczowych, tj. ilości skupionego mleka od danego rolnika pomnożonej przez procentową zawartość tłuszczu w dostarczonym surowcu: j.t. = objętość mleka • %...

POLECENIE ZAPŁATY

Stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela, obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela stanowi równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela w przypadku...

Spłata kredytu – skutki braku spłaty terminowej zapłaty

W razie stwierdzenia przez bank kredytujący, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane ( czyli nie spłacanie rat lub nie wypełniania obowiązków wynikających z art. 74 który mówi, że w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić na żądanie banku informacje i...

KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY

Kwota do otrzymania, kwota należności lub zobowiązań jednostki w danym momencie. W terminie płatności równa się ona wartości nominalnej należności lub zobowiązania, która wynika z zawartej umowy, ewentualnie zmniejszonej o wpłacone zaliczki oraz przyznane opusty. Po upływie terminu płatności k.w.z...