Polecenie i zapis w prawie spadkowym

986 x 1 KC, zapis charakteryzuje się następującymi cechami: a) może zostać ustanowiony jedynie w testamencie, jego źródłem nie może być inna czynność prawna; b) musi zostać dokonany na rzecz oznaczonej osoby, nie jest dopuszczalne przeznaczenie pewnej korzyści majątkowej na rzecz osoby nie oznaczonej; c) istota zapisu wyraża się w nałożeniu na podmiot obciążony (spadkobiercę, zapisobiercę) obowiązku spełnienia określonego ...

ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU

oznaczała określoną procedurę ewidencyjną, definiowaną następująco: „każda operacja gospodarcza księgowana jest na dwóch kontach, w tych samych kwotach - przy czym zapisowi debetowemu na jednym koncie towarzyszy zapis kredytowy na drugim”.

Zapis obrazu telewizyjnego

Aby zapis odtworzyć, taśmę przesuwano w pobli­żu głowicy odczytującej (zwykle połączonej z na­grywającą), a pole magnetyczne na taśmie gene­rowało prąd odpowiadający sygnałowi, który posłużył do zapisu.

Zapis na kontach

Zapis na kontach Nakaz przestrzegania czystości zapisu na kontach wynika nie tylko z ustawy o rachunkowości, ale jest również ściśle związany z etyką zawodową księgowych.

Zapisy

Wykonawcy tworzący zapisy powinni w tym celu wykorzystywać aktualne i oznaczone formularze, numerować kolejne dokumenty, prowadzić ich rejestry, autoryzować treść, a w przypadku rozpowszechniania identyfikować kopie i odbiorców.

Zapis taśmowy

Wśród powszechnie stosowanych rozwiązań dominuje kilka odrębnych technologii: Travan - z dwukierunkowym zapisem na kilku ścieżkach taśmy przesuwającej się liniowo względem głowicy (dzięki mechanizmowi zmiany kierunku taśmy); zapis helikalny DAT - początkowo przeznaczony do cyfrowej rejestracji dźwięku na taśmach magnetycznych o szerokości 4 mm (pojemność do 96 GB danych na kasecie); DLT-z wielokanałowym zapisem ...

Sposoby zapisu na noścnikach informacji

Wszystkie typy pamięci na warstwach magnetycznych działają na tej samej zasadzie: na poruszającej się warstwie magnetycznej dokonywany jest zapis informacji polegający na odpowiednim przemagnesowaniu pól nośnika informacji, (istnieje wiele metod zapisu informacji cyfrowej na nośniku magnetycznym: metoda bez powrotu do zera, metoda modulacji częstotliwości, metoda zmodyfikowanej modulacji częstości).

Zapis kodowy

Wśród dyskretnych zapisów kodowych wyróżnia się: podstawowy zapis dwójkowy (binarny), zapis ósemkowy (oktalny), dziesiętny (operujący dziesięcioma symbolami), szesnastkowy (heksadecymalny) oraz zapis dwójkowy z kodowaniem dziesiętnym BCD.

Systemy cyfrowe zapisu obrazu

Różnica polega głównie na tym, że zapis ma postać ciągu jedynek i zer. Zapis cyfrowy można wielokrotnie powielać bez straty jakości, bowiem składa się on z impulsów, których zniekształcenie podczas kopiowania nie wpływa zwykle na rozróżnienie pomiędzy sygna­łem a jego brakiem.

Prowadzenie zapisu transakcji też jest inwestycją

Zapis transakcji, oficjalne potwierdzenia ich dokonania i miesięczne raporty mogą dostarczyć informacji wartych dodatkowych pieniędzy. Zorganizowany system prowadzenia dokumentacji i zapisów transakcji może oszczędzić inwestorowi czasu i pieniędzy.

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Opis współczesnego Grodziska wraz z otoczającymi go przyległościami, ze względu na interesujący, patrityczny zapis, pochodzi z Przewodnika po Gdańsku z 1947r przytaczono w całości: .

Zapis szesnastkowy

Zapis szesnastkowy - forma zapisu wartości liczbowych nazywana inaczej zapisem heksadecymalnym (o podstawie liczenia 16), w którym wartości liczbowe zmieniają się od 0 do 15.

Praca nad negatywnymi przekonaniami: zapis danych pozytywnych

Skutecznym narzędziem zbierania danych, służących wsparciu bardziej adaptacyjnego przekonania jest zapis danych pozytywnych (np.

Zapis, legat, fideikomis - wyjaśnij pojęcia

Od ustanowienia spadkobiercy różnił się tym iż osoba która otrzymała zapis nie otrzymywała razem z nim procentowej wartości długów zmarłego.

Kiedy powstał zapis wideo?

powstało wiele różnych formatów zapisu obrazu telewizyjnego na taśmie magnetycznej. Jednak nowe, cechujące się znacznie lepszymi pa­rametrami techniki zapisu obrazu wkrótce zrewo­lucjonizują jakość obrazu TV oraz cały przemysł filmów wideo.

Typy zapisu dźwięku w komputerze

W plikach tego typu zapisane są szczegółowe informacje o charakte­rystykach instrumentów wykorzystanych w dźwięku oraz dźwięk w formie zapisu podobnego do zapisu ,nut muzycznych. Istotnym parametrem karty dźwiękowej jest ilość bitów dostępna przy zapisie dźwięku.

Zapis analogowy

zapis analogowy; wykres badanej wielkości w funkcji czasu a = f(t). zapis ekg, emg lub siły w czasie. Zapisu dokonuje odpowiedni rejestrator.

Zapis dwójkowy

Zapis dwójkowy - najbardziej naturalny sposób prezentacji i zapisu dyskretnych wartości fizycznych, odpowiadający binarnemu (dwójkowemu) systemowi liczenia, w którym podstawą jest liczba 2.

Zapis dyskowy

) dla systemów komputerowych umożliwiały zapis (5 MB danych na 50 talerzach) za pomocą głowicy uniwersalnej - jednej dla zapisu i odczytu danych.