ATROFIA (zanik)

postępujący wraz z wiekiem zanik grasicy, zanik skóry związany z procesem starzenia się (zanik niezupełny), może stanowić przystosowanie do obecności czynnika stresowego.

Zanik mięśni

Ograniczony zanik może być następstwem uszkodzenia neuronu obwodowego, a więc bądź to komórek ruchowych rdzenia kręgowego, bądź też nerwu obwodowego (w zapaleniach wielonerwowych zanik występuje w odcinkach odsiebnych kończyn z niektórymi wyjątkami, jak np.

Zanik szwów i ciemiączek

Poza szwem czołowym zanik rozpoczyna się w szwie strzałkowym w 20—30 roku. Później, między 30 a 40 rokiem, rozpoczyna się zanik szwu wieńcowego i klinowo-czołowego; w latach 40—50 kostnieje szew węgłowy.

Zanik mięśni postępujący neuralny

zanik mięśni postępujący neuralny; zespół Charcota-Mariego-Tootha; grupa chorób charakteryzująca się zanikiem i niedowładem dystalnych mięśni kończyn, zwłaszcza grupy mięśni strzałkowych.

RDZEŃIOWY ZANIK MIĘŚNI -DZIECIĘCY I MŁODZIEŃCZY

Najcharakterystyczniejsze jest postępujące u-ogólnione osłabienie mięśni i ich zanik.

Niedoczynność i zanik mięśnia

W pierwszej fazie zaniku dochodzi do utraty przerostu włókien mięśni (faza odwracalna), następnie zaś zaczyna się zmniejszać liczba tych włókien wskutek ich nieodwracalnego zwyrodnienia.

Choroby wzroku - ZAPALENIE I ZANIK NERWU WZROKOWEGO

Choroba wymaga szyb-kiego leczenia, najlepiej szpitalnego, gdyż może spowodować zanik nerwu wzrokowego i nieodwra-calne osłabienie wzroku lub całkowitą jego utratę.

Zanik zmienności w obrębie gatunku

Zanik różnorodności na poziomie gatunku przy­czynia się do wzrostu zainteresowania opinii pub­licznej zagrożeniem istnienia organizmów - mniej­szych i większych.

Zabezpieczenia przed zanikiem cisnienia w układach automatyki

Blok odcinający Blok ten służy do zabezpieczenia ciągłości procesu technologicznego w przypadku awarii (zaniku) ciśnienia zasilania układu automatyki przez zablokowanie elementu wykonawczego w ostatnim położeniu pracy.

Zanik mięśni

zanik mięśni; zmniejszenie masy mięśnia wskutek zwyrodnienia i zmniejszenia w nim liczby czynnych włókien mięśniowych (osiowy objaw odnerwienia).

Zanik mięśni rdzeniowy

zanik mięśni rdzeniowy; grupa chorób wrodzonych, w których pierwotnemu uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe rdzenia kręgowego.

Zaniki rdzeniowe

Z tej grupy leczenia ortopedycznego wymagają chorzy z powolnym narastaniem porażeń, z dobrym rokowaniem lub z okresowymi remisjami. Porażenia zwykle bywają rozległe i często symetryczne. Chorzy z porażeniem lub niedowładami obwodowych odcinków kończyn np. w atrophia spinalis typu Char-cot-Marie-Tooth...