Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska

Czytaj Dalej

Zanieczyszczenia środowiska

Nieco inaczej oczyszczane są ścieki przemysłowe, które zawierają głównie zanieczyszczenia nieorganiczne. Najbardziej skuteczną formą ograniczania dalszego zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych.

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

Uznaje się, że zanieczyszczenie powietrza pyłami zawierającymi żelazo jest ogólnym wskaźnikiem zanieczyszczenia emisjami przemysłowymi.

Zanieczyszczenia środowiska

Groźne zanieczyszczenie gleby stanowią występujące w nadmiarze azotany, których źródłem jest nadmierne nawożenie gleb azotem, zanieczyszczona atmosfera lub ścieki.

Zanieczyszczenie środowiska

Nawet hałas jest pewnym rodzajem zanieczyszczenia, które powinniśmy kontrolować i ograniczać.

Jakie substancje zanieczyszczają środowisko?

Te naturalne procesy uwalniania zawartych w glebie związków i pierwiastków chemicznych mają jednak niewiel­kie znaczenie w porównaniu z zanieczyszczenia­mi spowodowanymi przez człowieka.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Największym zanieczyszczonym terem w Polsce jest Wyżyna Śląska.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez odpady

Gęstej urbanizacji i uprzemysłowieniu towarzyszy wytwarzanie dużej ilości odpadów. Takie zjawisko jest nader wyraźnie widoczne na terenie naszego województwa, a zwłaszcza GOP-u. Ilość nagromadzonych tu odpadów kojarzy się nam z pojęciem klęski ekologicznej. Nie bez przyczyny mówi się o naszym...

Jak ścieki komunalne zanieczyszczają środowisko?

Drugie, po ropie naftowej, miejsce na liście naj­groźniejszych dla środowiska substancji zajmują ścieki komunalne. W niewielkich ilościach wzbo­gacają one wprawdzie zawartość odżywczą wody i wspomagają rozwój wielu gatunków wodnych roślin i zwierząt, jednak wielkie ilości ścieków komunalnych...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Degradacja środowiska morskiego

Brak jest urządzeń do odbioru ścieków ze statków w portach i stoczniach, zanieczyszczone są kanały portowe i stoczniowe.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego prowadzone w 1999 roku przez Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni we współpracy z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie były...

Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

Liberalizm jest to ruch umysłowy i intelektualny, który pojawił się w Królestwie polskim po 1815 roku, ale nigdy nie wytworzyć ruchu politycznego. Był ruchem o dość wąskiej podstawie społecznej. Promotorzy polskiego liberalizmu zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi a nie politycznymi...

Strategia ochrony środowiska

Jest to najmłodsza z polityk makroekonomicznych , jej początek wiąże się z uchwaleniem w 1977 r w USA pierwszego na szczeblu rządowym programu ochrony atmosfery.

Polityka ekologiczna opiera się na zasadzie „ten, co zanieczyszcza płaci”.Rozróżnia się cztery strategie walki o ochronę środowiska:1...

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne a środowisko

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP) to rodzaj uczenia się neuronalnego i zdaje się być powiązane z behawioralnymi miarami uczenia się. Gdy drogi neuronalne są stymulowane prądem o wysokiej częstotliwości, wrażliwość komórek na późniejsze stymulowanie wzdłuż danej drogi wzrasta. Aktywacja...

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ realistyczny

(realistic, R) - Człowiek lubiący wysiłek fizyczny bądź posiadający zdolności manualne; preferuje pracę z przedmiotami, maszynami, narzędziami, roślinami i zwierzętami, chętnie przebywa na świeżym powietrzu. Najprawdopodobniej osiągnie sukces w leśnictwie, rolnictwie, architekturze, stolarstwie lub...

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ badawczy

(investigative, I) - Człowiek lubiący obserwować, eksplorować, analizować, diagnozować, oceniać i rozwiązywać problemy, zdecydowanie woli liczby od ludzi; najlepsze wyniki osiąga na polu biologii, matematyki, oceanografii, inżynierii, geologii i stomatologii.

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ artystyczny

(artistic, A) - Człowiek o zdolnościach artystycznych, intuicyjnych lub innowacyjnych, nie lubi prac rutynowych i uporządkowanych, ceni sytuacje nieokreślone, wymagające wyobraźni, kreatywności i wyrażania uczuć i emocji; jego sfera działania to sztuka, muzyka, dramaturgia, reklama, architektura wnętrz.

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ społeczny

(social, S) -  Człowiek lubiący prace z ludźmi - pomaganie im, informowanie ich, uświadamianie, kształcenie, rozwijanie i leczenie - lub posiada dobrze rozwinięte zdolności werbalne; największe pole do popisu daje mu psychologia kliniczna, edukacja, służba zagraniczna, praca socjalna bądź urzędnicza.

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ przedsiębiorczy

(enterprising, E) - człowiek, który bazuje na pracy z ludźmi, ale skupia się na wywieraniu na nich wpływu, przekonywaniu ich i przewodzeniu, a to wszystko dla osiągnięcia celów organizacji lub materialnego zysku, uzyskania władzy i znaczenia; jego sfery działania to zarządzanie, prawo, dziennikarstwo...

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ konwencjonalny

(conventional, C) - człowiek, który najlepiej się czuje w sytuacjach uporządkowanych, powtarzających się, opartych na jasno określonych regułach; swoje potrzeby traktuje podrzędnie w stosunku do potrzeb organizacji lub osób o szerokim zasięgu władzy, na wysokim szczeblu hierarchii; lubi pracować z danym...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Interakcja i korelacja genotypu i środowiska

Wpływy genetyczne są modyfikowane przez środowisko, a genotyp może być czynnikiem pośredniczącym. Interakcja i korelacja.

Interakcja genotypu i środowiska oznacza, że cześć wariancji, która może być przypisana statystycznej interakcji pomiędzy różnymi genotypami a środowiskiem. Optymalizacja...