CO TO JEST ZAMIAR BEZPOŚREDNI

W ramach zamiaru bezpośredniego wyróżnia się: zamiar bezpośredni nagły, decyzja o zamiarze popełnienia czynu zabronionego podejmowana jest w krótkim czasie, bez szczegółowych przemyśleń, zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia, zachowanie się na skutek nagłych przeżyć psychicznych.

W jakich sytuacjach „zamiar konkurencji” podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Jeżeli łączy się dwa lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw, a ich łączny obrót w roku poprzedzającym zamiar połączenia się przekroczył równowartość w zł.