Zależność

Czytaj Dalej

Niezależność banku centranego - referat

Według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym państwa, ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; odpowiada za wartość polskiego pieniądza; zarysowano zasady działania Rady Polityki Pieniężnej (Ustawa o NBP – z dnia 29 sierpnia 1997 r.). 1. Działalność Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w ...

Zależności funkcjonalne

Charakterystyka

W teorii nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem, w analizie jego struktury organizacyjnej, wyróżnia się szereg jej funkcji (wymiarów), w tym także kształtowanie zależności funkcjonalnych. Warto w tym miejscu wyjaśnić, co rozumie się pod pojęciem owych zależności:

Zależności...

Zależności organizacyjne

Charakterystyka

Strukturę organizacyjną jakiejś całości można zdefiniować jako całokształt stosunków między elementami tej całości lub elementami a całością, rozpatrywany ze względu na współprzyczynianie się elementów do powodzenia całości. Struktura ta powstaje w wyniku tworzenia stanowisk...

Jakie rodzaje zależności miedzy cechami mogą wystąpić?

Badanie zbiorowości ze względu na 2 cechy ma zazwyczaj na celu poszukiwanie zależności między tymi cechami. Ma ono sens tylko wtedy gdy między cechami może istnieć logicznie uzasadniony związek przyczynowo skutkowy. Analizując ten związek między cechami ustalamy, która z cech może być traktowana jako...

Niezależność dziennikarska w III RP

Wraz z rokiem 1989 znikły ustrojowe ograniczenia wolności mediów. Wreszcie, po kilkudziesięciu latach PRL-owskiego modelu „politycznej dyspozycji i ideologicznej lojalności”, w Polsce mogła zacząć się formować wolna prasa oraz niezależne, wiarygodne i rzetelne dziennikarstwo. Czyli takie na miarę w pełni demokratycznego i pluralistycznego państwa oraz społeczeństwa, do którego aspirowaliśmy. Gdzie aparat propagandowy i biurokratyczno-partyjne wytyczne zostaną ...

Niezależność danych

Niezależność danych - w systemach zarządzania bazą danych operacja rozdzielania danych od programów które z nich korzystają. Niezależność danych rejestrowanych w bazie można uzyskać przez:

niezależność fizyczną - czyli zmianę organizacji lub sposobu dostępu do bazy;

niezależność...

Na czym polega zależność korelacyjna między cechami? W jaki sposób można wstępnie ocenić czy między cechami istnieje zależność korelacyjna?

Zależność korelacyjna polega na tym, że określonym wartościom jednej cechy odpowiadają ściśle określone średnie wartości drugiej cechy.

Aby uzyskać wstępną ocenę istnienia zależności korelacyjnej między cechami możemy posłużyć się:

a) uporządkowanymi szeregami statystycznymi –...

Zależności ilościowe pomiędzy składnikami mleka

Mleko jest mieszaniną wieloskładnikową, w której każdy składnik ma właściwe sobie parametry masy, właściwości fizyczne i chemiczne. Schemat dyspersji składników mleka ilustruje rysunek 6. W mleku znajdujemy składniki możliwe do wykrycia tylko w zakresie mikroskopu elektronowego, w zasięgu możliwości...

Zależności między ceną a popytem

 

Mają dwustronny charakter.. Cena wywiera wpływ na popyt ale jej zmiany zależą od zmian zachodzących w popycie. Reakcje popytu na zmiane cen znajdują wyraz w cenowej elasyczności popytu.

3Rodzaje popytu:

popyt elasyczny-gdy względne zmienne popytu są większe niż względne zmiany cen

popyt...

Jakie miary stosujemy do oceny kierunku i siły zależności korelacyjnej między cechami?

a) kowariancja – cov(x,y) - ocenia kierunek zależności korelacyjnej

b) współczynnik korelacji rang Spearmana (współczynnik zgodności uporządkowania) - Rxy – tylko dla szeregu szczegółowego – ocenia siłę korelacji liniowej w przypadku gdy:

- cechy są mierzalne a badana zbiorowość jest nieliczna

- gdy...

Jak kształtuje się zależność kosztów od rozmiarów produkcji

Jednostkowy koszt wytworzenia jest miara wartości wszystkich nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej poniesionych na działalność produkcyjną w przeliczeniu na jednostkę produktu. Zazwyczaj dla różnych wielkości produkcji koszt jednostkowy kształtuje się na niejednakowym poziomie. Należy przeto...

Zależności hierarchiczne

Charakterystyka

Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Głównymi problemami ukształtowania zależności hierarchicznych i tworzenia członów kierowniczych to rozstrzygnięcie dwóch podstawowych aspektów, jakimi jest jedność rozkazodawstwa oraz wykorzystanie potencjalnej rozpiętości...

Określ na czym powinna polegać niezależność, obiektywizm i bezstronność mediów

 

Po to by media mogły dobrze realizować swoje funkcje, muszą być niezależne od władz. Oznacza to zarówno, że nie mogą być zmuszone do wypełniania poleceń polityków, jak i to, że zagwarantuje im się prawo do wolności słowa i swobodnego przekazywania informacji.

W w państwach demokratycznych...

Jakie są objawy poszczególnych rodzajów dysartrii, kategoryzowanej w zależności od poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

Pojęcie dysartrin oznacza wicie objawów, klórc w zależności od poziomu uszkodzenia wykształciły się w odrębne syndromy. Przy wszystkich typach dysaririi obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego.

Napięcie mięśniowe może być zbyt duże co określane jest mianem hipertoni. Hipertonia występuje...

Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Czy zależność trwa nadal w innej formie?

Te instytucjonalne zmiany nie były wystarczające, żeby zmusić do milczenia głosykrytyki, które okresowo podnosiły się przeciwko istnieniu dawnych form zależności,typowych dla epoki kolonialnej i misyjnej. Poczynając od lat 1972-73, wysuwane przez częśćprotestantów żądanie wstrzymania finansowania -...

„Forma jest zawsze funkcją idei” o zależności między wyborem określonych konwencji i gatunków literackich a tendencjami epoki (światopogląd, filozofia, sytuacja społecznopolityczna)

Wiek XIX był okresem wielkich zmian w literaturze. Pozytywizm cechowało zmęczenie idealizmem, fantastyką, a przede wszystkim walką, która nie przynosiła efektów. Następna epoka, Młoda Polska, wystąpiła z kolei przeciw realizmowi pozytywistycznemu, preferując powrót do idealizmu i...

Eksperyment - Eksperyment jako metoda analizy zależności przyczynowych

Eksperyment można uznać za najszlachetniejszą z metod badaw­czych, ponieważ pozwala dochodzić uwarunkowań przyczynowych. Nie podejmując dyskusji nad pojęciem przyczynowości, przyjmiemy za podstawę następującą definicję pragmatyczną: dwie lub więcej zmiennych łączy związek przyczynowy, jeżeli ich...

Problem zależności między inflacją a bezrobociem. Istota krzywej Philipsa

Związek między inflacją a bezrobociem został po raz pierwszy podany przez Philipsa.

Celem państwa jest eliminowanie bezrobocia i inflacji. Można ograniczyć każde zjawisko z osobna lub oba razem. Walka z bezrobociem powoduje wzrost inflacji – tak było do końca lat 70-tych. W późniejszym okresie...

Proszę scharakteryzować zależności społeczne składające się na więź społeczną

Zależność społeczna wskazuje, że osoba B zależy od osoby A ze względu na pewne przedmioty bądź możliwości działania, które są ważne dla B, ale znajdują się w mocy A.W tym kontekście moc oznacza dysponowanie środkami zapewniającymi dominację i wymuszenie, między innymi przez nakłanianie do...

Jakie podstawowe decyzje podejmują konsumenci i producenci? Jaka jest zależność między tymi decyzjami?

 

Konsumenci decydują o tym, jakie dobra konsumpcyjne, w jakiej ilości i do kogo nabywać, a producenci - co, ile, jak i dla kogo produkować.

Zależność między tymi decyzjami wynika z faktu, że producenci muszą brać pod uwagę wybory konsumentów.