Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska

Działanie takie jest potrzebne ze względu na fakt, że zakres problemów lokalnych coraz częściej przekracza terytorialne ramy działalności organów gminy.

Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce

26, że osobna ustawa ustali tryb i zakres działania organów właściwych do orzekania o legalności aktów administracyjnych w zakresie administracji publicznej.

Zakres czynności

(podpis pracownika) Przykład zakresu czynności | Zakres obowiązków kierownika administracyjno-gospodarczego w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni: 1.

Zakres przedmiotowy prawnej ochrony środowiska

Do zadań samorządu gminy należ również wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Podejmowanie i wykonywanie działalności na podstawie koncesji - zakres przedmiotowy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie koncesji

gosp", ustawodawca określa zakres przedmiotowy działalności koncesjonowanej: poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym działalność związaną z ochroną mienia i ...

Pojęcie, zakres i funkcje finansów publicznych

Zakres finansów publicznych Zakres finansów publicznych w przepisach ustawy o Finansach publicznych z 1998 roku: - pobieranie i gromadzenie dochodów - finansowanie deficytu - wydatkowanie środków publicznych - zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne - zarządzanie długiem publicznym - zarządzanie środkami publicznymi 6.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Przedsiębiorca jest obowiązany podjąć działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia, oraz : 1.

Nazwy: rozumienie nazwy, zakres i treści nazwy, desygnat nazwy, rodzaje nazwy,stosunki między nazwami.

Zakres Nazwy Profesor Zygmunt Ziembiński w swojej książce " Logika Praktyczna " uważa za zakres nazwy " zbiór wszyskich desygnatów danej nazwy bywa zakresem tej nazwy (. Wyróżniamy zakres nazw indywidualnej oraz zakres nazw generalnej.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

roczny zakres czasowy, wywieranie skutków prawnych wewnętrznych, a nie skierowanych do osób trzecich, konkretność, wyrażona w obowiązku zgromadzenia zaplanowanych kwot dochodów i dokonania wydatków na określone zadania w okresie rocznym. Przede wszystkim rozszerza on zakres uprawnień i obowiązków komisji rewizyjnych.

Zakres projektu

51-52 Elementy Zakres projektu może zawierać: uzasadnienie projektu - opisanie potrzeb, które zdecydowały o uruchomieniu projektu; opis produktu- podsumowanie opisu danego produktu, jaki powstanie podczas realizacji projektu, w danym projekcie tworzenia oprogramowania, podstawowe produkty cząstkowe będą stanowiły sprawdzony kod źródłowy programu, interakcyjny podręcznik oraz podręcznik użytkownika, cele te, powinny zawierać harmonogram, koszty, miary jakości, oprócz ...

Definicje, zakres i charakter technologii żywności

Tak określony zakres technologii żywności wskazywałby na dwie istotne cechy: 1)    w technologii żywności splatają się ze sobą nauka, technika i wiedza praktyczna; 2)    rozwój technologii żywności w dobie uprzemysłowienia kraju w pierwszym rzędzie jest uwarunkowany potrzebami przemysłu spożywczego.

Zakres działania i zadania Gminy

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed TS

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione z związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS.

Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego

Zakres: zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają 2 czynniki: Usprawiedliwione potrzeby uprawionego Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Zasady powoływania oraz zakres kompetencji wojewody.

W tym zakresie w szczególności: - kontroluje wykonywanie przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów, - dostosowuje do miejscowych warunków szczegółowe cele polityki rządu, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa oraz w zakresie i ...

Jaki jest zakres zainteresowań i przedmiot badań logopedii?

Kaczmarkiem, który uważa, że zakres jej zainteresowań obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące mowy i procesu porozumiewania się.    koncepcja medyczna (lub paramcdyczna) - ograniczająca zakres przedmiotu badań logopedii do zaburzeń, profilaktyki i korekcji mowy (za którą opowiada się m.

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

  Zadania i zakres działania Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.

Samorząd województwa (zakres działania i zadania)

Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.

Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

Zakres przedmiotowy tej odpowiedzialności to naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie urzędowania.

Przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa handlowego

Drugim kryterium zakresu działania przedsiębiorstwa handlowego jest zakres i poziom obsługi konsumentów, czyli jakość oferowanych towarów i związane z nią ceny, miejsce w którym znajduje się podmiot gospodarczy, urządzenie i wystrój punktów sprzedaży detalicznej.