Joannici - HISTORIA ZAKONU JOANNITÓW

Kontynuując na szeroką skalę działalność szpitalniczą (realizacja jednego z celów zakonu: służenia biednym), zakon cały czas brał udział w zaciętych walkach z muzułmanami o panowanie nad Syrią i Palestyną (drugi cel zakonu: obrona wiary), zapisując wiele pięknych kart w obronie miast Ziemi Świętej.

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

został przekształcony w zakon rycerski, którego celem była walka z innowiercami. W ten sposób Zakon Krzyżacki Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego z Jerozolimy przestał istnieć na ziemiach polskich.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - GENEZA i DZIEJE

Bonifacy VIII bullą Super cathedram z 1300 ustalił zasady współżycia zakonów z duchowieństwem diecezjalnym. W Europie zakon umocnił się od schyłku XLX w.

CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DZIEJE

Najwięcej opactw było we Francji, Anglii, Włoszech i Hiszpanii; w przeważającej części powstawały one z fundacji dokonanych przez sam zakon przy pomocy feudałów. Zakon c.

Wyprawy krzyżowe i zakony rycerskie

Trzecim wielkim zakonem powstałym najpóźniej był zakon o elemencie głównie niemieckim, mowa oczywiście o Zakonie Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli popularnie Krzyżakach.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

Müller, Zakony w diecezjach i województwach, MAChP I 56-90; T. Pięta, Polskie klaryski pod zaborami i w Księstwie Warszawskim 1772-1815, Wwa 1981; Zakony benedyktyńskie w Polsce.

Wojny z Zakonem Krzyżackim - Informacje Ogólne

Pod koniec XIV wieku doszło do porozumienia między Zakonem a Witoldem, który wcześniej oddał zakonowi Żmudź. Ostatnia kampania to wojna pruska 1519- 1521 zakon został hołdem pruskim.

DUCHACY, Ordo Fratrum Canonicorum Regułarium Sancti Spiritus de Saxia, Zakon Świętego Ducha

W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Zakon zał. ze szpitali i wywłaszczono ich z klasztorów; we Francji zakon zniszczyli 1562 hugenoci. Antosiewicz, Zakon Ducha Świętego de Saxia w Polsce średniowieczne], NP 23(1966) 167-198; J.

Niemieckie zakony rycerskie nad Bałtykiem

  Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Zakon krzyżacki został założony w 1190 r.

RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ ZAKONÓW RYCERSKICH

Ponieważ w miarę rozrostu zakonów rycerskich, otrzymywały one nadania i zakładały swoje domy również w krajach europejskich, zachodziła potrzeba tworzenia prowincji zakonnych, rządzonych przez wizytatorów, wielkich komturów lub mistrzów prowincjonalnych.

CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - W POLSCE

Wielgosz, Wielka własność cysterska w osadnictwie pogranicza Śląska i Wielkopolski, Pz 1964; J, Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, KwP I 406-432; A. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce w XV1-XVI11 wieku, KwP II 483-777; K.

Zakony nierycerskie w Europie pełnego średniowiecza

Augustyna -  Zakon Kaznodziejski -  oddziaływanie na intelekt społeczeństwa -  dysputy teologiczne drogą argumentacji logicznej – przeciwnicy – oczytani przywódcy herezji -  wymagano gruntownego przygotowania teologicznego -  przyjęcie zasady ubóstwa i pracy apostolskiej jako zakon żebraczy – czysto taktyczne posunięcie -  trybunał Świętej Inkwizycji – kary dominikanów budziły postrach ...

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - W POLSCE

Kłoczowski, Zakonnicy dominikańscy (1772-197112), STNKUL 20(1971) 77-81; R. 2, 55-62; Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, MAChP I (passim); P.

ZAKONY

Zakony rycerskie związki rycerstwa o charakterze półmonastycznym zorganizowane w Palestynie w okresie wypraw krzyżowych: templariusze, joannici (szpitalnicy, kawalerowie rodyjscy, maltańscy) i Krzyżacy.

CYSTERKI, Zakon Cysterek, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

Zakonnice dzieliły się na 2 kategorie: ° mniszki pochodzące z warstwy rycerskiej (często z rodów król. Kloczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, KwP 1 418-419,482-483; K.

REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Zakony i zgromadzenia zakonne

Pius VII, sam będąc zakonnikiem, kładł duży nacisk na udział zakonów w życiu Kościoła.

APOSTOLAT ZAKONÓW

Zakony zyskały w Kościele przywileje i prawa równe prawom hierarchii. Zakony żebrzące (mendykanckie), zw. Proesmans, Zakonnicy w pracy duszpasterskiej diecezjalnej i parafialnej, Conc 2-3(1966-67) 487-492; G.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - DUCHOWOŚĆ

zakonów specyficzną cechą apostolatu doktrynalnego; chrystocentryzm wpłynął na domin, kult Chrystusa ukrzyżowanego (bł.

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - SZTUKA

w zakresie sztuki, zlecanie prac (w przeciwieństwie do dawnych zakonów) budowniczym świeckim, a przede wszystkim zasada ewangelicznego ubóstwa, narzucająca kościołom d.

HONORACKIE ZGROMADZENIA, honorackie zakony

zakonów i zgromadzeńzak. Biskupów i Zakonników z 1889 (AAS23(1889-91) 634-636; przekład pol.