Nowe zakony

Somaskowie (Zakon kleryków regularnych z Somasca) powstali (1534) dla działalności charytatywnej,szczególnie do prowadzenia sierocińców i przytułków dla bezdomnych dzieci. Z nowych zakonów jezuici włączyli się najszerzej i najowocniej w reformę Kościoła.

CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

Z zakonów żeńskich najwięcej klasztorów miały cysterki i benedyktynki (Chełmno — 1265, Toruń — 1311, Grudziądz — 1631); po reformie zakonu przez ksienię M.

CHRYSTUSA ZAKON, Orden de Christo, Militia Jesu Christi, Rycerze Jezusa Chrystusa

Przekazanie zakonowi zdobyczy terytorialnych w Afryce (Kongo, 1484) i Indiach (Goa, 1510), w uzyskaniu których mieli udział zakonnicy, umożliwiło mu gromadzenie wielkich bogactw; reakcją na zeświecczenie była ściśle klasztorna frakcja, utworzona pod kierownictwem Antonio Monis de Silva w Tomar (tzw.

Dominik i jego zakon

Drugi, żeński zakon świętego Dominika, rozwinął się ze wspólnoty w Prouille (1207), otrzymując strukturęzakon, gdy Dominik na polecenie Honoriusza III zorganizował (1221) zakonnice w Rzymie przykościele S.

HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - HISZPAŃSKIE ZAKONY RYCERSKIE

Jedynym iberyjskim zakonem rycerskim, który nie powstał pod wpływami cysterskimi, był zakon św.

BENEDYKTYNKI, Zakon Benedyktynek, Ordo Monialium Sancti Benedicti OSB

Górski, Zofia Dulska ksieni toruńska i jej spór z Magdaleną Mortęska ksienią chełmińską o reformę zakonu, NP 25(1966) 155-178; J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, KwP I 392,482-484; J.

Dawne i nowe zakony żeńskie

Obostrzone przez Piusa V przepisy o klauzurze nie zahamowały powstawania nowych żeńskich zakonów,które włączyły się w wychowawczą i charytatywną działalność Kościoła.

DIECEZJE, ZAKONY, ŻYCIE RELIGIJNE

Nowych zakonów powstało kilka, lecz żaden niewszedł do kręgu wielkich zakonów.

Zakony męskie

Z niewielu nowych męskich zakonów tego okresu, cztery powstały we Francji: trapisci, montfortanie,duchacze i bracia szkolni, choć dekret królewski (1666) zabraniał tworzenia nowych zgromadzeń zakonnych.

Zakony w Polsce (1914 - 1978)

W dogodnych warunkach niepodległej Polski nastąpiła aktywizacja życia zakonów i zgromadzeń zakonnychoraz ich działalności.

Zakon Krzyżacki nad Bałtykiem

– pokój w Christburgu *  między krzyżakami a Prusami *  zgoda na przyjęcie chrztu i uznanie władzy zakonu *  daniny i nakaz służby wojskowej *  dalsza ekspansja na Sambię i Sudowię -  decyzja zakonu kawalerów mieczowych o połączeniu się z Krzyżakami i przekazaniu im Inflant -  projekt podboju Żmudzi i Litwy -  budowa Kłajpedy i Królewca -  1250 r.

BRYGIDKI, Zakon św. Brygidy, Zakon Najświętszego Zbawiciela, Ordo Sanctae Birgittae, Ordo Sanctissimi Salvatoris OSSalv

Pius XII określił jako „żyweodgałęzienie założonego przez Brygidę zakonu"; 1974 kongr. warszawskie przeniesiono do wizytek); doczasów I wojny świat, pozostał tylko klasztor w Grodnie (1913— 5 zakonnic), który ok.

CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DUCHOWOŚĆ

w okresie późniejszych przemian zatraciły swą wyrazistość; jednakże leżący u ich podstaw monastycyzm ułatwiał reformę zakonu (-> trapiści) i umożliwia współczesną odnowę posoborową.

DUCHOWIEŃSTWO I ZAKONY

Z zakonów wyszli też wielcy święci tego okresu, którzy nie tylko stali się reformatorami klasztorów iżycia zakonnego, ale rozwinęli szkoły duchowości katolickiej.

Cystersi i premonstratensi oraz zakony żebracze w średniowiecznej Europie

– założenie zakonu premonstratensów w Premontre przez Norberta z Gennep  *  zakon o zaostrzonej regule *  reforma życia kanoników katedralnych i kolegiackich -  interwencja Bernarda i Norbera w schizmie papieskiej w 1130 r.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DZIEJE

Najdonioślejszą fundacją monastycznątego okresu był klasztor Cîteaux, który w poszukiwaniusposobów zachowania czystej reguły benedyktyńskiej wypracowałnowe zasady współżycia klasztorów złączonych w jedenzakon ( -» cystersi).

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

w Kościele w Polsce, rozwojunowych zakonów (norbertanie, cystersi), które zyskały większąpopularność. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce XVI-XVIII wieku, KwP II 485-730; J.

DUCH ŚWIĘTY - ZAKONY i ZGROMADZENIA

del Corona OP; przyjąwszy konstytucje II zakonu, zostały 1878 agregowane do dominikanów, a 1912 przeszły pod ich bezpośrednią jurysdykcję; 1971 przekształcone w odrębne zgrom. Berto, początkowo stanowiły grupę III zakonu świeckiego św.

„DZWONEK TRZECIEGO ZAKONU"

Do 1932 „Dzwonek Trzeciego Zakonu Świętego Ojca Naszego Franciszka Serafickiego", miesięcznik, wydawany 1885-1901 w Krakowie, a 1902--39 we Lwowie (od 1926 z Kalendarzem D. dyrektorzy III Zakonu Franciszka z Asyżu (P. Pirożyński, Zakony męskie w Polsce, Lb 1937, 90; EstrZb VI 386-387; Z.