Zakon krzyżacki

Zakon krzyżacki

Czytaj Dalej

Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

został przekształcony w zakon rycerski, którego celem była walka z innowiercami. W ten sposób Zakon Krzyżacki Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego z Jerozolimy przestał istnieć na ziemiach polskich.

Wojny z Zakonem Krzyżackim - Informacje Ogólne

Pod koniec XIV wieku doszło do porozumienia między Zakonem a Witoldem, który wcześniej oddał zakonowi Żmudź. Ostatnia kampania to wojna pruska 1519- 1521 zakon został hołdem pruskim.

Ostatnia wojna z Zakonem krzyżackim

wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Wkrótce jednak nie opłacone przez Albrechta oddziały z Rzeszy zawróciły na Zachód, Polacy zaś stanęli pod Królewcem, stolicą państwa zakonnego.

Zakon Krzyżacki nad Bałtykiem

– pokój w Christburgu *  między krzyżakami a Prusami *  zgoda na przyjęcie chrztu i uznanie władzy zakonu *  daniny i nakaz służby wojskowej *  dalsza ekspansja na Sambię i Sudowię -  decyzja zakonu kawalerów mieczowych o połączeniu się z Krzyżakami i przekazaniu im Inflant -  projekt podboju Żmudzi i Litwy -  budowa Kłajpedy i Królewca -  1250 r.

Dzieje konfliktu polsko - krzyżackiego

Zakon w odpowiedzi na sojusze Polski zmusił Księcia Konrada Mazowieckiego do zawarcia paktu obronnego z Krzyżakami. Od czasu wojny trzynastoletniej państwo zakonne stało się także lennikiem Królestwa Polskiego.

Joannici - HISTORIA ZAKONU JOANNITÓW

Kontynuując na szeroką skalę działalność szpitalniczą (realizacja jednego z celów zakonu: służenia biednym), zakon cały czas brał udział w zaciętych walkach z muzułmanami o panowanie nad Syrią i Palestyną (drugi cel zakonu: obrona wiary), zapisując wiele pięknych kart w obronie miast Ziemi Świętej.

Rozbicie dzielnicowe - Problem krzyżacki po 1309 r.

Zabór Pomorza przez Krzyżaków uświadomił Polsce grożące od pólnocy niebezpieczeństwo, jakim był właśnie zakon. W 1327 roku uderzył w przymierzone z Zakonem Marii Mazowsze, co wywołało odwet w postaci najazdu krzyżackiego na Kujawy.

STOSUNKI POLSKO - KRZYŻACKIE OD XIII DO XVI W.

Zakon krzyżacki najechał na Litwę. Nie należy jednak zapominać, że zakon mimo poniesionej klęski był wielką i dobrze zorganizowaną potęgą militarną, polityczną i gospodarczą.

Stosunki Polsko - Krzyżackie

Czwarty przełożony zakonu krzyżackiego, Herman von Salza pochodzący z Turyngii, zrozumiał że niemiecki zakon niewiele wskóra w Palestynie, która interesowała głównie kraje położone nad basenem Morza Śródziemnego.

Stosunki polsko - krzyżackie w dziejach Polski

Tak więc zakon który według planów Konrada miał otworzyć mu drogę do ekspansji w Prusach , rozpoczął w rzeczywistości zabiegi wokół stworzenia własnego państwa zakonnego.

Stosunki polsko - krzyżackie w XV w.

Dlatego też Zakon w propagandzie zwróconej do Europy Zachodniej oskarżał Litwinów o chrzest pozorny, aby uzasadnić konieczność dalszego ich nawracania, a jednocześnie ponawiał ataki na Żmudź, oddzielającą pruską część państwa od Iflant, czyli Zakon Krzyżacki od Zakonu Kawalerów Mieczowych.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P.

ZAKON

Stary i Nowy Zakon przest. Zakon Adama przest.

ZAKONY

Zakony rycerskie związki rycerstwa o charakterze półmonastycznym zorganizowane w Palestynie w okresie wypraw krzyżowych: templariusze, joannici (szpitalnicy, kawalerowie rodyjscy, maltańscy) i Krzyżacy.

Cystersi i premonstratensi oraz zakony żebracze w średniowiecznej Europie

– założenie zakonu premonstratensów w Premontre przez Norberta z Gennep  *  zakon o zaostrzonej regule *  reforma życia kanoników katedralnych i kolegiackich -  interwencja Bernarda i Norbera w schizmie papieskiej w 1130 r.

Zakony nierycerskie w Europie pełnego średniowiecza

Augustyna -  Zakon Kaznodziejski -  oddziaływanie na intelekt społeczeństwa -  dysputy teologiczne drogą argumentacji logicznej – przeciwnicy – oczytani przywódcy herezji -  wymagano gruntownego przygotowania teologicznego -  przyjęcie zasady ubóstwa i pracy apostolskiej jako zakon żebraczy – czysto taktyczne posunięcie -  trybunał Świętej Inkwizycji – kary dominikanów budziły postrach ...

Niemieckie zakony rycerskie nad Bałtykiem

  Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Zakon krzyżacki został założony w 1190 r.

Działalność intelektualistów w sporach polsko - krzyżackich do I pokoju toruńskiego

Wacławowi IV swoje artykuły i racje, ale wyrok króla rzymskiego i czeskiego był korzystny dla Zakonu i całkowicie stronniczy. W konfrontację z Zakonem włączyli się także intelektualiści z Uniwersytetu.

Uczeni w procesach polsko - krzyżackich do soboru w Konstancji

praw Zakonu do Wielony: Zakon został powołany przez papieży po to, by szerzył wiarę chrześcijańską, wydzierał ziemie poganom i obracał je na swój pożytek.

Uczeni w sporze polsko - krzyżackim na soborze w Konstancji

Przy sporządzeniu traktatu Paweł współpracował z dawnym mistrzem praskim i byłym profesorem teologii na UK, Maurycym Rvacką, bowiem do Quoniam error włączył jego opinię o tym, że Zakon popadł w herezję, a poglądy Urbacha są heretyckie.