Zakład pracy

Czytaj Dalej

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

Konflikty występują na wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od konfliktów konfliktów sumieniu pojedynczego człowieka przy wyborze decyzji w sprawach osobistych, poprzez konflikty w rodzinie, wąskiej grupie przyjaciół przyjaciół zakładzie pracy oraz mikroskali. W tym przypadku występują konflikty zbiorowe absorbujące uwagę wielu osób, w tym organy państwa i organizację pozapaństwowe wszelkich typów. Konflikty społeczne uznać trzeba za jeden ze stałych ...

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

Konflikty występują na wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od konfliktów konfliktów sumieniu pojedynczego człowieka przy wyborze decyzji w sprawach osobistych, poprzez konflikty w rodzinie, wąskiej grupie przyjaciół przyjaciół zakładzie pracy oraz mikroskali. W tym przypadku występują konflikty zbiorowe absorbujące uwagę wielu osób, w tym organy państwa i organizację pozapaństwowe wszelkich typów. Konflikty społeczne uznać trzeba za jeden ze stałych ...

Stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno - prawnych zakładów pracy

Artykuły bazowe – 231, 2418

Przekształcenie:

- art. 231§1 KP przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

– potocznie przeobrażenie, zmiana, nadanie czemuś innego kształtu, zastąpienie jednej rzeczy inną

- pojęcie prawne kontynuacja, ciągłość dotychczasowej działalności...

Zakład pracy jako system społeczny

Zakład pracy jako system społeczny Na początku swojej pracy wyjaśnię termin „zakładu pracy”. Pojęcie to dotyczy wszelakich instytucji produkcyjnych, usługowych, zarządzających, itp., czyli np. fabryk, szkół czy urzędów. Zakłady pracy jako historycznie ukształtowane elementy życia społecznego ulegały różnym przeobrażeniom. W Polsce w okresie PRL zostały one znacjonalizowane i uspołecznione. Jednakże zamiar uspołecznienia przedsiębiorstw nie sprawdził się w ...

Uprawnienia pracownika zakładu pracy przejętego przez innego pracodawcę

Przez przejęcie zakładu pracy na innego pracodawcę rozumie się przejście zakładu pracy w sensie przedmiotowym. Przejście takie może nastąpić wskutek czynności prawnych lub w wyniku innych zdarzeń prawnych. Będzie to miało miejsce zarówno wskutek sprzedaży zakładu pracy lub jego części, przejęcia...

ZADANIA POLITYKI ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY

 

Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i...

ROLE I POZYCJE SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY

PRZEZ ROLE SPOLECZNA ROZUMIE SIĘ WZGLEDNIE STALY I WEWNETRZNIE SPOJNY SYSTEM ZACHOWAN PRZEBIEGAJACYCH WEDL. MNIEJ LUB WIECEJ WYRAZNIE USTALONEGO WZORU , KTÓRYCH GRUPA OCZEKUJE OD SWOICH CZLONKOW I KTÓRE ODPOWIADAJA OKRESLONEJ POZYCJI W STRUKTURZE SPOLECZNEJ.

ROLA ZAWODOWA ZATEM TO ZACHOWANIE PRACOWNIKOW...

Zakład pracy jako środowisko społeczne.

Zakład pracy jako środowisko społeczne. Zakład pracy jest pewnym systemem społecznym. System społeczny: 1. Morfologia- budowa wewnętrzna, która odnosi się do struktury organizacyjnej, 2. Układ funkcji i pozycji, czyli każdy człowiek powinien mieć miejsce i pełnić określoną funkcję, 3. Hierarchia zależności czyli kto komu podlega 4. Układ wartości, czyli pewne wspólnie podjęte cele 5. Zdolność adaptacji czyli przystosowanie się do zmiennych ...

WIĘŹ SPOŁECZNA W ZAKŁADZIE PRACY - POJĘCIE, RODZAJE I ZNACZENIE

W WYNIKU REALIZACJI OKRESLONYCH ROL I ZAJMOWANYCH POZYCJI ZAWODOWYCH , MIEDZY PRACOWNIKAMI POWSTAJA SWOISTE WIEZI SPOLECZNE TJ. ZWIAZKI I ZALEZNOSCI LACZACE LUDZI, WYRAZAJACE SIĘ W PRZYJMOWANIU PRZEZ NICH WSPOLNYCH LUB ODRZUCANIU KONKURENCYJNYCH DAZEN , ZAINTERESOWAN. LACZA ICH WIEZI :

RZECZOWE ( FORMALNE...

ZAKŁAD PRACY JAKO GRUPA SPOŁ. I JEJ SPOŁ. ORGANIZACJA

1. Zakład pracy ujmuje się jako grupę społeczną. Podstawowe cechy to: stosunek prawny jest uregulowany instytucjonalnie.

2. Grupa ta jest oddzielona od innych zbiorowości, świadczy o tym minimum wpisanie na listę załogi, zakład ma swoją nazwę, w grupie tej wytwarza się świadomość „my”.

3. Można...

ZAKŁAD PRACY JAKO SYSTEM SPOŁECZNY

Jest to system złożony z ról społecznych w zakładzie pracy ( role pracownicze, kierownicze).

Czy zakład pracy pełni tylko funkcję o charakterze produkcyjnym:

1) funkcje o charakterze integracyjnym instytucje w zakładzie pracy swoim działaniem powodują że pracownicy zauważają że realizując cele...

GŁÓWNE ZJAWISKA DEZORGANIZUJĄCE I PATOLOGICZNE W ZAKŁADZIE PRACY

Najczęściej obserwowane zjawiska dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy to:

nadmierna absencja, zwiększona płynność załóg, wzrastająca liczba wypadków przy pracy, wzmożone marnotrawstwo czasu i surowców, zbyt szybkie zużywanie maszyn, konflikty i zatargi między pracownikami, między...

Pracownik a zakład pracy

Pracodawcą może być:

- osoba fizyczna, zatrudniająca pracowników, niezależnie od celów tego zatrudnienia; może to być każda osoba fizyczna w rozumieniu k.c. Zdolność osoby fizycznej do zatrudnienia pracowników, nie jest ograniczona żadnymi warunkami. Może ona występować w charakterze pracodawcy...

Zakład pracy chronionej

zakład pracy chronionej; wyodrębniony zespół stanowisk pracy (dział pracy) spełniających warunki -> pracy chronionej w zakresie doboru profilu i technologii produkcji, przystosowania stanowisk i warunków pracy (np. odpowiednie oświetlenie i temperatura, ograniczony stopień zapylenia, nasilenia hałasu)...

CO SKŁADA SIĘ NA ORGANIZACJĘ FORMALNĄ I NIEFORMALNĄ ZAKŁADU PRACY?

Organizacja formalna to działanie załogi zachowania się poszczególnych pracowników wyznaczone przez normy prawne.

Organizacja społeczna sytemu społecznego zakładu pracy jest zespołem funkcjonujących w zakładzie stosunków społecznych między pracownikami, wynikających z podziały pracy, różnic...

Wyjaśnij pojęcia: pracownik, pracodawca i zakład pracy

Pracownik - pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w...

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe. Są one bowiem organizacją o szczególnym statusie prawnym, powołaną do życia w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników, objętych sferą ich działania. Związek zawodowy może skuteczniej reprezentować interesy pracownika niż on sam. Znajduje to swoje ...

RODZAJE GRUP SPOLECZNYCH W ZAKLADZIE PRACY I ICH CHARAKTERYSTYKA

Według kryterium liczby członków:

małe, każda grupa od 3 do kilkudziesięciu członków

duże, kilkadziesiąt osób do kilku milionów – np. wieś, powiat

wielkie, społeczność danego państwa, kontynentu, grupy państw, całego świata

Ze względu na sposób rekrutacji do...

Rozwiązanie umowy o prace w razie upadłośći bądź likwidacji zakładu pracy

Ogłoszenie upadłości bądź likwidacja zakładu pracy są przyczynami szczególnymi, w których nie stosuje się :

-obowiązku konsultacji związkowej w sprawach zwalniania pracowników

-ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku...

Rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy

rehabilitacja zawodowa a zakłady pracy; w zakresie rehabilitacji zawo­dowej zakłady pracy mają następujące zadania: 1) utrzymanie w pracy tych pracowników, którzy stali się p in­walidami w czasie zatrudnienia; w razie potrzeby z. p. powinny zapewnić im naukę zawodu lub przyuczenie do pracy na nowym...