Zakład

Czytaj Dalej

Instytucje resocjalizacyjne w środowisku zamkniętym: schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne.

12. INSTYTUCJE RESOCJALIZACYJNE W ŚRODOWISKU ZAMKNIĘTYM: SCHRONISKA DLA NIELETNICH; ZAKŁADY POPRAWCZE; ZAKŁADY KARNE. 1. SCHRONISKA DLA NIELETNICH: 1. Schroniska dla nieletnich:  schronisko jest „aresztem śledczym” dla nieletnich  są w nim umieszczone osoby co do których istnieje prawdopodobieństwo, że uciekną, osoby wobec których trudno ustalić tożsamość, osoby, które będą próbowały zatrzeć ślady  pobyt w schronisku określony jest na 3 miesiące ...

ZAKŁADY PRAWA PUBLICZNEGO

 

 

wg Zimmermanna - wyodrębniona jednostka organizacyjna, która otrzymuje do wykonania określony zestaw zadań publicznych od podmiotu adm. publicznej, która ją tworzy i która z tego powodu pozostaje pod stałym wpływem(nadzorem) tego podmiotu. Zakłady, nie będąc organami adm. publicznej, realizują...

Zakład poprawczy

Źródła historyczne wskazują, że w Polsce po raz pierwszy zastosowano metody wychowania poprawczego w stosunku do nieletnich, w przytułku dla sierot założonym w 1629 roku w Warszawie i prowadzonym przez Bractwo Niemieckie. W 1736 roku w Warszawie został założony przez biskupa Rostkowskiego pierwszy dom poprawczy. Podstawowym zadaniem domu poprawczego było poskromienie i poprawa złych swawolnych ludzi. Poprawę tę miano osiągnąć przez przygotowanie do zawodu, systematyczne i ...

Organizacja i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

1.Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

2.Nadzór nad zgodnością...

Zakłady karne

Co to jest zakład karny- pojęcie Zakłady karne podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości. Są miejscem, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu odbywają karę pozbawienia wolności. To instytucja, w której odbywa się kara pozbawienia wolności, będąca jedną z zasadniczych kar za popełnione przestępstwa, trwającą najmniej 3 miesiące najwięcej 15 lat; za przestępstwa zagrożone karą śmierci można orzec pozbawienie wolności na okres 25 lat. Zakłady karne mogą ...

Plan marketingowy zakładu pogrzebowego

SPIS TREŚCI nr strony I. Podstawowe informacje o firmie 3 1. Imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli....................................................................... 3 2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę........................................................................ 3 3. Nazwa ...

Analiza zakładu pogrzebowego wraz z innowacją - biznes plan.

SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o firmie II. Charakterystyka firmy. 1. Opis sektorów 1.1 Podstawowe usługi pogrzebowe 1.2 Dodatkowe usługi związane z pogrzebem 1.3 Produkty znajdujące się w ofercie 2. Zasoby techniczne firmy. 3. Zapotrzebowanie. 4. Przebieg organizacji procesu usługowego. 5. Organizacja pracy- struktura organizacyjna. 6. Kontrolna procesu produkcyjnego. III. Plan działalności marketingowej. 1. Cele marketingowe. 2. Analiza otoczenia bliższego ...

Szkoły specjalne i zakłady opiekuńczo-wychowawcze

Rozwój szkolnictwa specjalnego datuje się od niedawna (II poł. XIX w.). Przyspieszyło go wprowadzenie powszechności obowiązku i przymusu szkolnego oraz wprowadzenie nadzoru lekarskiego nad młodzieżą, a także rozwój psychologii. Powstały osobne zakłady dla głuchoniemych, ociemniałych i umysłowo upośledzonych. 1. Zakłady dla głuchoniemych Niski poziom kultury higienicznej, medycyny i ciężkie warunki życia niższych stanów powodowały, że zjawisko głuchoty było ...

Zasady rozliczania świadczeń w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych

Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opie-' kuńczo-leczniczych finansuje jedynie świadczenia zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Finansowane są jedynie pobyty pacjentów, którzy sklasyfikowani zostali w skali Barthel na poziomie od 0 do 40 punktów...

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

Konflikty występują na wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od konfliktów konfliktów sumieniu pojedynczego człowieka przy wyborze decyzji w sprawach osobistych, poprzez konflikty w rodzinie, wąskiej grupie przyjaciół przyjaciół zakładzie pracy oraz mikroskali. W tym przypadku występują konflikty zbiorowe absorbujące uwagę wielu osób, w tym organy państwa i organizację pozapaństwowe wszelkich typów. Konflikty społeczne uznać trzeba za jeden ze stałych ...

Konflikty społeczne w zakładzie pracy

Konflikty występują na wszystkich obszarach ludzkiej aktywności, poczynając od konfliktów konfliktów sumieniu pojedynczego człowieka przy wyborze decyzji w sprawach osobistych, poprzez konflikty w rodzinie, wąskiej grupie przyjaciół przyjaciół zakładzie pracy oraz mikroskali. W tym przypadku występują konflikty zbiorowe absorbujące uwagę wielu osób, w tym organy państwa i organizację pozapaństwowe wszelkich typów. Konflikty społeczne uznać trzeba za jeden ze stałych ...

Zakład pracy jako system społeczny

Zakład pracy jako system społeczny Na początku swojej pracy wyjaśnię termin „zakładu pracy”. Pojęcie to dotyczy wszelakich instytucji produkcyjnych, usługowych, zarządzających, itp., czyli np. fabryk, szkół czy urzędów. Zakłady pracy jako historycznie ukształtowane elementy życia społecznego ulegały różnym przeobrażeniom. W Polsce w okresie PRL zostały one znacjonalizowane i uspołecznione. Jednakże zamiar uspołecznienia przedsiębiorstw nie sprawdził się w ...

Stosunek pracy w okresie przekształceń organizacyjno - prawnych zakładów pracy

Artykuły bazowe – 231, 2418

Przekształcenie:

- art. 231§1 KP przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

– potocznie przeobrażenie, zmiana, nadanie czemuś innego kształtu, zastąpienie jednej rzeczy inną

- pojęcie prawne kontynuacja, ciągłość dotychczasowej działalności...

Zakład budżetowy i zasady jego gospodarki finansowej

Zakłady budżetowe - są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które: odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, koszty swej działalności pokrywają z przychodów własnych przy czym mogą otrzymywać dotacje przedmiotowe, podmiotowe, a także celowe na dofinansowanie kosztów realizacji...

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna

Spis treści Streszczenie Charakterystyka Zakładu Opis produktu Rynek i działania rynkowe Proces produkcyjny Zarządzanie i personel Analiza finansowa Czynniki ryzyka i opłacalności Streszczenie Niniejszy biznes plan opracowany został dla zrealizowania konkretnego przedsięwzięcia produkcyjnego firmy. Jest zatem elementem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa. Idea poszerzenia wyniku dokonania analizy dotychczasowej produkcji drewna „kopalniakowego” pod ...

Zakłady publiczne (użytkownicy)

Przepisy prawa mogą ustanawiać dla określonych podmiotów (dla wszystkich podmiotów bądź oznaczonych ich kategorii) prawo gwarantujące im świadczenia zakładów określonego typu (prawo korzystania z bibliotek publicznych). Ustawy mogą ustanawiać obowiązek prawny korzystania ze świadczeń zakładów...

Tryb kierowania chorego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego

Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego jest:

■+ wniosek - zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta na oddziale szpitalnym po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych;

■+ wywiad pielęgniarki...

Wykorzystanie infrastruktury likwidowanych kopalń węgla kamiennego do tworzenia zakładu gospodarki odpadami, na przykładzie KWK "Saturn" w Czeladzi.

1. Wstęp. Kopalnia "Saturn" w Czeladzi prowadziła nieprzerwanie eksploatacje węgla przez ponad 150 lat. W 1992 roku z powodu wyczerpania się zasobów oraz z powodu restrukturyzacji górnictwa w Polsce zapadła decyzja o likwidacji Kopalni. Jednym z podstawowych żądań stojących w owym czasie przed zespołami tworzącymi program likwidacji, było zaproponowanie alternatywnych miejsc pracy dla kilkutysięcznej załogi. Na początku lat dziewięćdziesiątych powstał projekt utworzenia ...

Przemoc w zakładach penitencjarnych

PRZEMOC W ZAKŁADACH PENITENCJARNYCH 1. WSTĘP 3 2. DEFINICJA ZAKŁADÓW PENITENCJARNYCH 4 3. RODZAJE ZAKŁADÓW PENITENCJARNYCH 5 3.1. Podział zakładów karnych 5 A) TYPY ZAKŁADÓW KARNYCH 6 B) RODZAJE ZAKŁADÓW KARNYCH 7 C) RODZAJE ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH 8 4. DEFINICJA PRZEMOCY 10 5.HIERARCHIA WIĘZIENNA 11 A) RELACJE POMIĘDZY NAJWAŻNIEJSZYMI GRUPAMI SUBKULTUROWYMI W POLSKIM WIĘZIENIU 12 B) \"DRUGIE ŻYCIE\" WIĘŻNIÓW I WYCHOWANKÓW ZAKŁADU ...

Czynniki decydujące o lokalizacji zakładu przetwórstwa surowców rolniczych

Jednostki przetwórstwa surowców rolniczych.

Z punktu widzenia teorii lokalizacji ogólnej, opartej głównie-choć nie jedynie-na analizie kosztów transportu, rodzaju surowca i gotowe produkty, zakłady przetwórstwa surowców rolniczych można ująć w trzy grupy:

Pierwsza grupa (tzw. orientacja surowcowa) obejmuje...