Zakażenia szpitalne

Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w wyniku leczenia w szpitalu lub w związku z pobytem w szpitalu i jest wtórne do podstawowego stanu pacjenta. Infekcje uważa się za szpitalne, jeśli wystąpiły 48 godzin po przyjęciu. W niektórych przypadkach definicja zakażenia szpitalnego jest...

Zakażenia w ciąży

W pierwszym trymestrze ciąży, gdy rozwija się zarodek i wytwarzają się poszczególne narządy—r każda choroba zakaźna u matki może być niebezpieczna dla płodu. Przede wszystkim niebezpieczne są infekcje wirusowe, gdyż wirus łatwo przechodzi z organizmu matki do płodu.

Zakażenia w czasie ciąży mogą...

Rany - ZAKAŻENIA I INFEKCJA

Zakażenie, infekcja, zespół objawów patologicznych powstałych na skutek działania na ustrój czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy), po przezwyciężeniu naturalnych, swoistych i nieswoistych, barier immunologicznych (bariery ochronne organizmu).

Objawy zakażenia mogą być charakterystyczne dla...

CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Zakażenia szpitalne mogą być wywoływane przez różne drobnoustroje - wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, a nawet priony, robaki i ektopasożyty (tab. 38).

Wirusy Spośród czynników wirusowych, zakażenia szpitalne najczęściej powodują wirusy wywołujące zapalenia górnych dróg oddechowych i przewodu...

Epidemiologia i etiopatogeneza zakażeń u noworodka

Zakażenie jest to sytuacja, w której potencjahiie patogenny drobnoustrój wchodzi w kontakt z podatnym na infekcję gospodarzem i na skutek tego następuje szybkie namnażanie się patogenu, czemu nie są w stanie zapobiec mechanizmy odpornościowe zainfekowanego gospodarza. Proces ten może dotyczyć tylko jednego...

Zakażenia szpitalne

Zakażenia szpitalne stanowią istotny problem współczesnej medycyny, a narażenie na nie stale się zwiększa. Wynika to paradoksalnie z postępu medycyny, który niesie ze sobą rozwój coraz skuteczniejszych, ale zarazem bardziej inwazyjnych metod diagnostycznych i leczniczych otwierających wrota zakażeniom...

Zakażenia bakteryjne u noworodków

Występują u 1-5 na 1000 żywo urodzonych noworodków, a icłi częstość wzrasta u noworodków przedwcześnie urodzonych. Do zakażenia może dojść w następujący sposób:

przezlożyskowo, w przebiegu bakteriemii u matki,

-    drogą wstępującą,

w wyniku aspiracji płynu owodniowego lub krwi podczas...

Zakażenia u noworodków przedwcześnie urodzonych

1.    Zakażenia wewnątrzmaciczne (wrodzone) - wtargnięcie drobnoustrojów do organizmu płodu nastąpiło w czasie ciąży, objawy choroby ujawniają się w 3.-7. dniu po urodzeniu.

2.    Zakażenia okołoporodowe - do infekcji dochodzi podczas porodu.

3.    Zakażenie nabyte (szpitalne, środowiskowe) -...

Zakażenie miejsca operowanego

Zakażenie miejsca operowanego (chirurgicznego) - ZMO - zastąpiło dawne określenie „zakażenie rany operacyjnej”. Istotną zmianą definicji ZMO jest, poza nazwą, wyodrębnienie trzech grup zakażeń, opartych na kryteriach anatomicznych:

•    Zakażenie powierzchowne to zakażenie, które rozwija się w...

Zakażenia krwi

Najpoważniejszą, ze względu na największą śmiertelność, formą zakażeń szpitalnych są zakażenia krwi. Występują najczęściej u chorych hospitalizowanych na OIT. Czynnikami ryzyka, które mogą doprowadzić do zakażeń krwi, są duże zabiegi operacyjne, współistnienie innych postaci zakażeń...

Leki przeciwwirusowe, analogi nukleotydów, i inhibitory proteazy, leczenie zakażeń HIV i zespołu AIDS

Leki przeciwwirusowe, analogi nukleotydów i inhibitory proteazy, leczenie zakażeń HIV i zespołu AIDS Postep w leczeniu chorób wirusowych w porównaniu z leczeniem zakarzeń bakteryjnych jest niewielki. Wynika to z biologii wirusów i charakteru zakażeń wirusowych. Znane obecnie leki przeciwwirusowe nie niszczą wirusów, rzadko leczą choroby wirusowe – łagodzą główne objawy choroby i zmniejszają śmiertelność. Mogą one jednak zapobiegać zakażeniu przez zahamowanie ...

Zakażenia krwi

Czynniki etiologiczne zakażeń krwi są bardzo rozmaite i różnią się w zależności od mechanizmu zakażenia:

•    zakażenia odcewnikowe (40-60% zakażeń krwi): Staphylococcus ssp., Enterococcus ssp., Candida ssp; Corynebacterium jeikeium, Acinetobacter ssp., Pseudomona ssp., Klebsiella ssp., Enterobacter...

Szerzenie się zakażeń i działania profilaktyczne

Kontrola zakażeń szpitalnych, polegająca m.in. na sprawowaniu nadzoru i zwalczaniu zakażeń szpitalnych, jest bardzo ważnym elementem w procesie opiekuńczo-terapeutycznym w odniesieniu do noworodków urodzonych przed czasem, z małą masą urodzeniową ciała, niezdolnych do samodzielnego życia...

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Pierwotną przyczyną zakażeń górnych dróg oddechowych są w przeważającej mierze (60-90%) wirusy (Tabela 9.1). Najczęstszą postacią tych zakażeń jest stan zapalny nosogardła wywołany przez rhinowirusy i koronowirusy, który przebiega zwykle jako samoograniczające się zakażenie nosogardła w postaci...

Zakażenia dróg moczowych u dzieci

Zakażenie układu moczowego (ZUM) obejmuje wiele stanów chorobowych spowodowanych wtargnięciem drobnoustrojów do dróg moczowych. W warunkach prawidłowych - z wyjątkiem dalszego odcinka cewki moczowej - są one jałowe. Różnorodność postaci i przebiegu ZUM uzasadnia przyjęcie ujednoliconej terminologii pozwalającej uściślić rozpoznanie. Jest to częsta choroba wieku dziecięcego. Znamienny bakteriomocz wynosi 105/ 1 ml moczu. Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia: 1) ...

Zakażenia oportunistyczne

Zakażenia oportunistyczne lub endogenne to zakażenia charakterystyczne dla osobników o obniżonej odporności. Przyczyny takiego stanu są różne, najczęściej wrodzone (agammanglobulinemia Brutona) lub nabyte (AIDS) niedobory odporności oraz immunosupresja nowotworowa i jatrogenna (przede wszystkim w...

Zakażenie połogowe

Określenie i podział. Przez zakażenie połogowe w ogólnym ujęciu należy rozumieć procesy chorobowe zakaźne mające swe źródło w ranach porodowych narządu rodnego. Chodzi tu głównie o jamę macicy, kanał szyjki i pochwę. Zakażenie może o-graniczać się do samych ran porodowych, może przechodzić na...

ZAKAŻENIE, infekcja

Wniknięcie drobnoustrojów pasożytniczych (chorobotwórczych) do organizmu gospodarza, ich namnożenie i rozprzestrzenienie. Często jest ono związane z naruszeniem ciągłości barier ochronnych, np. skóry czy nabłonka zwierząt lub warstwy kutikuli u roślin.

Terminem tym określa się również stan...

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń skory i tkanek miękkich są G(+) ziarniaki, tj. gronkowce i paciorkowce; wywołują one m. in. następujące schorzenia: liszajca, w tym liszajca pęcherzowego, niesztowicę, pęcherzykowe zapalenie skóry palców, zespół oparzonej skóry (SSSS), zapalenie...

ROLA MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ W KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Z chwilą wprowadzenia nadzoru mikrobiologicznego w ramach kontroli zakażeń szpitalnych rola laboratorium mikrobiologicznego uległa poszerzeniu.

Nadal do najistotniejszych zadań pracowni mikrobiologicznej należy prowadzenie diagnostyki zakażeń. Składa się ona z dwóch zasadniczych etapów: wykrycia i...