Późna dorosłość: zagrożenia - Nieuniknione doświadczenia utraty

W okresie późnej dorosłości osoba staje wobec szeregu trudnych dla siebie wydarzeń, które wpisane są w naturę podeszłego wieku, i chociaż nie muszą one dotykać w równym stopniu wszystkich, to z pewnością stanowią przyczynę poczucia utraty dla większość ludzi w starszym wieku. Niekiedy pojedyncze...

Zagrożenia związane z legitymizacją

Kwestie dotyczące mechanizmów, za pomocą którego legitymizacja jest podtrzymywana (proces demokratycznym rywalizacja partii, dobrobyt i reformy socjalne) były i są współcześnie podnoszone m.in. przez neomarksistów (Habermas, Offe). Podkreślali oni także, że legitymizację systemu politycznego, opartego na...

ZAGROŻENIA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINY

1.Pogarszające się warunki materialne: degradacja ekonomiczna rodzin bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych, samotnych matek, bezdomność,  

2. Mediatyzacja życia rodzinnego: dezintegracja i dezorganizacja życia rodzinnego za sprawą pozornego bycia razem podczas oglądania tych samych programów TV w tym...

Korupcja stanowi zagrożenie dla demokracji...

- Demokracja stwarza każdemu obywatelowi szansę wpływania na wybór polityków. Korupcja narusza tę polityczną równość stanowiącą podstawowy warunek demokracji. Politycy, którzy doszli do władzy na drodze przekupstwa nie reprezentują ogółu obywateli, ale działają w interesie wąskich...

Przedstaw główne zagrożenia zdrowia związane z wadliwym stylem życia

1. Wadliwy styl życia

Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności. Do zachorowań zagrażających zdrowiu należą przede wszystkim:

a) mała aktywność fizyczna ogółu ludności. Zadawalający poziom aktywności fizycznej cechuje: 70% dzieci 6-7 letnich, 20-30%...

Wychowanie zdrowotne - Czynniki wpływające na zagrożenie zdrowia

- niewłaściwe odżywianie (mało warzyw i owoców, tłusto, słodko) – przyczyna – tradycja, brak funduszy,

- brak ruchu – przyczyna: tradycje, mentalność ludzi

- nałogi – przyczyna: tradycja, problemy,

- zanieczyszczenia powietrza,

- stres (długotrwały, przewlekły jest czynnikiem zagrażającym zdrowiu...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - DEFINICJE SEKTY

Pojęcie "sekta" ma wielorakie znaczenie. Dotyczy jednak zawsze określonej wspólnoty, związku, grupy ludzi, która wyodrębniła się z jakiejś wielkiej religii, ruchu społecznego czy światopoglądowego. Pojęcie sekty trzeba więc rozpatrywać na różnych płaszczyznach.

Pojęcie "sekta" pochodzi z języka...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Sekta (CULT)

Jest to grupa ludzi, która posiada strukturę typu piramidowego i autorytarne kierownictwo. Charakterystyczne dla niej jest nauczanie i przewodnictwo pochodzące od osoby lub osób znajdujących się na szczycie tej hierarchii. Grupa tego typu zazwyczaj uzurpuje sobie prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Grupa psychomanipulacyjna

Pojęciem szerszym od sekty jest grupa psychomanipulacyjna, którą można scharakteryzować jako grupę, która poprzez stosowanie różnorodnych technik:

psychologicznych,

socjologicznych,

wykorzystanie fizyczne, psychiczne, materialne,

system ścisłej kontroli

Powoduje uzależnienie...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Cechy charakterystyczne sekty

Charyzmatyczne przywództwo. Grupa posiada lidera, posiadającego wizję wspólnoty. Występuje zazwyczaj jako pośrednik boga lub jego kolejne wcielenie (???). Lider w swoich decyzjach powołuje się na jedyną prawdę objawioną tylko jemu przez boga.

Bezgraniczne posłuszeństwo. Związane z...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Praktyki stosowane w sektach

Pranie mózgu. Dość złożony proces psychologiczny mający zmienić świadomość danej osoby na inną, odpowiadającą filozofii danej grupy. Skutkiem tego procesu jest zmiana osobowości, zmiana systemu wartości, zmiana spojrzenia na świat, itd.  Proces ten można z grubsza podzielić na trzy...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody działania sekt wg. D.Zarębskiej

- manipulacja psychiczna

- techniki hipnotyczne

- sugestie posthipnotyczne

- „pranie mózgu”

- odrzucanie dotychczasowego systemu wartości

- zmuszanie do zerwania więzi osobistych

- zmuszanie do darmowej pracy dla sekty

- surowa dieta i „krótki sen”

- stosowanie narkotyków

- brak zgody na kontynuowanie...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Skutki działania sekt

skutki psychiczne

- poczucie izolacji

- utrata woli

- utrata umiejętności samodzielnego myślenia

- ograniczenie słownictwa

- skłonność do euforii i depresji

skutki fizyczne

- brak możliwości uprawiania sportów

- niedożywienie

- zmniejszenie odporności organizmu

skutki...

SEKTY – SPOŁECZNY PROBLEM DLA ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI - Metody werbunku do sekt

Pierwszy kontakt – zainteresowanie myślą, ideą, kolportaż materiałów sekty, metoda flirtu

Bombardowanie miłością – patrz wyżej

Dezinformacja narzędzie narzucania swojej woli ludziom poprzez programowanie ich zachowania w drodze oddziaływania duchowego. Dezinformacja zawsze jest w...

Trajektorie umierania - Trajektoria zagrożenia

Występuje, gdy pacjent jest po zabiegu chirurgicznym bądź przebywa na intensywnej terapii, a śmierć następuje wtedy, gdy organizm nie jest w stanie sobie poradzić z danym urazem. W przypadku przetrwania takiej sytuacji kryzysowej, możliwość na całkowite wyzdrowienie pacjenta rośnie z każdą godziną.

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Brak już w dzisiejszym świecie naturalnych ekosystemów, podobnych chociażby do Doliny Biebrzy. Przemysł i rolnictwo zanieczyszczają wciąż nowe obszary. Człowiek ingeruje w przyrodę, niszcząc jej unikatowe obiekty nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podejmowane w przeszłości próby osuszania...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Sposoby ograniczenia głównych zanieczyszczeń do atmosfery

W poszukiwaniu dróg ograniczenia głównych substancji toksycznych do atmosfery w woj. śląskim należy uwzględnić fakt, iż podstawowymi ich emitorami są indywidualne i komunalne źródła ciepła. Istotny postęp w ograniczeniu emisji może być dokonany poprzez stworzenie systemu elektrociepłowni...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Szkody górnicze

Eksploatacji węgla kamiennego niezależnie od stosowanych systemów eksploatacji oraz podejmowanych działań techniczno-organizacyjnych towarzyszą ujemne skutki oddziaływania na powierzchnię terenów i obiektów, przejawiające się między innymi deformacją i przekształceniem terenu, uszkodzeniami obiektów i...

Wyspa Wolin - Zagrożenie czy rozwój

Groźnym paradoksem rozwoju wyspy jest możliwość utraty jej naturalnych walorów wskutek ich dużej atrakcyjności. Nadmierny ruch turystyczny, budowa kombinatów rozrywki, sportu i rekreacji, pogoń za łatwym pieniądzem szybko doprowadzą do drastycznych zmian w naturalnym, jeszcze mało skażonym środowisku...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - OŁÓW

Ołów jest metalem szeroko stosowanym w różnych gałęziach przemysłu. Jest obecny wszędzie - w powietrzu, glebie, organizmach roślinnych i zwierzęcych. Do atmosfery dostaje się poprzez emisje przemysłowe z różnych hut, cementowni oraz stalowni a także przez wzmożoną w ostatnich latach komunikację...