Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - W kierunku przezwyciężenia zagrożeń

Dwie związane ze sobą siły zdolne są powstrzymać niepohamowany rozwój inicjatywy dziecka. Są to miłość do opiekuna i prawo, które on stanowi. Dziecko zanurzając się w świat wyobraźni jest w stanie przypomnieć sobie samodzielnie wiele rzeczy ze świata realnego. Może przypomnieć sobie jednak tylko...

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju

Wiek szkolny to faza życia o największym znaczeniu w sensie społecznym. Za Eriksonem (1997) podkreśla ona w ten sposób, że w wieku 7-12 lat kształtują się podstawowe dla funkcjonowania w społeczeństwie kompetencje człowieka, jak na przykład stosunek do pracy czy umiejętność współdziałania w grupie...

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Kształtowanie gotowości szkolnej

W wieku około 6-7 lat dziecko wydaje się „(...) przygotowane na »wkroczenie w życie«, tyle że życie to jest najpierw życiem szkolnym, niezależnie od tego, czy szkołą jest obejście gospodarskie, dżungla czy szkolna klasa” (Erikson, 1997, s. 269). Sposób organizacji życia w klasie szkolnej stawia przed...

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Proces uczenia się i opanowywanie technologii umysłowych

Umysł dziecka w wieku szkolnym zostaje poddany najcięższej z dotychczasowych próbie. Musi on bowiem nie tylko jak najwięcej zapamiętać – z tym całkiem nieźle radzą sobie już czterolatki – ale również zacząć w niektórych sferach funkcjonować w ściśle określony sposób. Owym najtrudniejszym zadaniem...

Wiek szkolny: zagrożenia rozwoju - Proces społecznego oceniania i poczucie własnej wartości

Podstawę pojawiającej się w okresie szkolnym po raz pierwszy samooceny stanowi poczucie bycia kompetentnym. Dziecko w tym wieku ma wysokie poczucie własnej wartości, jeśli jest w stanie wskazać umiejętności, dziedziny bardzo dobrze, czy wręcz perfekcyjnie przez nie opanowane. Pozytywna samoocena wiąże...

Późna dorosłość: zagrożenia

Analizując wiek podeszły trzeba zdawać sobie sprawę, że, podobnie jak w przypadku wcześniejszych stadiów, tak i teraz, na przebieg zmian rozwojowych wpływ mają nie tylko wydarzenia aktualne, lecz cała biografia jednostki, cała dotychczasowa historia jej życia. Odnosi się to, oczywiście, również do...

Późna dorosłość: zagrożenia - Społeczne źródła zagrożeń rozwoju w okresie późnej dorosłości

Istotnym czynnikiem potęgującym trudności jest dość powszechny kryzys więzi rodzinnych i niekiedy okazjonalny tylko kontakt z własnymi dziećmi i wnukami. Tym czasem dobre, bliskie związki w rodzinie, szczególnie te pomiędzy dziadkami i wnukami, bywają pomocne w odbudowywaniu poczucia społecznego...

OBSZARY ZAGROŻEŃ WSPÓŁ. ŚROD. WYCHOWAWCZEGO

Obszary:

1. Dotyczy funkcjonowania szkoły,

2. Obszar wych. pozaszkolnego,

3. Niekorzystne zmiany w sferze wartości,

4. Osamotnienie współczesnego człowieka,

5. Zagrożenie w sferze informacji (eksplozja inf., dezinformacja, relatywizm poznawczy, etyczny),

6.W sferze interakcji,

7. Ekspansja kultury...

Sekty religijne zagrożeniami dla optymalnego rozwoju młodego pokolenia

W historii ludzkości sekty są znane od wieków, jednak w ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w naszym kraju nastąpiła wręcz eksplozja różnych ruchów religijnych, związków wyznaniowych, częstokroć określanych mia­nem sekt. Raporty o Stanie Bezpieczeństwa Państwa, a także inne opracowania...

CZYNNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Choroba - zakłócenie normy- jej fizyczne i funkcjonalne przejawy stanowią naturalną reakcje organizmu na warunki środowiska, w którym żyje. Zdaniem Aleksandrowicza [1972] choroba jest kategorią obiektywną, zdrowie zaś subiektywną.

Uporządkowaną i uogólnioną listą zagrożeń dla zdrowia jest...

Zasady interwencji w rodzinie - Zasady interwencji w sytuacjach zagrożenia demoralizacją

Zdarza się,  że wychowanek sprawia duże trudności wychowawcze, a jego zachowanie na terenie szkoły, w środowisku nosi znamiona demoralizacji. W takich przypadkach może wobec niego być podjęte działanie interwencyjne o charakterze wychowawczym, a przy jego nieskuteczności działanie, jak w stosunku do...

Psychologia zdrowia - Współczesne zagrożenia dla zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, nie jest to natomiast tylko brak choroby lub niepełnosprawności.  Zdrowie jest bogactwem całego społeczeństwa oraz podstawowym prawem każdego z nas.

Zdrowie ludzkie uzależnione jest...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez odpady

Gęstej urbanizacji i uprzemysłowieniu towarzyszy wytwarzanie dużej ilości odpadów. Takie zjawisko jest nader wyraźnie widoczne na terenie naszego województwa, a zwłaszcza GOP-u. Ilość nagromadzonych tu odpadów kojarzy się nam z pojęciem klęski ekologicznej. Nie bez przyczyny mówi się o naszym...

Uprawa manioku na świecie - Znaczenie Manioku na świecie, zagrożenia i przyszłość

W wielu krajach tropikalnych bulwy manioku jada się nawet trzy razy dziennie. Z codziennym spożywaniem tych bulw wiąże się podstawowy problem, polegający na tym, że większość odmian jest toksyczna. Występują w nich związki cyjanowe, których przyswajanie przy jednoczesnym niedoborze spożywanych...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie

Metale ciężkie zaliczane są do tych zanieczyszczeń żywności, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są one tym bardziej groźne że skutki ich działania nie są natychmiastowe, ujawniają się po wielu latach, pokoleniach i nie są w pełni poznane. Zanieczyszczenie żywności...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - RTĘĆ

Rtęć jest metalem płynnym, łatwo paruje i rozpada na drobne kuleczki, co znacznie zwiększa powierzchnię parowania. Wykorzystuje się ją w przemyśle elektrotechnicznym (prostowniki, lampy jarzeniowe i kwarcowe), przy wyrobie termometrów, barometrów, aparatury naukowo - badawczej, w technologii materiałów...

Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ZWIERZĘCE

Zawartość metali Ciężkich w mięsie, mleku, jajach, rybach i innych.

Analizując żywność pochodzenia zwierzęcego należy pamiętać, że zwierzęta stanowią końcowe ogniwo łańcucha żywieniowego a niektóre tkanki wykazują zdolność do wybiórczego kumulowania toksycznych związków. Stężenia...

Zagrożenia ekologiczne na Dolnym Śląsku

Występowanie w kraju regionów o znacznym stopniu emisji zanieczyszczeń do środowiska stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzi tam zamieszkujących. Jednym z takich regionów jest Legnickie Zagłębie Miedziowe (LZM).

Emisja różnego rodzaju ksenobiotyków, w tym metali ciężkich, przez przemysł wydobywczy...

Bariery wiatrowe w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku

Innym środkiem ostrożności stosowanym w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych dzia­łaniem wiatru wewnątrz budynku jest instalowa­nie w wejściu drzwi obrotowych. Zwykłe drzwi przez nieuwagę można pozostawić otwarte, co umożliwia penetrację wnętrza przez wiatr, nato­miast drzwi obrotowe...

Zagrożenie pożarowe w wieżowcach

Wielkim potencjalnym zagrożeniem w wysokich wieżowcach jest niemożność szybkiej ewakuacji wszystkich ludzi w przypadku pożaru. Dlatego dra­pacz chmur musi być wyposażony w wydajną insta­lację przeciwpożarową, gotową do działania na­tychmiast po wykryciu niebezpieczeństwa. Na szczycie budynku...